EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 POSLOVNA ANGLEŠČINA I - VS 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=V115

Šifra učne enote    V115 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B100 POSLOVNA EKONOMIJA 1 Oba
1 B100 POSLOVNA EKONOMIJA 1 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 120

Nosilci
lekt.  KOROPEC TATJANA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Znanje angleškega jezika na ustrezni ravni (B1) 
Vsebina
Predmet obravnava različne teme in besedišče s področja ekonomije in poslovnih ved in situacij, v katerih bodo bodoči diplomanti uporabljali angleški jezik, kot so predstavitev in pogovor o podjetju, predstavitev izdelkov, opisovanje gibanja cen, trendov itd., opisovanje izkušenj s poslovnih potovanj, predstavitev in pogovor o raznih procesih v poslovanju, predstavitev in pogovor o kulturi podjetja in poslovnem okolju.  
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literatura (Compulsory textbooks): Powell. M. (2014). In Company 3.0 Intermediate Level Student's Book. Macmillan Education. Mascull, B. (2010). Business Vocabulary in Use Intermediate, Second edition. Cambridge: Cambridge University Press. – izbrana poglavja Dodatna študijska literatura (Additonal materials): Izročki na predavanjih (aktualni strokovni časopisni članki, drugo gradivo). Duckworth, M. (2004). Business Grammar and Practice. Oxford: Oxford University Press. Šega, L. (1997). Veliki moderni poslovni slovar – angleško-slovenski. Ljubljana: Cankarjeva založba. Strokovni slovarji, ki so na voljo v fakultetni knjižnici oziroma čitalnici oziroma na spletu; Študenti naj redno spremljajo aktualne gospodarske in politične novice v angleškem jeziku.  
Cilji
Študenti pri tem predmetu: 1. usvojijo osnovno terminologijo v angleškem jeziku s področja poslovanja in ekonomije; 2. spoznajo osnovne elemente poslovne komunikacije v angleškem jeziku in njenega pomena za uspešno poslovanje; 3. se naučijo učinkovite komunikacije za različne poslovne namene (n.pr. telefoniranje, elektronska pošta, neformalni pogovori, osnove predstavitev in osnove sodelovanja na poslovnih sestankih, druženje in sprejemanje poslovnih partnerjev); 4. usvojijo temeljna znanja iz glavnih komunikacijskih spretnosti v angleškem jeziku (bralna, slušna, govorna, pisna) za poslovne namene; 5. pridobijo občutek za kulturo in običaje poslovanja v mednarodnem kontekstu.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: 1. usvojijo osnovno angleško terminologijo s področja ekonomije in poslovnih ved; 2. uporabljajo različne načine poslovne komunikacije v angleškem jeziku (elektronska pošta, poročilo, pismo, telefoniranje, predstavitve; 3. poznajo temeljne značilnosti formalne in neformalne, pisne in ustne komunikacije v angleškem jeziku za potrebe poslovanja; 4. znajo razpravljati v angleškem jeziku o osnovnih etičnih vprašanjih na področju delovanja podjetja (stres na delovnem mestu, upravljanje s kadri, reševanje konfliktov, itd.) na srednji stopnji znanja jezika. Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti: 1. ob upoštevanju navodil znajo izvesti osnovno poslovno komunikacijo v angleškem jeziku, upoštevajoč določena izhodišča.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 1. razvijejo spretnosti za timsko delo; 2. izgrajujejo profesionalno etiko; 3. razvijejo tehnike in strategije učenja za samoizobraževanje, stalno refleksijo in evalvacijo; Praktične veščine: 1. pridobijo ustrezno znanje na področju rabe angleškega jezika v različnih poslovnih situacijah.  
Metode poučevanja in učenja
Predavanja/lektorske vaje AV predstavitve Problemsko zasnovano učenje jezika Delo v dvojicah in skupinsko delo Analiza študijskih primerov Skupinsko delo 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Sprotno delo študenta 30  
Pisni izpit 70  
Opombe
30% - sprotne obveznosti študenta*; 70% - pisni izpit; *Študent mora obvezno pristopiti k opravljanju vseh razpisanih sprotnih obveznosti. Brez teh pristopov je skupna končna ocena pri predmetu negativna. Če študent teh obveznosti ne opravi v tekočem študijskem letu, lahko pristopi k opravljanju sprotnih obveznosti v naslednjem študijskem letu, ko so zanje razpisani termini.  
[EOP]