EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 POSLOVNA NEMŠČINA I - VS 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=V118

Šifra učne enote    V118 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B100 POSLOVNA EKONOMIJA 1 Oba
1 B100 POSLOVNA EKONOMIJA 1 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 120

Nosilci
lekt. mag. PLOS ALENKA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Znanje nemškega jezika na ravni B1. 
Vsebina
Predmet obravnava različne teme in besedišče s področja ekonomije in poslovnih ved in situacij, v katerih bodo bodoči diplomanti uporabljali nemški jezik, kot so predstavitev in pogovor o podjetju, predstavitev izdelkov, ., opisovanje izkušenj s poslovnih potovanj, predstavitev in pogovor odelovnem mestu,, Študenti se seznanijo z osnovami poslovne korespondence. 
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literature (Compulsory textbooks): 1. J. Braunert, W. Schlenker: Unternehmen Deutsch, Aufbaukurs, Lehrbuch. Klett, 2010 (izbrana poglavja) 2. V. Eismann: Erfolgreich in der geschäftlichen Korrespondenz, Cornelsen, 2010. (izbrana poglavja) 3. Izročki na predavanjih, povzeti iz aktualnih izdaj časopisov in strokovnih revij Dodatna študijska literature (Additonal textbooks): Študenti naj redno berejo časopise v nemškem jeziku, kot so Das Handelsblatt, Die Wirtschaftswoche, Das Wirtschaftsblatt, Der Markt (spletne izdaje) in drugo gradivo, ki je na voljo v fakultetni knjižnici in čitalnici. Zbirke spletnih slovarjev so v e-učilnici.  
Cilji
Študenti pri tem predmetu: 1. Se seznanijo z osnovno terminologijo, ki se navezuje na različna področja ekonomije in poslovnih ved ter na vsebinske sklope ostalih predmetov 1. letnika študija. 2. Razvijajo specifične slušne, govorne, bralne in pisne sposobnosti s pomočjo avtentičnih strokovnih besedil. 3. Razvijajo specifične poslovne komunikacijske spretnosti (telefoniranje, e-pošta, osnove sodelovanja na poslovnih sestankih) v vsakodnevnih situacijah ter okoliščinah na delovnem mestu. 4. Razvijajo pozitiven in strpen odnos do do govorcev tujega jezika in tujih kultur.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: 1. Študenti bodo uporabljali nemški poslovni jezik v poslovnem okolju, za potrebe nadaljnjega študija ali na delovnem mestu doma ali v tujini. 2. Študenti se naučijo natančnosti izražanja, pisanja in razmišljanja v nemškem jeziku na področju ekonomije in poslovnih ved. 3. Študenti znajo voditi poslovno konverzacijo po telefonu na srednje zahtevni ravni. 4. Znajo sestaviti poslovna pisma / e-pošto v nemščini na srednje zahtevni ravni. Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti: 1. Znajo zbrati in urediti podatke in ideje na standarden način. 2. Razvijajo individualne lastnosti, kot so odgovornost, integriteta in spoštovanje sebe ter drugih. 3. Se oblikujejo kot samostojno misleči in v reševanje problemov usmerjeni ljudje. 4. Bodo učinkovito delali z ostalimi in s svojimi idejami prispevali k skupinskemu delu.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 1. Uporabljajo IKT. 2. Znajo organizirati čas in pravočasno izpolnjevati obveznosti. 3. Izgrajujejo profesionalno etiko. 4. Razvijajo študijske tehnike in strategije za samoizobraževanje, stalno refleksijo in evalvacijo. 5. Razvijajo interes za vseživljenjsko učenje. 6. Imajo razvit občutek za medkulturne razlike. Praktične veščine: Študenti: 1. 1. Se znajo učinkovito in ustrezno pisno in ustno izražati v nemškem jeziku v različnih mednarodnih poslovnih situacijah. 2. Samostojno uporabljajo spletne slovarje in druga jezikovna orodja.  
Metode poučevanja in učenja
Predavanja/ seminarske vaje Delo v dvojicah in skupinsko delo  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Domače naloge 15  
Ustni izpit 15  
Pisni izpit 70  
Opombe
15% - Opravljene domače naloge; 15% - Ustni izpit*; 70% - pisni izpit * Študent mora obvezno pristopiti k razpisanemu ustnemu delu izpita. Brez ocene ustnega dela je skupna končna ocena izpita negativna. Študent, ki ne pristopi k ustnemu izpitu v tekočem študijskem letu, sme k ustnemu izpitu ponovno pristopiti v naslednjem študijskem letu, ko so razpisani termini za ustne izpite  
[EOP]