EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 RAČUNALNIŠKO PODPRTO KNJIGOVODENJE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=V134

Šifra učne enote    V134 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 2 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Laboratorijske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 120

Nosilci
viš. pred. mag. HORVAT ROBERT

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
 
Vsebina
1. Namen, vsebina in institucionalni okvirji knjigovodenja gospodarskih družb v Sloveniji (finančne institucije izvzete). 2. Temeljna strokovna pravila v zvezi s sestavljanjem, prenašanjem, kontroliranjem in hrambo knjigovodskih listin ter vodenjem poslovnih knjig v Sloveniji (Pravila skrbnega računovodenja 1 – Knjigovodske listine, in Pravila skrbnega računovodenja 2 – Poslovne knjige [računovodski razvidi]). 3. Vpliv informacijske tehnike in tehnologije na zasnovo in izvajanje knjigovodskih procesov. 4. Praktični primeri kjigovodenja izbranih poslovnih dogodkov in priprave knjigovodskih poročil z uporabo računalniške tehnike in tehnologije.  
Temeljni literatura in viri
1. Horvat R., Korošec B.: Računalniško podprto knjigovodenje. Študijsko gradivo. EPF Maribor, 2019 (v pripravi). 2. Horvat R.: Računalniško podprto knjigovodenje. Gradivo za vaje. EPF Maribor, 2019 (v pripravi). 3. JERMAN, Saša, KEŽMAH, Boštjan, TOMC MUC, Marija. Pravila skrbnega računovodenja 1 (2016) : knjigovodske listine. V: Slovenski računovodski standardi 2016. Ljubljana: Slovenski inštitut za revizijo, 2016, str. 265-271. [COBISS.SI-ID 12400668]; 4. JERMAN, Saša, KEŽMAH, Boštjan, TOMC MUC, Marija. Pravila skrbnega računovodenja 2 (2016) : poslovne knjige (računovodski razvidi). V: Slovenski računovodski standardi 2016. Ljubljana: Slovenski inštitut za revizijo, 2016, str. 272-279. [COBISS.SI-ID 12400668]; Dodatna študijska literatura (Additonal textbooks): • Kontni načrt s ponazoritvami knjiženj za gospodarske družbe; Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije (aktualna izdaja), • Dodatno gradivo s področja finančnega računovodstva, posredovano na predavanjih in vajah.  
Cilji
Cilj predmeta je naučiti študente poznavanja in razumevanja temeljnih knjigovodskih procesov, s poudarkom na postopkih pri obravnavi nekaterih pogostejših in izbranih zahtevnejših poslovnih dogodkov. Dodaten cilj predmeta je tudi seznaniti študente z osnovnimi strokovnimi in zakonskimi pravili/predpisi v tej zvezi ter jih usposobiti za izvajanje procesov knjigovodenja s pomočjo računalniških rešitev. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: • poznajo temeljna strokovna pravila v zvezi s sestavljanjem, prenašanjem, kontroliranjem in hranjenjem knjigovodskih listin in vodenjem poslovnih knjig v Sloveniji , • osvojijo osnovno znanje uporabe računalniške tehnike in tehnologije v procesih knjigovodenja izbranih poslovnih dogodkov. Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti: • znajo uporabiti ustrezne postopke in metode za evidentiranje izbranih poslovnih dogodkov z uporabo računalniške tehnike in tehnologije.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: • okrepijo veščine in spretnosti skrbnosti, natančnosti in sistematičnosti pri delu, • nadgradijo veščine in spretnosti v praktični uporabi strokovnega znanja pri svojem delu. • nadgradijo sposobnost uporabe informacijske tehnike in tehnologije pri svojem delu. Praktične veščine: Študent pridobi osnovno znanje samostojne uporabe računalniške tehnike in tehnologije v knjigovodstvu.  
Metode poučevanja in učenja
• Predavanja in vaje z diskusijo in praktičnimi primeri. • Praktično delo – knjiženje in druga administrativna obdelava izbranih poslovnih dogodkov s pomočjo računalnika.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 75  
Laboratorijske vaje 25  
Opombe
75% - Izpit s praktičnimi nalogami uporabe računalniške rešitve pri knjigovodenju. 25% - Laboratorijske vaje. Zaključna ocena je tehtana aritmetična sredina pozitivno opravljenih laboratorijskih vaj in pozitivno opravljenega izpita.  
[EOP]