EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 OSNOVE DAVČNEGA RAČUNOVODSTVA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2019&Nacin=1&Predmet=V287

Šifra učne enote    V287 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 2 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 26
Ure - Seminarji 4
Ure - Seminarske vaje 24
Ure - Laboratorijske vaje 6
Ure - Samostojno delo študenta 120

Nosilci
izr. prof. dr. HAUPTMAN LIDIJA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
• Opredelitev in organizacijske značilnosti davčnega računovodstva ter davčna politika gospodarskih subjektov; • Davčne bilance davčnih zavezancev v Sloveniji; • Transferne cene - poslovni in davčni vidik; • Obdavčitev fizičnih oseb v Sloveniji; • Davčno računovodenje davčne uprave; • Računovodski vidik davka na dodano vrednost; • Davčna etika in davčne utaje.  
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literatura (Compulsory textbooks): 1. Hauptman Lidija. Osnove davčnega računovodstva. Skripta za predavanja. BVS - 2. letnik. Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za računovodstvo in revizijo. Maribor, 2019). 2. Kokotec-Novak Majda in Hauptman Lidija. Davčno računovodstvo. Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, Maribor, 2012 (izbrana poglavja). 3. Hauptman Lidija. Osnove davčnega računovodstva (gradivo za vaje). BVS - 2.letnik. Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za računovodstvo in revizijo. Maribor, 2019. 4. Sekolec Kocijančič, Ana. Obdavčitev samostojnega podjetnika posameznika. Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za računovodstvo in revizijo. Maribor, 2015. 5. Drugo aktualno gradivo, posredovano na predavanjih.  
Cilji
Študenti pri tem predmetu: • Utrdijo in nadgradijo teoretično znanje na področju računovodenja z znanji o nacionalnih davčnih in računovodskih pravilih v procesu davčnega računovodenja pri davčnem zavezancu in davčnem organu; • Osvojijo osnove mednarodnih davčnih rešitev na področju transfernih cen, znanje o osnovnih značilnostih in metodiki davčnega načrtovanja ter davčne in davčno-bilančne politike. • Se usposobijo uporabljati teoretično znanje za praktično proučevanje davčnega računovodenja neposrednih davkov.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje Študenti: • Pridobijo znanja o vlogi in organizacijskih značilnostih davčnega računovodstva; • Se usposobijo (glede na nacionalna davčna pravila, računovodske standarde) za strokovno pravilno davčno računovodenje na področju (ne)posrednih davkov; • Pridobijo osnovno znanje o rešitvah davčnega računovodstva pri davčnem organu, osnovnih značilnostih in metodiki davčnega načrtovanja, oblikovanju davčnoračunovodskih informacij za potrebe odločanja z vidika davčne in davčnobilančne politike; • Se usposobijo za nadaljnje proučevanje na področju mednarodne obdavčitve (transferne cene) in davčnega načrtovanja. • Se zavedajo širših etičnih vprašanj na področju obdavčitve.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti • Se naučijo povezovanja različnih znanj in postopkov ter pomena uporabe strokovne literature. • Znajo identificirati problem iz različnih zornih kotov. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: • Dalje razvijajo veščine in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju. • Nadgrajujejo sposobnost samostojnega učenja. • Nadgrajujejo sposobnost analitičnega razmišljanja in spretnost dela v parih ter skupinah. Razvijajo komunikacijske sposobnosti za učinkovito strokovno komuniciranje. Praktične veščine: Študent: • Študent pridobi praktično znanje samostojne uporabe strokovnih pravil davčnega računovodenja neposrednih davkov. • Lahko deluje dokaj samostojno, ob podanih navodilih in delnem nadzoru.  
Metode poučevanja in učenja
- klasična predavanja; - interaktivna predavanja; - gostujoči predavatelji - obravnava študijskih primerov; - samostojni študij seminarski projekt; -timsko delo. - delo v računalniškem laboratoriju  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit ali 2 pisna testa 70  
Seminarska naloga 30  
Opombe
30% - Izdelava in predstavitev seminarske naloge; 70% - pisni izpit Pozitivno ocenjena seminarska naloga je predpogoj za pristop k pisnemu izpitu. Zaključna ocena je tehtana aritmetična sredina pozitivno opravljene seminarske naloge in pozitivno opravljenega izpita. Študent lahko nadomesti pisni izpit z dvema uspešno opravljenima vmesnima testoma-kolokvijema.  
[EOP]