EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 DRUŽBENA ODGOVORNOST IN KONKURENČNOST PODJETJA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=D490

Šifra učne enote    D490 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B400 EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE 1 Zimski
1 B400 EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE 2 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 8
Ure - Samostojno delo študenta 172

Nosilci
doc. dr. ŠTRUKELJ TJAŠA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
Upravljanje in vodenje podjetja Družbena odgovornost Soodvisnost vizije podjetja s politiko podjetja Soodvisnost politike podjetja s strategijami podjetja Strateški management in načini doseganja konkurenčnosti podjetja Strategije podjetja za doseganje konkurenčnosti podjetja Družbena odgovornost, politika podjetja in strategije podjetja Vključevanje družbene odgovornosti v razvojne usmeritve podjetja  
Temeljni literatura in viri
Obvezna: Bohinc, R. (2016). Družbena odgovornost. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. Dankova, P., Valeva, M., Štrukelj, T. (2015). A Comparative Analysis of International CSR Standards as Enterprise Policy/Governance Innovation Guidelines. Systems Research and Behavioral Science, 32(2), 152–159. Demir, D., McKleve, A in Wennberg, K. (2017). The Strategic Management of High-Growth Firms: A Review and Theoretical Conceptualization. Long Range Planning, 50(4), 431–456. Desarbo, W. S., Benedetto, A. C., Song, M. in Sinha, I. (2005). Revisiting the miles and snow strategic Framework: Uncovering interrelationships between strategic types, capabilities, environmental uncertainty, and firm performance. Strategic Management Journal, 26, 47–74. Duh, M. (2015). Upravljanje in strateški management. Ljubljana: GV založba. Flammer, C. (2015). Does product market competition foster corporate social responsibility? Evidence from trade liberalization. Strategic Management Journal, 36(10), 1469?1485. Flammer, C. (2018). Competing for government procurement contracts: The role of corporate social responsibility. Strategic management journal, 39(5), 1299–1324. Grecco, M., Cricelli, L. in Grimaldi, M. (2013). A strategic management framework of tangible and intangible assets. European Management Journal, 31(1), 55–66. Miller, K. D. (1986). Configurations of Strategy and Structure: Toward a Synthesis. Strategic Management Journal, 7(3), 223–49. Miller, K. D., Friesen, P. H. (1983). Strategy-Making and Environment: The Third Link. Strategic Management Journal, 4(3), 221–235. Mulej, M., Merhar, V., Žakelj, V. (ur.) (2019). Uvod v politično ekonomijo družbeno odgovorne družbe. Knjižna zbirka Frontier. Maribor: Kulturni center Maribor. Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analysing Industries and Competitors. New York: The Free Press, Simon & Schuster Adult Publishing Group. Porter, M. E. (1985). Competitive advantage: creating and sustaining superior performance. New York: The Free Press; London: Collier Macmillan. Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. London: Macmillan Press. Porter, M. E., Kramer, M. R. (2006a). The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review, 34(11), 2–15. Miles, R. E., Snow, C. C. (1978). Organizational Strategy, Structure, and Process. New York: McGraw-Hill. Miles, R. E., Snow, C. C. (1984). Fit, Failure, and the Hall of Fame. California Management Review, 26(3), 10–28. Miles, R. E., Snow, C. C. (2003). Organizational Strategy, Structure, and Process. A Stanford Business Classic. Stanford: Stanford University Press. Štrukelj, T. (2016). Possible solutions of fundamental problems of the economy through attaining social responsible enterprises competitiveness. V Więcek-Janka, E. (ur.), How is done in Great Poland, Poland and worldwide (str. 43–58). Gniezno: Hipolit Cegielski State College of Higher Education. Wheelen, Thomas L., J. David Hunger, Alan N. Hoffman, Charles E. Bamford (2018). Strategic Management and Business Policy: Globalization, Innovation and Sustainability. 15th Edition. London: Pearson. Dodatna: Članki v revijah: Strategic Management Journal, Adminstrative Science Quarterly, California Management Review, Journal of Business Strategy, Management Science in drugih revijah s področja predmeta. Ostalo po dogovoru.  
Cilji
Cilj predmeta je študentom predstaviti soodvisnost izbranih razvojnih vidikov podjetja s poudarkom na družbeni odgovornosti in konkurenčnosti podjetja, ki jim omogočijo poglobljeno razumevanje in samostojno raziskovanje tega področja. Študenti se naučijo samostojno opredeliti raziskovalna vprašanja in oblikovati raziskovalne domneve. Z izborom teoretičnih podlag oblikujejo področje raziskovanja, ki ga nato s kvalitativnimi in/ali kvantitativnimi raziskovalnimi metodami raziskujejo, da pridobijo nova spoznanja, razvijejo modele in rešujejo probleme doseganja konkurenčnosti podjetja na družbeno odgovoren način, za poslovno okolje. Kompetence bodo pridobili z analizo, sintezo in vrednotenjem raziskovanega področja.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje Študent pridobi poglobljeno in sistematično razumevanje obsežnega področja družbene odgovornosti in konkurenčnosti podjetja. Razume različne teorije, definicije in metode ter jih je sposoben kritično primerjati in spremljati sodobne teorije in metode družbene odgovornosti in konkurenčnosti za poslovno življenje. Pridobi razumevanje kaj vse vključuje področje družbena odgovornost, pregled sodobnejših metod in načinov vrednotenja le-te, možnosti prenosa družbene odgovornosti v prakso ter različne standarde družbene odgovornosti. Pridobi poglobljeno razumevanje soodvisnosti področja upravljanja podjetja, strateškega managementa, strategij podjetja in družbene odgovornosti podjetja z vidika razvojnih vsebin podjetja. Pridobi sposobnost pripraviti znanstveni prispevek (članek ali poglavje v monografiji) z izbiro pomembnejših teoretičnih podlag družbene odgovornosti, strateškega managementa in konkurenčnosti podjetja za samostojno raziskovanje in objavo v recenziranih uglednih publikacijah. Etična vprašanja: Pridobi pregled v razvoj družbene odgovornosti, vpliv le-te na razvoj družbe in razumevanje možnosti bodočega razvoja v družbi z vključitvijo družbene odgovornosti (tudi etike soodvisnosti in sodelovanja) v poslovno prakso planiranja konkurenčnosti podjetja. Kognitivne/Intelektualne veščine Študent: Analiza: s kritičnim razumevanjem lahko analizira, se sooča s kompleksnostjo in nepopolnostjo podatkov ter s protislovnostjo ter upošteva tudi soodvisnost na področju vizije in politike podjetja ter strategij z družbeno odgovornostjo podjetja. Sinteza: sklepa lahko o novih pristopih, povezuje metodologije in izbira za raziskovalno disciplino / poslovno prakso najprimernejše vrste strategij in vidikov družbene odgovornosti. Uporaba: v svojem podjetju samostojno oblikuje in ustrezno vodi procese integracije družbene odgovornosti pri zagotavljanju konkurenčnosti podjetja, izbere in posodablja strategije podjetja. Sodeluje pri uveljavljanju upravljavskih odločitev v strategijah podjetja. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Sposobnost sodelovanja v timu, priprave strateških izhodišč, določanja ciljev, motiviranja, pogajanj in vodenja dela v timu. Sposobnost kritičnega presojanja in samostojnega raziskovanja. Sposobnost celovitega razumevanja problemov in reševanja. Sposobnost odvračanja konfliktov zaradi razumevanja družbene odgovornosti in etike soodvisnosti. Sposobnost reševanja konfliktnih situacij z zaupanjem vase. Sposobnost prevzeti pobude v podjetniškem uresničevanju družbene odgovornosti za doseganje konkurenčnosti podjetja. Management informacij: lahko opravlja naloge raziskovanja zanesljivo in samostojno. Samostojnost: zmore nadalje spremljati področje raziskovanja, o tem komunicirati jasno in učinkovito z drugimi specialisti in nespecialisti. Zmore opredeliti in izvajati naloge in na tem področju delovati kot svetovalec. Praktične veščine Uporaba veščin. Lahko deluje v kompleksnem okolju s sodobnim znanjem. Samostojno in odgovorno spremlja področje družbene odgovornosti in konkurenčnosti podjetja tudi v kompleksnih in stresnih situacijah. Tehnična znanja: lahko primerja družbeno odgovornost, strategije in konkurenčnost podjetja ter zanje pridobiva ustrezne podatkovne baze, jih ovrednoti in prilagaja spremenjenim okoliščinam.  
Metode poučevanja in učenja
Predavanja in konzultacije Aktivno sodelovanje študentov med predavanji in konzultacijami Samostojno kritično preučevanje gradiv Aktivno raziskovalno delo Izdelava in predstavitev znanstvenega prispevka (članka ali poglavja v monografiji)  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 50  
Praktična naloga 50  
Opombe
• Znanstveni prispevek (članek ali poglavje v monografiji) 50 % • Pisni izpit Študent opravi izpit, ko je vsak del preverjanja znanja pozitiven. 50 %  
[EOP]