EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 DRUŽBENA ODGOVORNOST IN KONKURENČNOST PODJETJA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=D490

Šifra učne enote    D490 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B400 EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE 1 Zimski
1 B400 EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE 2 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 8
Ure - Samostojno delo študenta 172

Nosilci
izr. prof. dr. ŠTRUKELJ TJAŠA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
Upravljanje in vodenje podjetja Družbena odgovornost Soodvisnost vizije podjetja s politiko podjetja Soodvisnost politike podjetja s strategijami podjetja Strateški management in načini doseganja konkurenčnosti podjetja Strategije podjetja za doseganje konkurenčnosti podjetja Družbena odgovornost, politika podjetja in strategije podjetja Vključevanje družbene odgovornosti v razvojne usmeritve podjetja  
Temeljni literatura in viri
Štrukelj, T., Gajšt, N. (2019). Indispensability of socially responsible business policy. In Golinska-Dawson, P., Spychała, M. (Eds.): Corporate social responsibility in the manufacturing and services sectors (pp. 93–125). Germany: Springer. Štrukelj, T., Mulej, M., Sternad Zabukovšek, S. (2020). Socially responsible culture and personal values as organizational competitiveness factors. In Nedelko, Z., Brzozowski, M. (Eds.), Recent advances in the roles of cultural and personal values in organizational behavior (Advances in human resources management and organizational development book series) (pp. 81–101). Hershey: IGI Global. doi: 10.4018/978-1-7998-1013-1.ch005. Štrukelj, T., Nikolić, J., Zlatanović, D., Sternad Zabukovšek, S. (2020). A Strategic Model for Sustainable Business Policy Development. Sustainability, 12(2), 1–28. Štrukelj, T., Sternad Zabukovšek, S. (2019). Enterprise values and enterprise policy interdependence. Ekonomska istraživanja–Ecopnomics Research, 32(1), 2829–2849. doi: 10.1080/1331677X.2019.1650654. Štrukelj, T., Zlatanović, D., Nikolić, J., Sternad Zabukovšek, S. (2019). A cyber-systemic learning action approach towards selected students’ competencies development. Kybernetes, 48(7), 1516–1533. doi OI10.1108/K-09-2018-0517. Dodatne reference nosilca / Additional lecure's references: DANKOVA, Petya, VALEVA, Milena, ŠTRUKELJ, Tjaša. A comparative analysis of international corporate social responsibility standards as enterprise policy/governance innovation guidelines. Systems research and behavioral science : the official journal of the International Federation for Systems Research, ISSN 1092-7026, 2015, vol. 32, iss. 2, str. 152-159. http://dx.doi.org/10.1002/sres.2254, doi: 10.1002/sres.2254. [COBISS.SI-ID 11701788]. ŠTRUKELJ, Tjaša, ŠULIGOJ, Metod. Holism and social responsibility for tourism enterprise governance. Kybernetes : the international journal of systems & cybernetics, ISSN 0368-492X, 2014, vol. 43, no. 3/4, str. 394-412. [COBISS.SI-ID 11679004]. DUH, Mojca, ŠTRUKELJ, Tjaša. The integration and requisite holism of the enterprises' governance and management as preconditions for coping with global environmental changes. Acta polytechnica Hungarica, ISSN 1785-8860, 2011, vol. 8, no. 1, str. 41-60. [COBISS.SI-ID 10630684]. ŠTRUKELJ, Tjaša. Can strategic management show the way out from the current crisis towards social responsibilty?. V: MULEJ, Matjaž (ur.), DYCK, Robert G. (ur.). Social responsibility - sustainability, education and management, (Social responsibility beyond neoliberalism and charity, ISSN 2352-3336, Vol. 2). [S. l.]: Bentham eBooks. 2014, str. 137-177. http://www.eurekaselect. com/123209/chapter/can-strategic-management-show-the-way-out-from-the-current-crisis-towards-social-responsibility, doi: 10.2174/9781608059041114020009. [COBISS.SI-ID 11773980]. ŠTRUKELJ, Tjaša. Izzivi za pametno - inovativno upravljanje in vodenje podjetja v okolju hitrih sprememb industrije 4.0. V: ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona (ur.), et al. Pametna proizvodnja = Smart production : pametna proizvodnja - managementski vidik in vidik zaposlenih : [smart production - management aspect and the aspect of employees]. 1. izd. Harlow [etc.]: Pearson; Maribor: Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta. 2018, str. 89-126. [COBISS.SI-ID 13286428] VERŠIČ, Sabina, ŠTRUKELJ, Tjaša. Strateški management, strategije in izbrani vidiki njihovega uresničevanja. V: STERNAD ZABUKOVŠEK, Simona (ur.), et al. Od strategij do drugih vidikov managementa : znanstvena monografija, (Serija znanstvenih monografij Izzivi sodobnega poslovanja, ISSN 2591-2461). Maribor: Bio energija. 2019, str. 1-43. [COBISS.SI-ID 13297692] ŠTRUKELJ, Tjaša, MULEJ, Matjaž, STERNAD ZABUKOVŠEK, Simona. Firm vision and policy innovations toward social responsibility for firm's long-term survival. V: TIPURIĆ, Darko (ur.), DABIĆ, Marina (ur.). Management, governance, and entrepreneurship : new perspectives and challenges. Darwen: Access Press. 2012, str. 200-216. [COBISS.SI-ID 11270428]. ŠTRUKELJ, Tjaša, MULEJ, Matjaž. Business policy and strategic management for the sustainable future. V: BOŽIČNIK, Stanislav, EĆIMOVIĆ, Timi, MULEJ, Matjaž. Sustainable future, requisite holism, and social responsibility : (against the current abuse of free market society). Penang: Ansted Service Centre, Ansted University Malaysia, School of Environmental Sciences; Korte: SEM Institute for Climate Change; Maribor: IRDO Institute for Development of Social Responsibility. 2008, str. [170-181]. [COBISS.SI-ID 9642780]. MULEJ, Matjaž, BOŽIČNIK, Stanislav, ČANČER, Vesna, HRAST, Anita, JURŠE, Karin, KAJZER, Štefan, KNEZ-RIEDL, Jožica, JERE JAKULIN, Tadeja, MLAKAR, Tatjana, MULEJ, Nastja, POTOČAN, Vojko, RISOPOULOS, Filippina, ROSI, Bojan, STEINER, Gerald, ŠTRUKELJ, Tjaša, URŠIČ, Duško, ŽENKO, Zdenka. Dialectical systems thinking and the law of requisite holism concerning innovation, (Exploring unity through diversity, vol. 3). Litchfield Park: Emergent Publications, cop. 2013. XVII, 365 str., ilustr. ISBN 978-1-938158-09-4. [COBISS.SI-ID 74479361].  
Cilji in kompetence
Cilj predmeta je študentom predstaviti soodvisnost izbranih razvojnih vidikov podjetja s poudarkom na družbeni odgovornosti in konkurenčnosti podjetja, ki jim omogočijo poglobljeno razumevanje in samostojno raziskovanje tega področja. Študenti se naučijo samostojno opredeliti raziskovalna vprašanja in oblikovati raziskovalne domneve. Z izborom teoretičnih podlag oblikujejo področje raziskovanja, ki ga nato s kvalitativnimi in/ali kvantitativnimi raziskovalnimi metodami raziskujejo, da pridobijo nova spoznanja, razvijejo modele in rešujejo probleme doseganja konkurenčnosti podjetja na družbeno odgovoren način, za poslovno okolje. Kompetence bodo pridobili z analizo, sintezo in vrednotenjem raziskovanega področja.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje Študent pridobi poglobljeno in sistematično razumevanje obsežnega področja družbene odgovornosti in konkurenčnosti podjetja. Razume različne teorije, definicije in metode ter jih je sposoben kritično primerjati in spremljati sodobne teorije in metode družbene odgovornosti in konkurenčnosti za poslovno življenje. Pridobi razumevanje kaj vse vključuje področje družbena odgovornost, pregled sodobnejših metod in načinov vrednotenja le-te, možnosti prenosa družbene odgovornosti v prakso ter različne standarde družbene odgovornosti. Pridobi poglobljeno razumevanje soodvisnosti področja upravljanja podjetja, strateškega managementa, strategij podjetja in družbene odgovornosti podjetja z vidika razvojnih vsebin podjetja. Pridobi sposobnost pripraviti znanstveni prispevek (članek ali poglavje v monografiji) z izbiro pomembnejših teoretičnih podlag družbene odgovornosti, strateškega managementa in konkurenčnosti podjetja za samostojno raziskovanje in objavo v recenziranih uglednih publikacijah. Etična vprašanja: Pridobi pregled v razvoj družbene odgovornosti, vpliv le-te na razvoj družbe in razumevanje možnosti bodočega razvoja v družbi z vključitvijo družbene odgovornosti (tudi etike soodvisnosti in sodelovanja) v poslovno prakso planiranja konkurenčnosti podjetja. Kognitivne/Intelektualne veščine Študent: Analiza: s kritičnim razumevanjem lahko analizira, se sooča s kompleksnostjo in nepopolnostjo podatkov ter s protislovnostjo ter upošteva tudi soodvisnost na področju vizije in politike podjetja ter strategij z družbeno odgovornostjo podjetja. Sinteza: sklepa lahko o novih pristopih, povezuje metodologije in izbira za raziskovalno disciplino / poslovno prakso najprimernejše vrste strategij in vidikov družbene odgovornosti. Uporaba: v svojem podjetju samostojno oblikuje in ustrezno vodi procese integracije družbene odgovornosti pri zagotavljanju konkurenčnosti podjetja, izbere in posodablja strategije podjetja. Sodeluje pri uveljavljanju upravljavskih odločitev v strategijah podjetja. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Sposobnost sodelovanja v timu, priprave strateških izhodišč, določanja ciljev, motiviranja, pogajanj in vodenja dela v timu. Sposobnost kritičnega presojanja in samostojnega raziskovanja. Sposobnost celovitega razumevanja problemov in reševanja. Sposobnost odvračanja konfliktov zaradi razumevanja družbene odgovornosti in etike soodvisnosti. Sposobnost reševanja konfliktnih situacij z zaupanjem vase. Sposobnost prevzeti pobude v podjetniškem uresničevanju družbene odgovornosti za doseganje konkurenčnosti podjetja. Management informacij: lahko opravlja naloge raziskovanja zanesljivo in samostojno. Samostojnost: zmore nadalje spremljati področje raziskovanja, o tem komunicirati jasno in učinkovito z drugimi specialisti in nespecialisti. Zmore opredeliti in izvajati naloge in na tem področju delovati kot svetovalec. Praktične veščine Uporaba veščin. Lahko deluje v kompleksnem okolju s sodobnim znanjem. Samostojno in odgovorno spremlja področje družbene odgovornosti in konkurenčnosti podjetja tudi v kompleksnih in stresnih situacijah. Tehnična znanja: lahko primerja družbeno odgovornost, strategije in konkurenčnost podjetja ter zanje pridobiva ustrezne podatkovne baze, jih ovrednoti in prilagaja spremenjenim okoliščinam.  
Metode poučevanja in učenja
Predavanja in konzultacije Aktivno sodelovanje študentov med predavanji in konzultacijami Samostojno kritično preučevanje gradiv Aktivno raziskovalno delo Analiza in sinteza spoznanj Upoštevanje spoznanj sistemskega razmišljanja in kibernetike Zagotavljanje rezultatov sinergije Izdelava in predstavitev znanstvenega prispevka (članka ali poglavja v monografiji)  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 50  
Praktična naloga 50  
Opombe
• Znanstveni prispevek (članek ali poglavje v monografiji) 50 % • Pisni izpit Študent opravi izpit, ko je vsak del preverjanja znanja pozitiven. 50 %  
[EOP]