EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 MODERNA MIKROEKONOMSKA ANALIZA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=M760

Šifra učne enote    M760 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B310 EKONOMIJA 1 Zimski
2 B320 FINANCE IN BANČNIŠTVO 1 Zimski
2 B330 MANAGEMENT INFORMATIKE IN ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA 1 Zimski
2 B340 MANAGEMENT MARKETINGA 1 Zimski
2 B360 MEDNARODNA POSLOVNA EKONOMIJA 1 Zimski
2 B370 PODJETNIŠTVO IN INOVIRANJE 1 Zimski
2 B380 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE 1 Zimski
2 B390 STRATEŠKI IN PROJEKTNI MANAGEMENT 1 Zimski
3 B351 MODUL A: MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA 1 Zimski
3 B352 MODUL B: MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV 1 Zimski

ECTS točke 10

Ure - Predavanja 30
Ure - Laboratorijske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 255

Nosilci
red. prof. dr. BEKŐ JANI
red. prof. ddr. JAGRIČ TIMOTEJ

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
1. Ekonomski modeli in metodologija mikroekonomske analize 2. Analiza povpraševanja in koncept elastičnosti 3. Proizvodna funkcija in ponudba podjetja 4. Oblikovanje cen v popolni konkurenci, pri monopolu, monopolistični konkurenci in pri oligopolu 5. Določanje cen proizvodnih dejavnikov 6. Analiza ravni cen, censkih paritet in censkih neskladij na izbranih trgih  
Temeljni literatura in viri
Cohen, S. I. 2001. Microeconomic Policy. London: Routledge. IEDP. 2010. Analiza konvergenčnih procesov na primeru cen in plač v Sloveniji, Avstriji in na Češkem. Maribor: EPF. Pindyck S. Robert, Rubinfeld L. Daniel. 2013. Microeconomics. 8/E, London: Pearson. Perloff M. Jeffrey. 2014. Microeconomics with Calculus. Pearson.  
Cilji
Študenti pri tem predmetu: 4. Sistematično nadgrajujejo svoja znanja s področja teoretične mikroekonomske analize. 5. Se usposobijo za uporabo mikroekonomskega instrumentarija pri analizi cenovnih razmer in cenovnih neskladij, zlasti na ravni končne potrošnje. 6. Se usposobijo za uporabo mikroekonomskega instrumentarija na modelih trgov z nepopolno konkurenco. 7. Se usposobijo za uporabo mikroekonomskega instrumentarija na primerih analiz različnih tržnih struktur.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje Študenti: Raven znanja: Imajo poglobljeno in sistematično razumevanje znanja na področju mikroekonomike, ki se osredotoča na analizo mehanizmov formiranja cen in konkurenčnosti trgov. Raven metodološkega znanja na ravni predmeta/področja: Pri delu so sposobni uporabiti izbrano metodologijo analize cenovnih razmerij, temelječo na konceptu pariteti kupne moči, in zagovarjati rezultate uporabe te metodologije.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti: Raven analize: Znajo analizirati kompleksnejše in nasprotujoče si ugotovitve s področja censkih (tržnih) raziskav ter znajo razumljivo pojasniti rezultate svojih aplikativnih raziskav. Raven sinteze: Znajo sintetizirati spoznanja iz svojega raziskovalnega problema in vidijo uporabno vrednost pridobljenih znanj, zlasti pri razumevanju cenovnih mehanizmov posameznih gospodarstev. Raven uporabe: Izkazujejo samostojnost pri načrtovanju in izvajanju aplikativnih nalog. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: Raven uporabe učnih pripomočkov: Obvladajo uporabo palete učnih pripomočkov. Raven managementa informacij: Obvladajo izvajanje nalog na področju definirane raziskave ob zmernem usmerjanju. Raven reševanja problemov: Obvladajo samostojno učenje in izbrano raziskovalno metodologijo, potrebno za nadaljevanje strokovnega razvoja. Praktične veščine: Študenti: Raven uporabe veščin: Pridobijo izkušnje delovanja v pogojih, ki jih zahteva aplikativno raziskovalno delo v duhu izvajanja dobre prakse. Raven samostojnosti v uporabi veščin: Izkazujejo iniciativnost in osebno odgovornost pri izvajanju postopkov raziskovalnega dela.  
Metode poučevanja in učenja
klasična predavanja; - reševanje problemov z računalnikom; - individualne konzultacije s predavateljem; - samostojni študij gradiva.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Seminarska naloga 50  
Ustni izpit 50  
Opombe
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): 
[EOP]