EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 CELOVITE INFORMACIJSKE REŠITVE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=U590

Šifra učne enote    U590 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B210 EKONOMIJA 2 Zimski
2 B220 ELEKTRONSKO POSLOVANJE 2 Zimski
2 B230 FINANCE IN BANČNIŠTVO 2 Zimski
2 B240 MANAGEMENT IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA 2 Zimski
2 B250 MARKETING 2 Zimski
2 B260 MEDNARODNA POSLOVNA EKONOMIJA 2 Zimski
2 B270 PODJETNIŠTVO 2 Zimski
2 B280 RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA IN DAVŠČINE 2 Zimski
2 B290 EVROPSKE POSLOVNE ŠTUDIJE 3 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Laboratorijske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 120

Nosilci
red. prof. dr. STERNAD ZABUKOVŠEK SIMONA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
Predmet tvorijo naslednje teme: uvod v modele vplivov informacijskih sistemov na poslovno uspešnost (uvod v strateške informacijske sisteme), uvod v informacijsko prenovo poslovnih procesov, uvod v metode informacijskega prenavljanja informacijskih procesov, modeli celovitih informacijskih rešitev (rešitev ERP), SAP, Oracle, Navision, domači ponudniki rešitev ERP, metode uvajanja rešitev ERP v podjetje, razvojni trendi rešitev ERP. V okviru predmeta bo podrobneje predstavljena ena izmed rešitev ERP, s katero bodo študenti praktično delali. Seminar funkcionalnosti in praktične uporabe pripomočka Microsoft Dynamics 365. 
Temeljni literatura in viri
Bobek Samo, Sternad Simona: Dodatna gradiva predmeta v e-učilnici, EPF Hans van der Hoeven: ERP and Business Processes (Illustrated with Microsoft Dynamics NAV 2009), Llumina press, 2009  
Cilji in kompetence
Cilj predmeta je seznanitev študentov z vplivi informatike na uspešnost poslovanja in njihovo usposabljanje za delo s celovitimi informacijskimi rešitvami. Predmet je v delu, ki je namenjen osnovam vplivov informatike na uspešnost poslovanja, usmerjen v paradigmo in modele strateških informacijskih sistemov, v osnove informacijske prenove poslovnih procesov (vsebinski in metodološki vidik) in v paradigmo in modele celovitih informacijskih rešitev (rešitve ERP) s predstavitvijo najpogosteje uporabljenih rešitev ERP ter v metode uvajanja tovrstnih rešitev v podjetja. V delu, ki je namenjen usposabljanju študentov za delo s celovitimi rešitvami, pa je predmet usmerjen v podrobnejšo spoznavanje ene izmed rešitev ERP. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Temelji strateških vplivov informacijskih sistemov na poslovanje, temelji delovanja in uvajanja ERP rešitev ter poznavanja uporabe izbrane rešitve 
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Uporaba informacijskih sistemov na različnih poslovnih področjih in uporaba izbrane ERP rešitve 
Metode poučevanja in učenja
- predavanja; - analiza primerov; - diskusija; - programirano učenje; - praktične vaje in naloge; - projekt 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Kolokvij 50  
Pisni izpit 50  
[EOP]