EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 MEDNARODNI FINANČNI INŠTRUMENTI 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=V047

Šifra učne enote    V047 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B160 POSLOVNE FINANCE IN BANČNIŠTVO 3 Zimski
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 3 Zimski
2 B180 TURIZEM 2 Zimski
2 B190 MEDNARODNO POSLOVANJE 3 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 120

Nosilci
red. prof. dr. OPLOTNIK ŽAN JAN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
Mednarodni denarni sistem: opredelitev zunanje vrednosti denarja, sistemi deviznih tečajev, spremembe zunanje vrednosti denarja, mednarodne denarne ustanove. Mednarodna finančna statistika. Plačilna bilanca: opredelitev, struktura, prilagajanja. Globalni finančni trgi: opredelitev, devizno tveganje, gotovinske in terminske devizne transakcije, opcije, zamenjave. Tveganje in donos. Kritje tveganj. Vrednostni papirji. Izvedeni finančni instrumenti. Financiranje mednarodne menjave: mednarodni plačilni instrumenti in bančno financiranje, posebne oblike financiranja, bančne garancije.  
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literatura (Compulsory textbooks): Zbašnik, D. (2001): Mednarodne poslovne finance, EPF Maribor Mrak, M. (2002): Mednarodne finance, GV Založba, Ljubljana Krugman, P., Obstfeld, M. (2016); International Finance: Theory and Policy, Pearson Revije s strokovnega področja. Svetovni splet.  
Cilji
Študent pri tem predmetu: 1. Utrdi ključne elemente mednarodnega finančnega sistema, plačilne bilance, finančne statistike in izvedbe mednarodnih finančnih transakcij. 2. Se usposobijo na treh ključnih področjih: mednarodni finančni trg in transakcije na njem ter finančna tveganja mednarodnih transakcij. 3. Osvojijo pristop k preučevanju financiranja mednarodne trgovine.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: 1. Obvladajo specifično znanje s področja mednarodnih finančnih instrumentov. 2. Pridobijo poglobljeno znanje na področju mednarodnega finančnega sistema in finančnih tveganj. 3. Razvijejo sposobnost interpretacije finančnih informacij. 4. Se usposobijo za spremljanje in nadziranje finančnih tveganj in načinov kritja.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti: 1. Razvijejo zmožnost razumevanje kompleksnosti mednarodnih poslovnih financ. 2. Razvijejo usposobljenost za analiziranje tujih finančnih trgov. 3. Razvijejo zmožnost za analitično presojanje odločitev v mednarodnem financiranju. 4. Razvijejo usposobljenost za izvajanje srednje zahtevnih nalog v mednarodnih finančnih transakcijah. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 1. Razvijejo zmožnost za primerno finančno ravnanje v različnih finančnih okoljih. 2. Razvijejo analitično sposobnost za ocenjevanje tujih finančnih trgov. 3. Razvijejo osnovno zmožnost za oblikovanje programov v raznolikem finančnem okolju. Praktične veščine: Študenti: 1. Razumevanje vplivov raznolikosti finančnega okolja na finančno ravnanje. 2. Analitična zmožnost presoje situacij v mednarodnih poslovnih financah . 3. Zmožnost strokovnega poslovnega presojanja/delovanja v različnih finančnih situacijah.  
Metode poučevanja in učenja
Predavanja Seminarske teme AV predstavitev Študijski primeri Aktivno skupinsko delo  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 60  
Seminar 30  
Aktivno delo na predavanjih 10  
[EOP]