EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 POSLOVNA ANGLEŠČINA I VS 2TJ 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=V121

Šifra učne enote    V121 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 120

Nosilci
lekt. mag. GAJŠT NATAŠA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Znanje angleškega jezika vsaj na srednješolski ravni oz. na B1. 
Vsebina
Predmet obravnava različne teme in besedišče s področja ekonomije in poslovnih ved in situacij, v katerih bodo bodoči diplomanti uporabljali angleški jezik, kot so predstavitev in pogovor o podjetju, predstavitev izdelkov, opisovanje gibanja cen, trendov itd., opisovanje izkušenj s poslovnih potovanj, predstavitev in pogovor o raznih procesih v poslovanju, predstavitev in pogovor o kulturi podjetja in poslovnem okolju. 
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literatura (Compulsory textbooks): Cotton, D., D. Falwey, S. Kent. (2012). Market Leader Pre-Intermediate Business English Course Book. 3rd edition. Harlow: Pearson Education Limited. Mascull, B. (2010). Business Vocabulary in Use Intermediate, Second edition. Cambridge: Cambridge University Press – izbrana poglavja. Dodatna študijska literatura (Additonal materials): Izročki na predavanjih (aktualni strokovni časopisni članki, drugo gradivo). Duckworth, M. (2004). Business Grammar and Practice. Oxford: Oxford University Press. Šega, L. (1997). Veliki moderni poslovni slovar – angleško-slovenski. Ljubljana: Cankarjeva založba. Hashemi, L, Murphy, R: English Grammar in Use Supplementary Exercises. CUP, 1995. Longman Business English Dictionary in ostali slovarji, ki so na voljo v fakultetni knjižnici oziroma čitalnici oziroma na spletu; Longman Dictionary of English Language and Culture. Longman, 1992. Študenti naj redno berejo časopise v angleškem jeziku kot so The Time, The Newsweek, The Financial Times, The Economist, The Guardian Weekly in drugo gradivo, ki je na voljo v fakultetni knjižnici in čitalnici. Priporočeno je tudi redno spremljanje tekočih političnih in gospodarskih dogodkov na angleških in ameriških TV mrežah (BBC, CNN, NBC, SKY).  
Cilji
Študenti pri tem predmetu: 1. Usvojijo osnovno terminologijo v angleškem jeziku s področja poslovanja in ekonomije. 2. Spoznajo osnovne elemente poslovne komunikacije v angleškem jeziku in njenega pomena za uspešno poslovanje. 3. Se naučijo učinkovite komunikacije za različne poslovne namene (n.pr. telefoniranje, elektronska pošta, neformalni pogovori, osnove predstavitev in osnove sodelovanja na poslovnih sestankih, druženje in sprejemanje poslovnih partnerjev). 4. Usvojijo temeljna znanja iz glavnih komunikacijskih spretnosti v angleškem jeziku (bralna, slušna, govorna, pisna) za poslovne namene. 5. Pridobijo občutek za kulturo in običaje poslovanja v mednarodnem kontekstu.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Študenti: 1. Usvojijo osnovno angleško terminologijo s področja ekonomije in poslovnih ved. 2. Uporabljajorazlične načine poslovne komunikacije v angleškem jeziku (elektronska pošta, poročilo, pismo, telefoniranje, predstavitve). 3. Poznajo temeljne značilnosti formalne in neformalne, pisne in ustne komunikacije v angleškem jeziku za potrebe poslovanja. 4. Znajo razpravljati v angleškem jeziku o osnovnih etičnih vprašanjih na področju delovanja podjetja (stres na delovnem mestu, upravljanje s kadri, reševanje konfliktov, itd.) na srednji stopnji znanja jezika.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti: 1. Ob upoštevanju navodil znajo izvesti osnovno poslovno komunikacijo v angleškem jeziku, upoštevajoč določena izhodišča. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 1. Uporabljajo IKT za potrebe poslovnega komuniciranja. 2. Razvijajo spretnosti za timsko delo. 3. Izgrajujejo profesionalno etiko. 4. Razvijajo študijske tehnike in strategije za samoizobraževanje, stalno refleksijo in evalvacijo. 5. Razvijajo interes za vseživljenjsko učenje. Praktične veščine: 1. Pridobijo ustrezno znanje na področju rabe angleškega jezika v različnih poslovnih situacijah.  
Metode poučevanja in učenja
Predavanja/lektorske vaje AV predstavitve Problemsko zasnovano učenje jezika Delo v dvojicah in skupinsko delo Analiza študijskih primerov Skupinsko delo 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 70  
Sodelovanje pri predavanjih in vajah 30  
[EOP]