EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 POSLOVNA NEMŠČINA I - VS - 2TJ 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=V123

Šifra učne enote    V123 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 120

Nosilci
lekt. mag. PLOS ALENKA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Osnovno znanje nemškega jezika na ravni A1. Možna je tudi izvedba programa brez predhodnega predznanja, seveda mora študent ob prijavi na to opozoriti. 
Vsebina
Predmet obravnava različne teme in osnovno besedišče s področja vsakdanjih in poslovnih situacij, v katerih bodo bodoči diplomanti uporabljali osnove nemškega jezika (se znajo predstaviti, povedati nekaj o svojem podjetju, o delu, so sposobni preprosto komunicirati). 
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literature (Compulsory textbooks): 1. J. Braunert, W. Schlenker: Unternehmen Deutsch, Aufbaukurs, Lehrbuch. Klett, 2010 (izbrana poglavja). 2. V. Eismann: Erfolgreich in der geschäftlichen Korrespondenz, Cornelsen, 2010. (izbrana poglavja). 3. Izročki na predavanjih, povzeti iz aktualnih izdaj časopisov in strokovnih revij Dodatna študijska literature (Additonal textbooks): Študenti naj redno berejo časopise v nemškem jeziku, kot so Das Handelsblatt, Die Wirtschaftswoche, Das Wirtschaftsblatt, Der Markt (spletne izdaje) in drugo gradivo, ki je na voljo v fakultetni knjižnici in čitalnici. Zbirke spletnih slovarjev so v e-učilnici.  
Cilji
Študenti pri tem predmetu: 1. Se seznanijo z osnovno terminologijo, ki se navezuje na različna področja ekonomije in poslovnih ved. 2. Razvijajo specifične slušne, govorne, bralne in pisne sposobnosti s pomočjo avtentičnih strokovnih besedil. 3. Razvijajo specifične poslovne komunikacijske spretnosti (telefoniranje, e-pošta) v vsakodnevnih situacijah ter okoliščinah na delovnem mestu. 4. Razvijajo pozitiven in strpen odnos govorcev tujega jezika, in tujih kultur.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Študenti: 1. Študenti bodo uporabljali nemški poslovni jezik v poslovnem okolju, za potrebe nadaljnjega študija ali na delovnem mestu doma ali v tujini. 2. Študenti znajo voditi poslovno konverzacijo po telefonu na srednje zahtevni ravni. 3. 3. Znajo sestaviti poslovna pisma/e-pošto v nemščini na srednje zahtevni ravni  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti: 1. Znajo zbrati in urediti podatke ter ideje na standarden način. 2. Razvijajo individualne lastnosti, kot so odgovornost, integriteta in spoštovanje sebe ter drugih. 3. Se oblikujejo kot samostojno misleči in v reševanje problemov usmerjeni ljudje. 4. Bodo učinkovito delali z ostalimi in s svojimi idejami prispevali k skupinskemu delu. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 1. Uporabljajo IKT. 2. Znajo organizirati čas in pravočasno izpolnjevati obveznosti. 3. Izgrajujejo profesionalno etiko. 4. Razvijajo študijske tehnike in strategije za samoizobraževanje, stalno refleksijo in evalvacijo. 5. Razvijajo interes za vseživljenjsko učenje. 6. Imajo razvit občutek za kulturne razlike. Praktične veščine: Študenti: 1. Se znajo učinkovito in ustrezno pisno in ustno izražati v nemškem jeziku v različnih mednarodnih poslovnih situacijah. 2. Samostojno uporabljajo spletne slovarje in druga jezikovna orodja.  
Metode poučevanja in učenja
Predavanja/ seminarske vaje Delo v dvojicah in skupinsko delo  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 70  
Domače naloge 15  
Ustni izpit 15  
Opombe
Študent mora obvezno pristopiti k razpisanemu ustnemu delu izpita. Brez ocene ustnega dela je skupna končna ocena izpita negativna. Študent, ki ne pristopi k ustnemu izpitu v tekočem študijskem letu, sme k ustnemu izpitu ponovno pristopiti v naslednjem študijskem letu, ko so razpisani termini za ustne izpite. 
[EOP]