EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 IZVEDBENI MARKETING 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=V274

Šifra učne enote    V274 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B130 MARKETING 2 Zimski
2 B150 PODJETNIŠTVO 3 Zimski
2 B180 TURIZEM 3 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 120

Nosilci
red. prof. dr. MILFELNER BORUT

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Osnove marketinga 
Vsebina
• Analiza in diagnoza za potrebe izvedbenega marketinga • Načrtovanje marketinga na taktičnem nivoju o Področje izdelka o Področje marketinškega komuniciranja o Področje nabavnih in prodajnih poti o Področje cen • Posamezne veščine marketinga • Kontrola in merjenje uspešnosti marketinga  
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literatura Snoj, B. In Gabrijan, V, (2015). Marketing . Konceptualne in celostne razsežnosti. Maribor: Založba Pivec 10 poglavje (str. 273-428) Dodatna študijska literatura (Additional Textbooks)Iršič, M., Milfelner, B., Pisnik, A. (2016).Marketing : temeljni koncepti in njihova uporaba v praksi : [znanstvena monografija]. Harlow (England) [etc.]: Pearson Education Besedila, ki jih nosilec v začetku semestra navede. Texts prescribed by the lecturer  
Cilji
Študenti pri tem predmetu: 1. Utrdijo in nadgradijo teoretična in praktična znanja na področju marketinških aktivnosti. 2. Spoznajo in uporabljajo analizo in diagnozo za potrebe taktično-operativnega marketinga 3. Spoznajo in uporabljajo procese taktično-operativnega marketinga  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: 1. Pridobijo teoretično znanje o posameznih marketinških aktivnostih in o njihovem kombiniranju v marketinške splete. 2. Se zavedajo vloge taktično operativnega marketinga v procesu marketinškega načrtovanja in izvajanja. 3. Pridobijo poglobljeno znanje na področju izvajanja analize in diagnoze za potrebe izvedbenega marketinga. 4. Pridobijo poglobljeno znanje na področju posameznih marketinških aktivnosti, ki se izvajajo na ravni taktično operativnega marketinga. 5. Se naučijo, kakšna je vloga nadzora in merjenja uspešnosti in učinkovitosti marketinških aktivnosti. 6. Pridobijo in utrdijo razumevanje marketinškega načina razmišljanja.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti: 1. Pridobijo sposobnost da znanje o specifičnih marketinških aktivnostih usklajujejo na širši ravnimarketinškega spleta. 2. Razvijejo sposobnost za kritično vrednotenje in interpretacijo praktičnih rešitev na področju taktično operativnega marketinga 3. Pridobijo zmožnost iskanja relevantnih enot literature in virov s področja taktično operativnega marketinga in povezovanja pridobljenega znanja. 4. Pridobijo zmožnost uporabe marketinške strokovne metodologije v odločanju. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 1. Nadgradijo in dodatno razvijajo sposobnosti skupinskega dela. 2. Nadgrajujejo sposobnost samostojnega učenja. 3. Pridobijo veščine za nadaljnje razvijanje sposobnosti za reševanje specifičnih marketinških problemov s področja taktično operativnega marketinga. 4. Razvijajo sposobnosti za pridobivanje dodatnih znanj na različnih področjih marketinga 5. Razvijejo sposobnosti za marketinško načrtovanje. Praktične veščine: Študenti: 1. Znajo uporabljati koncepte, procese, metode in aktivnosti taktično – operativnega marketinga, 2. Pridobijo sposobnost oblikovanja marketinških načrtov na taktično-operativni ravni.  
Metode poučevanja in učenja
- klasična predavanja, - interaktivna predavanja - obravnava študijskih primerov; - seminarski projekti, - delo na terenu, - timsko delo.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Aktivno sodelanje pri pedavanjih in vajah 40  
Pisni izpit 60  
Opombe
• 40 % aktivno delo v obliki seminarjev, seminarksih in terenskih vaj: • 60 % pisni izpit oziroma pisni testi: Pisni izpit je mogoče opraviti in nadomestiti med letom z dvema uspešno opravljenima kolokvijema. Pogoj za pristop na kolokvij je 70% prisotnost pri predavanjih. 
[EOP]