EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 STATISTIČNA ANALIZA V POSLOVNI EKONOMIJI 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=V360

Šifra učne enote    V360 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B110 EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA 2 Poletni
2 B120 MANAGEMENT 2 Poletni
2 B130 MARKETING 2 Poletni
2 B150 PODJETNIŠTVO 2 Poletni
2 B160 POSLOVNE FINANCE IN BANČNIŠTVO 2 Poletni
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 2 Poletni
2 B180 TURIZEM 2 Poletni
2 B190 MEDNARODNO POSLOVANJE 2 Poletni

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 30
Ure - Lektorske vaje 15
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 90

Nosilci
red. prof. dr. TOMINC POLONA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
- Osnove najpomembnejših teoretičnih porazdelitev - Vzorčni pristop in intervalno ocenjevanje statističnih parametrov : • Anketne raziskave in vzorčenje • Vzorčna opazovanja in kakovost vzorčnih podatkov • Načrtovanje vzorca, vrste vzorčenja • Analiza vzorca • Velikost vzorca - Preizkušanje domnev: ena spremenljivka, en vzorec - Osnove preizkušanja domnev: o statističnih parametrih pri dveh in več vzorcih, analiza razlik, statistična analiza odvisnosti in povezanosti. ? Analiza variance - Multipla regresija Uporaba programov SPSS in Excel pri vseh poglavjih.  
Temeljni literatura in viri
Tominc, P. (2016). Poslovna statistika II, Maribor: EPF. Izbrana poglavja iz učbenikov McClave, J.T., Benson, P.G., Sincich, T. (2011). Statistics for Business and Economics, Pearson Prentice Hall.  
Cilji
Študenti: 1. Utrdijo in nadgradijo teoretično znanje na področju statističnih metod. 2. Se usposobijo uporabljati teoretično znanje v konkretnih primerih iz poslovne prakse. 3. Osvojijo statističen pristop k preučevanju poslovnih problemov in poslovnemu odločanju. 4. Usvojijo nadgradnjo osnovnih teoretičnih spoznanj na področju poslovnega odločanja na podlagi statističnih metod.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: 1. Obvladajo specifično znanje s področja matematično statističnih metod za reševanje poslovnih problemov. 2. Razvijejo sposobnost interpretacije dobljene rešitve z matematično statističnimi metodami. 3. Se naučijo analizirati in sintetizirati različne poglede na poslovno odločanje. 4. Se zavedajo širših etičnih družbenih in okoljskih vprašanj na področju statistične obdelave podatkov.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti 1. Pridobijo razumevanje in uporabo kritične analize in razvoja teorij ter njihove uporabe v reševanju konkretnih strokovnih problemov, ob upoštevanju osnovnih usmeritev. 2. Se naučijo povezovanja različnih znanj in postopkov ter pomena uporabe strokovne literature. 3. So sposobni izbrati ustrezno metodo za pridobitev rešitve problema ter znajo presoditi o pomenu in značilnosti zbranih podatkov. 4. Znajo identificirati problem iz različnih zornih kotov. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 1. Dalje razvijajo veščine in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju. 2. Nadgrajujejo sposobnost samostojnega učenja. 3. Nadgrajujejo sposobnost uporabe informacijske tehnologije. 4. Razvijajo komunikacijske sposobnosti za učinkovito strokovno komuniciranje. Praktične veščine: Študent: 1. Lahko deluje dokaj samostojno, ob podanih navodilih in delnem nadzoru, na področju statistične obdelave in interpretacije rezultatov.  
Metode poučevanja in učenja
- predavanja - AV predstavitve - obravnava študijskih primerov - aktivno individulano in skupinsko delo  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Aktivno sodelanje pri pedavanjih in vajah 20  
Seminarska naloga 30  
Pisni izpit 50  
Opombe
- 20 % aktivno delo na predavanjih in vajah; - 30 % seminarska naloga; - 50 % pisni izpit. Študent opravi izpit, če na pisnem delu zbere najmanj 28 točk od 50-ih možnih, hkrati pa skupaj s točkami aktivnega dela in seminarsko nalogo zbere najmanj 56 točk (od skupnih 100 točk).  
[EOP]