EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 ANALIZA POSLOVNEGA ODLOČANJA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=V001

Šifra učne enote    V001 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B110 EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA 2 Poletni
2 B120 MANAGEMENT 2 Poletni
2 B130 MARKETING 2 Poletni
2 B150 PODJETNIŠTVO 2 Poletni
2 B160 POSLOVNE FINANCE IN BANČNIŠTVO 2 Poletni
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 2 Poletni
2 B180 TURIZEM 2 Poletni
2 B190 MEDNARODNO POSLOVANJE 2 Poletni

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 28
Ure - Seminarji 2
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Laboratorijske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 90

Nosilci
red. prof. dr. ČANČER VESNA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
1. Odločanje: temeljna življenjska veščina, konflikti in sodelovanje, proaktivni pristop, elementi odločanja (problem, cilji, rešitve, posledice, tudi kompromisi, negotovosti, tveganje, povezane odločitve), pomen večkriterialnega odločanja za reševanje kompleksnih problemov 2. Proces odločanja: koraki reševanja problemov, predpostavke o sposobnostih in preferencah odločevalca, individualno in skupinsko odločanje, vloga analitika in odločevalca 3. Grafične metode analiziranja kompleksnih odločitev (drevesa odločanja, diagrami vplivov, izplačilna matrika) in ustrezni računalniški programi 4. Metode za odločanje po več kriterijih hkrati 4.1 Tradicionalne metode 4.2 Približne metode 4.3 Računalniška podpora metod za odločanje po več kriterijih hkrati 5. Uporaba metod za individualno in skupinsko odločanje po več kriterijih hkrati z ustrezno računalniško podporo: prednosti in slabosti, primerjava uporabnosti metod in računalniških programov za različne praktične probleme (ocenjevanje bonitete, benchmarking, izbira investicij, organizacijskih struktur, informacijskih sistemov, novih proizvodov, tehnoloških rešitev). 
Temeljni literatura in viri
1. ČANČER, Vesna. Considering Interactions among Multiple Criteria for the Server Selection. Journal of information and organizational sciences, 2010, vol. 34, no. 1, str. 55-65. [COBISS.SI-ID 10294556] 2. ČANČER, Vesna. Uporaba analitičnega hierarhičnega procesa pri večkriterialnem finančnem odločanju. V: XXIV. posvetovanje o računovodstvu, reviziji, davščinah in financah, Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Maribor, Maribor, 24. in 25. september 2009. O računovodstvu, reviziji, davščinah in financah, (Zbornik referatov, 2009, 24). Maribor: Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, 2009, str. 146-159. [COBISS.SI-ID 10062108] 3. ČANČER, Vesna. Analiza poslovnega odločanja : zapiski predavanj za predmet Analiza poslovnega odločanja VS programa Poslovna ekonomija na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Maribor: [s.n.], 2008. 77 f., ilustr., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 9425692] 4. ČANČER, Vesna. Okvirni postopek za večkriterijsko odločanje. Organizacija (Kranj), 2007, letn. 40, št. 5, str. A160-A167. [COBISS.SI-ID 9280284] 5. ČANČER, Vesna. Selection of the information systems' development in enterprise by multi-criteria decision-making. Manažment v teórii a praxi. [Online ed.], 2006, roč. 2, č. 2, str. 10-18. http://casopisy.euke.sk/mtp/clanky/2-2006/cancer.pdf. [COBISS.SI-ID 8817692]  
Cilji
Študenti pri tem predmetu: 1. Utrdijo in nadgradijo teoretično znanje na področju odločanja. 2. Dosežejo sposobnost uporabe teoretičnega znanja v konkretnih primerih iz poslovne prakse (npr. ocenjevanje bonitete, primerjalno presojanje, izbira investicij, informacijskih sistemov, proizvodnih programov) . 3. Razumejo in znajo uporabljati pristope grafičnega analiziranja odločitev in odločanja po več kriterijih hkrati k preučevanju poslovnih odločitvenih problemov. 4. Usvojijo nadgradnjo osnovnih teoretičnih spoznanj na področju poslovnega odločanja na podlagi izbranih metod analize odločanja.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: 1. Obvladajo specifično znanje s področja analize odločanja, to je o ključnih elementih in izbranih metodah ter procesu odločanja za reševanje poslovnih problemov, in se naučijo uporabljati različne računalniško podprte metode za večkriterijsko odločanje po korakih okvirnega postopka. 2. Razvijejo sposobnost interpretacije dobljene rešitve z grafičnimi metodami analiziranja odločitev in izbranimi računalniško podprtimi metodami večkriterijskega odločanja. 3. Se zavedajo etičnih vprašanj pri vključevanju kriterijev v odločitvene modele, določanju pomembnosti kriterijem in pri merjenju vrednosti alternativ. Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti 1. Pridobijo razumevanje in uporabo kritične analize in razvoja teorij ter njihove uporabe v reševanju konkretnih strokovnih problemov, ob upoštevanju osnovnih usmeritev. 2. So sposobni izbrati ustrezno metodo za pridobitev rešitve problema ter znajo presoditi o pomenu in značilnosti zbranih podatkov. 3. Znajo identificirati problem iz različnih zornih kotov.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 1. Dalje razvijajo veščine in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju. 2. Nadgrajujejo sposobnost uporabe informacijske tehnologije. 3. Razvijajo komunikacijske sposobnosti za učinkovito strokovno komuniciranje. Praktične veščine: Študent: 1. Lahko deluje dokaj samostojno, ob podanih navodilih in delnem nadzoru, pri ustrezni izbiri in uporabi izbranih odločitvenih metod za reševanje poslovnih problemov .  
Metode poučevanja in učenja
klasična predavanja, obravnava študijskih in praktičnih primerov, delo v laboratoriju, aktivno skupinsko delo, diskusija 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Aktivno delo na predavanjih 20  
Izdelava in predstav.seminarskega dela 40  
Pisni izpit ali 2 pisna testa 40  
Opombe
20% - aktivno sodelovanje pri predavanjih, seminarskih in laboratorijskih vajah 40% - izdelava in predstavitev seminarske naloge 40% - pisni izpit ali sprotno preverjanje v obliki dveh testov (vsak do 20 %) Za pozitivno oceno morata biti seminarska naloga in pisni izpit (ali oba testa) pozitivna. Pozitivno pomeni vsaj 56 %, Za pozitivno oceno je potrebno doseči vsaj 56 % od vseh možnih točk. 
[EOP]