EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 E-POSLOVANJE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=V015

Šifra učne enote    V015 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B110 EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA 3 Zimski
2 B120 MANAGEMENT 3 Zimski
2 B130 MARKETING 3 Zimski
2 B150 PODJETNIŠTVO 3 Zimski
2 B160 POSLOVNE FINANCE IN BANČNIŠTVO 3 Zimski
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 3 Zimski
2 B180 TURIZEM 3 Zimski
2 B190 MEDNARODNO POSLOVANJE 3 Zimski

ECTS točke 4

Ure - Predavanja 30
Ure - Laboratorijske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 60

Nosilci
red. prof. dr. STERNAD ZABUKOVŠEK SIMONA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
Predmet tvorijo naslednje teme: informatizacija poslovanja, celovite informacijske rešitve (ERP), informacijske rešitve za podporo managementa, modeli IS medpodjetniškega elektronskega poslovanja, modeli IS elektronskega poslovanja med podjetji in posamezniki, modeli IS elektronskega poslovanja med podjetji in državno upravo, računalniške rešitve elektronskih tržnic, računalniške rešitve izmenjave elektronskih poslovnih listin, računalniške rešitve spletnih prodajaln, računalniške rešitve mobilnega poslovanja, računalniške rešitve za vključevanje telefonije v elektronsko poslovanje (CTI), povezovanje rešitev elektronskega poslovanja in ERP rešitev, podrobnejša predstavitev primera rešitve, paradigma in modeli portalov, tehnologije informacijskih rešitev elektronskega poslovanja, programska oprema (HTML, XML ..), metode razvijanja informacijskih sistemov elektronskega poslovanja, izbrano razvojno orodje za zasnovo spletne računalniške rešitve, trendi na področju informacijskih sistemov elektronskega poslovanja. Seminar funkcionalnosti in praktične uporabe pripomočka Microsoft Dynamics 365 in pripomočka za izdelavo spletnih mest WordPress (oz. primerljivega pripomočka). 
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literatura (Compulsory textbooks): Bobek Samo, Sternad Simona: Dodatna gradiva predmeta v e-učilnici, EPF Hans van der Hoeven: ERP and Business Processes (Illustrated with Microsoft Dynamics NAV 2009), Llumina press, 2009 Dodatna študijska literatura (Additonal textbooks):  
Cilji in kompetence
Študenti pri tem predmetu: 1. Sistematično nadgradijo teoretično znanje na področju celovitih informacijskih rešitev (ERP) in o modelih e-poslovanja 2. Se usposobijo uporabljati teoretično znanje v konkretnih kompleksnih primerih na področju uvedbe rešitev ERP in uvedbi modelov e-poslovanja 3. Kritično uporabljajo pristope uvedbe pri preučevanju rešitev ERP in preučevanju modelov e-poslovanja. 4. Izvajajo kritično presojo spletnih mest in portalov, ki temelji na trdnih teoretičnih osnovah.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: 1. Celovito obvladajo specifično znanje s področja specializacije rešitev ERP in e-poslovanja 2. Pridobijo poglobljeno znanje na področju rešitev ERP in e-poslovanja. 3. Se naučijo razložiti povezave na področju rešitev ERP in e-poslovanja. 4. Razvijejo sposobnost kritične presoje na področju rešitev ERP in spletnih mest/portalov. 5. Se naučijo analizirati in sintetizirati različne poglede na uvedbo rešitev ERP in modele e-poslovanja ob spreminjajočih se pogojih. 6. Se usposobijo za nadgradnjo in načrtovanje proučevanja na področju uvajanja rešitev ERP 7. Se zavedajo lastne etične in profesionalne odgovornosti na področju uvajanja rešitev ERP in modelov e-poslovanja. 8. Razvijajo zmožnost kritičnega etičnega razmišljanja.  
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti 1. Pridobijo razumevanje in uporabo kritične analize in razvoja teorij ter njihove uporabe v reševanju konkretnih in abstraktnih strokovnih problemov, brez dodatnih navodil. 2. Pridobijo sposobnost iskanja in sinteze novih informacij s področja rešitev ERP in e-poslovanja v literaturi in praksi ter sposobnost njihovega umeščanja v ustrezen strokovni okvir. 3. So sposobni izbrati ustrezno metodo za pridobitev rešitve kompleksnega problema ter znajo presoditi o zanesljivosti, veljavnosti in signifikantnosti dobljenih rezultatov. 4. Znajo identificirati problem iz različnih zornih kotov ter iskati ustrezne rešitve. 5. Znajo preučiti nasprotujoče si informacije in presoditi vzroke za to. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 1. Dalje razvijajo veščine in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju. 2. Nadgrajujejo sposobnost samostojnega učenja. 3. Nadgrajujejo sposobnost uporabe informacijske tehnologije. 4. Nadgrajujejo sposobnosti timskega dela in sposobnosti za vodenje tima. 5. Razvijajo komunikacijske sposobnosti za učinkovito reševanje konfliktov. 6. Znajo identificirati problem iz različnih zornih kotov ter iskati ustrezne rešitve. 7. So učinkoviti v (samo)vrednotenju lastnega dela in znanja. 8. Znajo izbrati in upravljati z ustreznimi informacijami ob minimalnem vodenju. Praktične veščine: Študent: 1. pridobi praktične izkušnje na področju uporabe rešitve Microsoft Dynamics NAV in pripomočka Microsoft Expression Web 2. lahko deluje samostojno, ob minimalnih navodilih in nadzoru.  
Metode poučevanja in učenja
Predavanja, analiza primerov, diskusija, programirano učenje, praktične vaje in naloge, projekt 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 50  
Kolokvij 50  
[EOP]