EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 FINANCIRANJE IN FINANČNO UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=V016

Šifra učne enote    V016 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B110 EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA 3 Poletni
2 B120 MANAGEMENT 3 Poletni
2 B150 PODJETNIŠTVO 3 Poletni
2 B160 POSLOVNE FINANCE IN BANČNIŠTVO 3 Poletni
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 3 Poletni
2 B180 TURIZEM 3 Poletni
2 B190 MEDNARODNO POSLOVANJE 3 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 120

Nosilci
red. prof. dr. MARKOVIČ HRIBERNIK TANJA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
Zakonske osnove financiranja javnega sektorja Metodološko-statistične osnove Vzdržna politika javnih financ Finančno upravljanje javnega sektorja Viri javnofinančnih prihodkov Javni izdatki kot projekti Kriteriji za oceno javnih izdatkov Dolgoročno financiranje Upravljanje z likvidnimi sredstvi Nadziranje javnih financ  
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literatura (Compulsory textbooks): Kranjec M. (2003). Davki in proračun. (izbrana poglavja) Gradiva ministrstva za finance ter aktualni članki. Dodatna študijska literatura (Additonal textbooks): Finkler A.S. (2005). Financial management for public, health, and not-for-profit organisations. Pearson Coombs H.M. (2003). Public sector financial management. Thomson Learning.  
Cilji
Študenti pri tem predmetu: 1. Sistematično nadgradijo teoretično znanje na področju financiranja in finančnega upravljanja javnega sektorja 2. Se usposobijo uporabljati teoretično znanje v konkretnih kompleksnih primerih iz področja financiranja in finančnega upravljanja javnega sektorja 3. Kritično uporabljajo poglobljen pristop k preučevanju javnofinančne problematike 4. Izvajajo kritično presojo, ki temelji na trdnih teoretičnih osnovah.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: 1. Celovito obvladajo specifično znanje s področja financiranja in finančnega upravljanja javnega sektorja 2. Se naučijo razložiti povezave na področju finančnega upravljanja javnega sektorja 3. Razvijejo sposobnost kritične presoje dobljene rešitve na področju finančnega upravljanja javnega sektorja 4. Se naučijo analizirati in sintetizirati različne poglede na področje finančnega upravljanja javnega sektorja ob spreminjajočih se pogojih 5. Se usposobijo za nadgradnjo in načrtovanje proučevanja na področju financiranja in finančnega upravljanja javnega sektorja 6. Se zavedajo lastne etične in profesionalne odgovornosti na področju finančnega upravljanja javnega sektorja 7. Razvijajo zmožnost kritičnega etičnega razmišljanja.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti 1. Pridobijo razumevanje in uporabo kritične analize in razvoja teorij ter njihove uporabe v reševanju konkretnih in abstraktnih strokovnih problemov, brez dodatnih navodil. 2. Pridobijo sposobnost iskanja in sinteze novih informacij s področja financiranja in finančnega upravljanja javnega sektorja v literaturi in praksi ter sposobnost njihovega umeščanja v ustrezen strokovni okvir. 3. So sposobni izbrati ustrezno metodo za pridobitev rešitve kompleksnega problema ter znajo presoditi o zanesljivosti, veljavnosti in signifikantnosti dobljenih rezultatov. 4. Znajo identificirati problem iz različnih zornih kotov ter iskati ustrezne rešitve. 5. Znajo preučiti nasprotujoče si informacije in presoditi vzroke za to. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 1. Dalje razvijajo veščine in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju. 2. Nadgrajujejo sposobnost samostojnega učenja. 3. Nadgrajujejo sposobnost uporabe informacijske tehnologije. 4. Znajo identificirati problem iz različnih zornih kotov ter iskati ustrezne rešitve. 5. Znajo izbrati in upravljati z ustreznimi informacijami ob minimalnem vodenju. Praktične veščine: Študent: 1. Pridobi praktične izkušnje na področju financiranja in finančnega upravljanja javnega sektorja 2. Lahko deluje samostojno, ob minimalnih navodilih in nadzoru.  
Metode poučevanja in učenja
Klasična predavanja AV predstavitve Obravnava primerov  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 70  
Seminarska naloga 30  
[EOP]