EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 IZVOZNO TRŽENJE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=V030

Šifra učne enote    V030 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 45
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 105

Nosilci
pred. mag. ROMIH DEJAN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
 
Vsebina
1. Mednarodno trženje 2. Osnovni pojmi mednarodnega trženja 3. Vloga mednarodnega trženja v mednarodnem poslovanju 4. Postopek izbire tujega tržišča 5. Postopek izbire načina vstopa na tuje tržišče 6. Postopek izbire načina delovanja na tujem tržišču 7. Mednarodni trženjski miks 8. Problemi mednarodnega trženja 9. Mednarodno trženje v digitalni dobi 
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literatura (Compulsory textbooks): 1. Cateora, P. R., Gilly, M. C., Graham, J. L., in Money, R. B. (2016). International Marketing. 17th Edition. New York: McGraw-Hill Education. 2. Jurše, M. (1999). Mednarodni marketing. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta. Dopolnilna literature (Additional textbooks): 3. Albaum, G., in Duerr, E. (2011). International Marketing and Export Management. 7th Edition. London: Financial Times/Prentice Hall. 4. Cellich, C., in Subhash C. Jain (2004). Global Business Negotiations. Mason: South-Western. 5. Czinkota, M. R., in Ronkainen, I. A. (2013). International Marketing. 10th Edition. Andover: Cengage Learning EMEA. 6. Doole, Isobel, in Robin Lowe (2012). International Marketing Strategy. 6th Edition London: Cengage Learning EMEA. 7. Farrell, C. (2015). Global Marketing: Practical Insights and International Analysis. London: SAGE.  
Cilji
Pri tem predmetu bo študent spoznal: - osnovne pojme mednarodnega trženja, - vlogo mednarodnega trženja v mednarodnem poslovanju, - postopek izbire tujega tržišča, - postopek izbire načina vstopa na tuje tržišče, - postopek izbire načina delovanja na tujem tržišču, - mednarodni trženjski miks, - probleme mednarodnega trženja in - mednarodno trženje v digitalni dobi. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje Po uspešno opravljenem izpitu iz tega predmeta bo študent zmožen: - definirati osnovne pojme mednarodnega trženja, - opredeliti vlogo mednarodnega trženja v mednarodnem poslovanju, - izpeljati postopek izbire tujega tržišča, - izpeljati postopek izbire načina vstopa na tuje tržišče, - izpeljati postopek izbire načina delovanja na tujem tržišču, - narediti trženjski miks za tuje tržišče, - opisati probleme mednarodnega trženja in - prilagoditi mednarodno trženje digitalni dobi. Kognitivne/Intelektualne veščine Po uspešno opravljenem izpitu iz tega predmeta bo študent zmožen: - uporabiti pridobljeno znanje v praksi, - povezati teorijo in prakso mednarodnega trženja ter - analizirati probleme mednarodnega trženja.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Po uspešno opravljenem izpitu iz tega predmeta bo študent zmožen: - kritično brati, govoriti in pisati, - etično ravnati, - delati v skupini in poročati o skupinskem delu ter - reševati strokovne probleme. Praktične veščine Po uspešno opravljenem izpitu iz tega predmeta bo študent zmožen: - kritično analizirati svoje delo, - etično vrednotiti svoja dejanja, - analizirati tuje poslovno okolje, - analizirati tuje tržišče in - opravljati druge naloge mednarodnega tržnika. 
Metode poučevanja in učenja
- predavanja in seminarske vaje - vabljena predavanja - aktivno delo na predavanjih - seminarska naloga - analize primerov  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Aktivno delo na predavanjih 20  
Seminarska naloga 30  
2 kolokvija ali pisni izpit 50  
Opombe
 
[EOP]