EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 KORPORACIJSKO PODJETNIŠTVO 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=V031

Šifra učne enote    V031 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 120

Nosilci
izr. prof. dr. BRADAČ HOJNIK BARBARA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
1. Koncept notranjega podjetništva 2. Vplivni dejavniki na razvoj notranjega podjetništva 3. Pojavne oblike notranjega podjetništva 4. Pristopi k uvajanju notranjega podjetništva 5. Vloga vodstva pri uvajanju in razvoju notranjega podjetništva 6. Lastnosti notranjih podjetnikov posameznikov 7. Proces iskanja, nagrajevanja in razvoja kariere notranjih podjetnikov 8. Razvoj notranje-podjetniških strategij 9. Razvoj organizacije za notranje podjetništvo 10. Razvoj notranje-podjetniške kulture 11. Notranje podjetništvo z mednarodnega vidika 12. Študije primerov različnih vidikov notranjega podjetništva  
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literatura (Compulsory textbooks): Bradač Hojnik, B. (2019). Notranje podjetništvo. (zapiski predavanj). Bradač Hojnik, B. (2015). Notranji podjetniki v poslovni praksi = Intrapreneurs in business practice. V: Štrukelj, T. (ur.). Izbrani vidiki družbenih in gospodarskih transformacij: strokovna monografija, (Knjižna zbirka Sodobna ekonomija in poslovanje - SEP, ISSN 2232-4593, 5). Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 52-64. Auer, J., Antončič, B. (2009). Zadovoljstvo zaposlenih, notranje podjetništvo in rast podjetja. Koper: Društvo za akademske in aplikativne raziskave. (2. in 3. poglavje) Dodatna študijska literatura (Additonal textbooks): Pinchot, G. (1999). Intrapreneuring in action. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers. Antončič, B. (2002). Notranje podjetništvo: prenova konstrukta in razvoj integrativnega modela. Koper, Društvo za akademske in aplikativne raziskave. Morris, M.H., Kuratko, D.F., Covin, J.G. (2010). Corporate Entrepreneurship and Innovation: 3rd ed., Mason, OH: South-Western College Pub. Burns, P. (2013). Corporate entrepreneurship: innovation and strategy in large organizations, 3rd ed. Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan. Wolcott, R., Lippitz, M. (2009). Grow from Within: Mastering Corporate Entrepreneurship and Innovation, USA: McGraw-Hill. Hisrich, D., Robert and Michael P. Peters. (2005). Entrepreneurship, 6th ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin. Izbrane študije primerov (selected case studies) Članki iz tujih revij (letno aktualizirani). (Prescribed articles from international journals (yearly updated)) Časopisi in revije (npr. Finance, Manager, Podjetnik). (Slovenian magazines and reviews)  
Cilji
Študenti pri tem predmetu: 1. Osvojijo osnove pojmov iz področja notranjega podjetništva 2. Spoznajo osnovne elemente koncepta notranjega podjetništva in povezave med njimi 3. Se naučijo natančnosti izražanja, pisanja in razmišljanja na področju identifikacije in analize notranje-podjetniških aktivnosti 4. Usvojijo temeljna znanja iz uresničevanja notranje-podjetniških pobud 5. Spoznajo pomen notranjega podjetništva za podjetja in druge organizacije  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: 1. Osvojijo osnovne pojme na področju notranjega podjetništva. 2. Se naučijo uporabljati različne metode pri reševanju poslovnih problemov s področja notranjega podjetništva. 3. Razlikujejo temeljne značilnosti notranjega podjetništva in so ga sposobni razmejiti od drugih tipov podjetništva. 4. Se zavedajo etičnih vprašanj na področju problematike pravic (intelektualne lastnine) iz rezultatov notranje-podjetniških aktivnosti. Kognitivne/Intelektualne veščine: Študenti: 1. Ob upoštevanju navodil znajo izvesti osnovno analizo, upoštevajoč določena izhodišča. 2. Znajo zbrati in urediti podatke in ideje na standarden način. 3. Študenti se oblikujejo kot samostojno misleči in v reševanje problemov usmerjeni ljudje.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Ključne/prenosljive veščine in spretnosti: 1. Uporabljajo IKT. 2. Razvijajo spretnosti za timsko delo. 3. Izgrajujejo profesionalno etiko. 4. Razvijajo študijske tehnike in strategije za samoizobraževanje, stalno refleksijo in evalvacijo. Praktične veščine: 1. Ob podanih navodilih in nadzoru deluje dokaj samostojno pri reševanju problemov iz konkretnih podjetij.  
Metode poučevanja in učenja
Predavanja: ? Slušatelji bodo spoznali temeljne koncepte notranjega podjetništva s ponazoritvijo na konkretnih primerih iz prakse. Seminarji: ? Uporaba na predavanjih pridobljenega znanja pri analizi in skupinskih razpravah o domačih in tujih primerih notranjega podjetništva. ? Gostujoča predavanja predavateljev iz podjetij. ? Končni rezultat skupinskega dela bo v obliki seminarske naloge pripravljena analiza konkretnega notranje podjetniškega projekta in njegova javna predstavitev.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 60  
Seminarska naloga 30  
Sodelovanje pri predavanjih in vajah 10  
Opombe
60% - Pisni izpit 30% - Seminarska naloga s predstavitvijo 10% - Sodelovanje na predavanjih in vajah Pozitivna ocena pisnega izpita je predpogoj za upoštevanje 30% deleža ocene seminarske naloge in 10% deleža iz naslova sodelovanja na predavanjih in vajah  
[EOP]