EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 KULTURA IN ETIKA PODJETJA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=V032

Šifra učne enote    V032 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B110 EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA 2 Oba
2 B110 EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA 2 Zimski
2 B110 EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA 3 Oba
2 B110 EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA 3 Zimski
2 B120 MANAGEMENT 3 Oba
2 B120 MANAGEMENT 3 Zimski
2 B130 MARKETING 2 Oba
2 B130 MARKETING 2 Zimski
2 B130 MARKETING 3 Oba
2 B130 MARKETING 3 Zimski
2 B150 PODJETNIŠTVO 2 Oba
2 B150 PODJETNIŠTVO 2 Zimski
2 B150 PODJETNIŠTVO 3 Oba
2 B150 PODJETNIŠTVO 3 Zimski
2 B160 POSLOVNE FINANCE IN BANČNIŠTVO 2 Oba
2 B160 POSLOVNE FINANCE IN BANČNIŠTVO 2 Zimski
2 B160 POSLOVNE FINANCE IN BANČNIŠTVO 3 Zimski
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 2 Oba
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 2 Zimski
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 3 Oba
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 3 Zimski
2 B180 TURIZEM 3 Oba
2 B180 TURIZEM 3 Zimski
2 B190 MEDNARODNO POSLOVANJE 3 Oba
2 B190 MEDNARODNO POSLOVANJE 3 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 45
Ure - Laboratorijske vaje 45
Ure - Samostojno delo študenta 90

Nosilci
doc. dr. ŠTRUKELJ TJAŠA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
1. Izhodiščne opredelitve filozofije, kulture in etike podjetja 2. Interesi (zunanjih in notranjih) udeležencev podjetja 3. Poslovna pogajanja kot osnova za usklajevanje različnosti interesov (reševanje konfliktov) 4. Soodvisnosti interesov udeležencev podjetja z njegovo filozofijo, kulturo in etiko ter vpliv tega na politiko podjetja 5. Kultura podjetja 6. Klima podjetja 7. Etika podjetja 8. Verodostojnost kot izhodišče etičnemu ravnanju podjetja 9. Implementacija strategije verodostojnosti Obravnava študijskih primerov  
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literatura (Compulsory textbooks): 1. Štrukelj, T. (2014). Kultura podjetja. Zapiski predavanj. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta. 2. Štrukelj, T. (2014). Etika podjetja. Zapiski predavanj. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta. 3. Štrukelj, T. (2019). Praktični izzivi za kritično razmišljanje o kulturi, etiki in družbeni odgovornosti podjetja (Priročnik za študente BV programa). Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta. Dodatna študijska literatura (Additonal textbooks): 1. Primeri in naloge, posredovani na predavanjih in vajah (Cases and exercises, closely examine at pedagogical process). Dopolnilna študijska literatura (Supplementary textbooks): 1. Mulej, M., Merhar, V., Žakelj, V. (2016). Uvodne misli knjige 1: Prihodnost – preživetje brez eko-socializma in družbene odgovornosti? V Mulej, M., Merhar, V., Žakelj, V. (ur.), Družbeno-ekonomski okvir in osebne lastnosti družbeno odgovornih (v tisku). Knjižna zbirka Nehajte sovražiti svoje otroke in vnuke, prvi zvezek. Maribor: IRDO Inštitut za razvoj družbene odgovornosti Maribor in Kulturni center Maribor. 2. Mulej, M., Ženko, Z., Hrast, A., Merhar, V. (2016). Prihodnost ekonomije v obdobju izobilja in krize izobilja brez zdravih ambicij. V Mulej, M., Merhar, V., Žakelj, V. (ur.), Družbeno-ekonomski okvir in osebne lastnosti družbeno odgovornih (v tisku). Knjižna zbirka Nehajte sovražiti svoje otroke in vnuke, prvi zvezek. Maribor: IRDO Inštitut za razvoj družbene odgovornosti Maribor in Kulturni center Maribor. 3. Mulej, M., Merhar, V., Žakelj, V. (ur.) (2019). Uvod v politično ekonomijo družbeno odgovorne družbe. Knjižna zbirka Frontier. Maribor: Kulturni center Maribor.  
Cilji
Študenti pri tem predmetu: 1. Utrdijo in sistematično nadgradijo teoretično znanje na področju kulture in etike podjetja. 2. Se usposobijo uporabljati teoretično znanje v konkretnih kompleksnih primerih iz področja kulture in etike podjetja. 3. Osvojijo in kritično uporabljajo vodstveni pristop k preučevanju vloge vrednot, kulture, etike in interesov na upravljanje (in vodenje) podjetja. 4. Usvojijo nadgradnjo osnovnih teoretičnih spoznanj ter izvajajo kritično presojo, analizo in sintezo, ki temelji na trdnih teoretičnih osnovah.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje Študenti: 1. Celovito obvladajo specifično znanje s področja kulture in etike ter družbene odgovornosti podjetja. 2. Pridobijo poglobljeno znanje na področju vsebine in procesov kulture in etike podjetja. 3. Se naučijo razložiti povezave na področju politike podjetja, kulture in etike podjetja. 4. Razvijejo sposobnost kritične presoje dobljene rešitve na področju etičnih dilem podjetja in različnih vidikov kultur podjetja. 5. Se naučijo analizirati in sintetizirati različne poglede na kulturo in etiko podjetja ob spreminjajočih se pogojih. 6. Se usposobijo za nadgradnjo in načrtovanje proučevanja na področju mehkih determinant politike podjetja – vrednot, kulture, etike, interesov (udeležencev) podjetja. 7. Se zavedajo širših etičnih družbenih in okoljskih vprašanj ter lastne etične in profesionalne odgovornosti na področju kulture in etike podjetja. 8. Razvijajo zmožnost kritičnega etičnega in družbeno odgovornega razmišljanja. Kognitivne/intelektualne veščine Študenti: 1. Pridobijo razumevanje in uporabo kritične analize in razvoja teorij kulture (podjetja) in etike (podjetja) ter njihove uporabe v reševanju konkretnih in abstraktnih strokovnih problemov, ob upoštevanju osnovnih usmeritev (brez dodatnih navodil). 2. Pridobijo sposobnost iskanja in sinteze novih informacij s področja kulture, družbene odgovornosti in etike podjetja v literaturi in praksi ter sposobnost njihovega umeščanja v ustrezen strokovni okvir. 3. So sposobni izbrati ustrezno metodo za pridobitev rešitve kompleksnega problema v zvezi s kulturo in etiko podjetja ter znajo presoditi o zanesljivosti, veljavnosti in signifikantnosti dobljenih rezultatov. 4. Znajo identificirati problem kulture, družbene odgovornosti in etike podjetja iz različnih zornih kotov ter iskati ustrezne rešitve. 5. Znajo kritično preučiti nasprotujoče si informacije in presoditi vzroke za to.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 1. Dalje razvijajo veščine in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju. 2. Nadgrajujejo sposobnost samostojnega učenja. 3. Nadgrajujejo sposobnost uporabe informacijske tehnologije. 4. Nadgrajujejo sposobnosti timskega dela (in sposobnosti za vodenje tima). 5. Razvijajo komunikacijske sposobnosti za učinkovito reševanje konfliktov. 6. Razvijajo znanje za identificiranje problema iz različnih zornih kotov ter iskati ustrezne rešitve. 7. So učinkoviti v (samo)vrednotenju lastnega dela in znanja. 8. Znajo izbrati in upravljati z ustreznimi informacijami ob (minimalnem) vodenju. Praktične veščine Študent: 1. Pridobi praktične izkušnje na področju kulture in etike ter družbene odgovornosti podjetja. 2. Lahko deluje (dokaj) samostojno, ob (minimalnih) navodilih in (delnem) nadzoru.  
Metode poučevanja in učenja
- predavanja - AV predstavitve - gostujoči strokovnjaki iz prakse - metode: študija primera, timsko delo, viharjenje možganov, meta plan, igrifikacija - aktivno individualno in/ali skupinsko (laboratorijsko) delo 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 100  
Opombe
Pisni izpit, kjer se preverja teoretično poznavanje in praktično razumevanje študijskih vsebin predmeta. Z vmesnim preizkusom znanja lahko študent nadomesti do 60 % pisnega izpita, s preverjanjem sposobnosti reševanja praktičnih problemov do 20 % pisnega izpita in z aktivnim delom na predavanjih in vajah do 20 % pisnega izpita.  
[EOP]