EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 MANAGEMENT KAKOVOSTI 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=V035

Šifra učne enote    V035 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B110 EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA 2 Poletni
2 B120 MANAGEMENT 2 Poletni
2 B130 MARKETING 2 Poletni
2 B150 PODJETNIŠTVO 2 Poletni
2 B160 POSLOVNE FINANCE IN BANČNIŠTVO 2 Poletni
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 2 Poletni
2 B180 TURIZEM 2 Poletni
2 B190 MEDNARODNO POSLOVANJE 2 Poletni

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 90

Nosilci
pred. mag. SMOGAVC CESTAR ANDREJ

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
1. Kakovost, teoretična ozadja, zgodovinski razvoj 2. Merjenje kakovosti, model kakovosti 3. Sistemi vodenja kakovosti in standard ISO 9001 4. Presoje sistemov vodenja kakovosti 5. Načrtovanje kakovosti 6. Celovito obvladovanje kakovosti – TQM 7. Modeli managementa kakovosti 8. Orodja managementa kakovosti 9. Uvajanje metod managementa kakovosti v prakso 
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literatura (Compulsory textbooks): Zapiski predavanj – skripta oz. spletno gradivo. Evans J.R.: Total Quality – Management, Organization and Strategy. 4th Ed. Thomson Publishing, 2005. Dodatna študijska literatura (Additonal textbooks): Internetna gradiva, posredovana pri predavanjih in vajah Dale B.G. Managing Quality. Forth Edition. Blackwell Publishing, 2003. Evans J.R., Lindsay W.M. The Management and Control of Quality. Thomson 2005. Beauregard M.R A practical Guide to Statistical Quality Improvement. Van Nostrand Reinhold, 1992. John S. Oakland Statistical Process Control. BH, 1996. 
Cilji
Študenti pri tem predmetu: 1. Osvojijo zavedanje, da je kakovost merljiva lastnost procesa, proizvoda ali storitve 2. Utrdijo in nadgradijo razumevanje upravljanja organizacije skozi poznavanje sistema vodenja kakovosti po mednarodnem standardu ISO9001 3. Utrdijo in nadgradijo poznavanje managementa skozi druge mednarodne standarde in modele, ki neposredno ali posredno vplivajo na zadovoljstvo za organizacijo zainteresiranih strani (TQM, ISO14001, EFQM, OHSAS, 20 ključev, stroški kakovosti, benchmarking, …) 4. Osvojijo pristop k preučevanju kakovosti z najpomembnejšimi orodji managementa kakovosti  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: 1. Obvladajo specifično znanje s področja standardov in modelov kakovosti. 2. Pridobijo poglobljeno znanje za načrtovanje pristopov h kakovosti v organizaciji. 3. Se naučijo analizirati in sintetizirati različne poglede na procese, proizvode, storitve iz vidika zahtev za kakovost. 4. Razvijejo sposobnost delovanja v timih za kakovost kot moderatorji.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Analitični pristop k reševanju problemov, procesni pristop, timsko delo. 
Metode poučevanja in učenja
predavanja, vaje AV predstavitve Predstavitve iz prakse Študijski primeri 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Ustni izpit 60  
Seminarska naloga 30  
Sodelovanje na vajah 10  
[EOP]