EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 MARKETING ZA TURIZEM IN GOSTINSTVO 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=V045

Šifra učne enote    V045 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B110 EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA 3 Poletni
2 B120 MANAGEMENT 3 Poletni
2 B130 MARKETING 3 Poletni
2 B150 PODJETNIŠTVO 3 Poletni
2 B160 POSLOVNE FINANCE IN BANČNIŠTVO 3 Poletni
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 3 Poletni
2 B180 TURIZEM 2 Poletni
2 B190 MEDNARODNO POSLOVANJE 3 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 120

Nosilci
izr. prof. dr. LEBE SONJA SIBILA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
Osnovne turistične zvrsti Izbrana poglavja iz marketinga z aplikacijami na turizem, gostinstvo in potniško prevozništvo • Turistična, gostinska in prevozna storitev kot produkt • Oblikovanje cen storitev v TGP • Prodajne poti TGP storitev • Promocija TGP storitev in njene posebnosti  
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literatura (Compulsory textbooks): Gradivo, ki ga pripravi nosilka predmeta: Lebe, Sonja Sibila. Marketing za turizem in gostinstvo. Študijsko gradivo za predavanja, BV 2. letnik. Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje. Maribor, 2017 Dodatna študijska literatura (Additional textbooks): • Breidenbach, R.: Freizeitwirtschaft und Tourismus. 2002, Gabler Verlag • Kotler, Ph.; J.Browen, J. Markens: Marketing for Hospitality and Tourism. 2014 Pearson New International Edition • Morgan, Nigel; Annette Prithard: Tourism Promotion and Power. Creating Images, Creating Identities. 2000 Wiley • Steinecke, Albrecht: Erlebnis- und Konsumwelten. 2000 Oldenbourg Verlag • Walter Freyer: Tourismus Marketing, 2004, Oldenbourg Verlag • Wöber, Karl W.: Benchmarking in Tourism and Hospitality Industries. The Selection of Benchmarking Partners. 2003 Cabi publishing International • Swarbrooke, J. and S. Horner: Consumer Behaviour in Tourism, 2001 Butterwoth-Heinemann 
Cilji
Študentje pri tem predmetu: 1. usvojijo osnovne pojme s področja marketinga za področje turizma v najširšem pomenu besede; 2. ponovijo osnovne elemente marketinške doktrine in jo dopolnijo s specifičnim znanjem marketinga za področje storitev in še posebej turizma; 3. spoznajo osnovne pojme na področju marketinga za področja gostinstva, turizma in potniškega prevozništva in spoznajo njihovo medsebojno povezanost 4. usvojijo temeljna znanja o delovanju turistične, gostinske in prevozne storitve kot produktu 5. spoznajo in usvojijo znanje oblikovanja 4P za področje turizma v najširšem pomenu besede; 6. pridobijo občutek za odgovorno oblikovaje politike marketinga in predvsem oglaševanja.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje študentov: 1. usvojijo osnovne pojme iz marketinga za gostinstvo, turizem in potniško prevozništvo; 2. naučijo se uporabljati povezovanja različnih vsebin pri reševanju poslovnih problemov s področja marketinga v turizmu; 3. razlikujejo temeljne značilnosti med različnimi ponudniki (hotel, turistična agencija, destinacija, prevoznik) in njihovimi različnimi potrebami po znanju marketinga; 4. zavedajo se vprašanj etike na področju odgovornega marketinga s posebnim poudarkom na odgovornem oglaševanju.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študentje 1. znajo ob upoštevanju navodil izvesti osnovno analizo, upoštevajoč določena izhodišča. 2. Znajo zbrati in urediti podatke in ideje na standarden način. 3. Znajo presoditi o zanesljivosti podatkov na osnovi znanih metod in po navodilih. 4. Študenti se oblikujejo kot samostojno misleči in v reševanje problemov usmerjeni ljudje. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študentje: 1. uporabljajo IKT; 2. razvijajo spretnosti za timsko delo; 3. izgrajujejo profesionalno etiko; 4. vzpostavljajo mednarodne stike; 5. razvijajo študijske tehnike in strategije za samoizobraževanje, stalno refleksijo in evalvacijo; 6. razvijajo interes za vseživljenjsko učenje.  
Metode poučevanja in učenja
predavanja, seminarske vaje, predstavitve, študijski primeri, aktivno skupinsko delo, terenske vaje 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 50  
Seminarska naloga 30  
Aktivno sodelanje pri pedavanjih in vajah 20  
[EOP]