EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 MEDNARODNO PODJETNIŠKO POSLOVANJE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=V050

Šifra učne enote    V050 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 120

Nosilci
doc. dr. KOREZ VIDE ROMANA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
• spremembe v mednarodnem poslovnem okolju in mednarodno poslovanje podjetij (značilnosti sodobnega mednarodnega poslovnega okolja podjetij in njihovi potrebni odzivi v mednarodnem poslovanju), • strategije vstopa na tuje trge (izvoz, pogodbene oblike, tuje neposredne naložbe) • vrste tveganj v mednarodnem poslovanju in možnosti njihovega upravljanja • strateški in operativni elementi načrtovanja mednarodnega poslovanja • oblikovanje cen in ostalih prodajnih pogojev v mednarodnem poslovanju • mednarodne trgovinske klavzule in kalkulacije v mednarodnih poslih (opredelitev in pomen mednarodnih trgovinskih klavzul, študije primerov kalkulacij v mednarodnem poslovanju), • zavarovanja v mednarodnem poslovanju • izdelek v mednarodni menjavi, mednarodni distribucijski kanali • dimenziji kulture in etike v mednarodnem poslovanju • znotrajskupnostni (EU) in izvozno-uvozni postopki, dokumenti  
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literatura (Compulsory textbooks): - Korez Vide, Romana. 2010. Mednarodno podjetniško poslovanje (skripta). Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta. - Prosojnice predavanj in vaj. - Relevantni znanstveni članki. Dodatna študijska literatura (Additonal textbooks): - Daniels, John D., Radebaugh, Lee H. in Sullivan, Daniel D. 2015. International Business: Environments and Operations. 15th Edition. Harlow: Pearson Education (izbrana poglavja). - Harrison, Andrew. 2010. Business Environment in a global context. Oxford: Oxford University Press (izbrana poglavja). 
Cilji
Študenti pri tem predmetu: 1. Sistematično nadgradijo teoretično znanje na področjih možnosti za obvladovanje sprememb v sodobnem mednarodnem okolju podjetij, temeljnih strateških vidikov mednarodnega poslovanja in obvladovanja operativnih nalog v mednarodnem poslovanju. 2. Se usposobijo uporabljati teoretično znanje v konkretnih kompleksnih primerih mednarodnega poslovanja podjetij. 3. Izvajajo kritično presojo, ki temelji na trdnih teoretičnih osnovah.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: 1. Celovito obvladajo specifično znanje s področja specializacije poznavanja značilnosti sodobnega mednarodnega poslovnega okolja podjetij in njihovih potrebnih odzivov v mednarodnem poslovanju ter razumevanja postopkov operativnih poslov v mednarodnem poslovanju (strateški in operativni elementi načrtovanja mednarodnega poslovanja, oblikovanje cen in ostalih prodajnih pogojev v mednarodnem poslovanju, mednarodne trgovinske klavzule in kalkulacije v mednarodnih poslih, zavarovanja v mednarodnem poslovanju, izdelek v mednarodni menjavi, mednarodni distribucijski kanali, znotrajskupnostni (EU) in izvozno-uvozni postopki ter dokumenti). 2. Se naučijo razložiti povezave med ekonomsko-tehničnimi in kulturološko-etičnimi vidiki v mednarodnem poslovanju podjetij. 3. Se usposobijo za nadgradnjo in načrtovanje proučevanja na področju mednarodnega poslovanja podjetij. 4. Se zavedajo lastne etične in profesionalne odgovornosti na področju mednarodnega poslovanja podjetja. Kognitivne/Intelektualne veščine 1. Pridobijo sposobnost iskanja in sinteze novih informacij s področja mednarodnega poslovanja podjetij v literaturi in praksi ter sposobnost njihovega umeščanja v kontekst mednarodnega poslovanja podjetij. 2. So sposobni izbrati ustrezno metodo za pridobitev rešitve kompleksnega problema na področju mednarodnega poslovanja podjetij. 3. Znajo identificirati problem na področju mednarodnega poslovanja podjetij iz različnih zornih kotov ter iskati ustrezne rešitve.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Ključne/prenosljive veščine in spretnosti 1. Dalje razvijajo veščine in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju. 2. Nadgrajujejo sposobnost samostojnega učenja. 3. Nadgrajujejo sposobnosti timskega dela in sposobnosti za vodenje tima. 4. Znajo izbrati in upravljati z ustreznimi informacijami ob minimalnem vodenju. Praktične veščine: 1. Pridobijo praktične izkušnje na področju mednarodnega poslovanja podjetij. 2. Ob ustreznih napotkih lahko delujejo samostojno.  
Metode poučevanja in učenja
• predavanja ključnih tem predmeta, • študije primerov, seminarska naloga, • skupinsko delo.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit ali kolokvij 50  
Seminarska naloga 30  
Aktivno sodelanje pri pedavanjih in vajah 20  
Opombe
• 50 % pisni izpit ali vmesno pisno preverjanje znanja • 30 % seminarska naloga, • 20 % aktivno delo na predavanjih in vajah. Pisni izpit je možno nadomestiti z vmesnima delnima testoma pod pogojem redne udeležbe na predavanjih in vajah  
[EOP]