EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 METODE USTVARJALNEGA REŠEVANJA PROBLEMOV 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=V052

Šifra učne enote    V052 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B110 EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA 2 Oba
2 B110 EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA 2 Zimski
2 B110 EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA 3 Oba
2 B110 EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA 3 Zimski
2 B120 MANAGEMENT 3 Oba
2 B120 MANAGEMENT 3 Zimski
2 B130 MARKETING 2 Oba
2 B130 MARKETING 2 Zimski
2 B130 MARKETING 3 Oba
2 B130 MARKETING 3 Zimski
2 B150 PODJETNIŠTVO 2 Oba
2 B150 PODJETNIŠTVO 2 Zimski
2 B150 PODJETNIŠTVO 3 Oba
2 B150 PODJETNIŠTVO 3 Zimski
2 B160 POSLOVNE FINANCE IN BANČNIŠTVO 2 Oba
2 B160 POSLOVNE FINANCE IN BANČNIŠTVO 2 Zimski
2 B160 POSLOVNE FINANCE IN BANČNIŠTVO 3 Oba
2 B160 POSLOVNE FINANCE IN BANČNIŠTVO 3 Zimski
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 2 Oba
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 2 Zimski
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 3 Oba
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 3 Zimski
2 B180 TURIZEM 3 Oba
2 B180 TURIZEM 3 Zimski
2 B190 MEDNARODNO POSLOVANJE 3 Oba
2 B190 MEDNARODNO POSLOVANJE 3 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 26
Ure - Seminarji 4
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 120

Nosilci
red. prof. dr. ČANČER VESNA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
I. METODE DEFINIRANJA PROBLEMOV IN PRILOŽNOSTI - Osnovni pojmi: vrste in značilnosti problemov, pojem in pomen priložnosti, definiranje problema, faze reševanja problemov - Tehnike za definiranje problemov in priložnosti: zakaj, miselni vzorci, ribja kost, prepisovanje sanj - Računalniška podpora definiranju problemov in priložnosti - Aplikacije na praktičnih primerih definiranja poslovnih problemov in priložnosti z ustrezno računalniško podporo II. METODE USTVARJALNEGA RAZMIŠLJANJA - Osnovni pojmi: vrste razmišljanja, pojem, pomen in značilnosti ustvarjalnega razmišljanja, pogoji za ustvarjalno razmišljanje, odprava ovir ustvarjalnosti - Tehnike za ustvarjalno razmišljanje (generiranje, razčlenjevanje, analizo idej): burjenje možganov, zapisovanje misli in idej, nominalna tehnika, prisilne povezave, lista oznak, morfološka analiza, check lista, W tehnika - Računalniška podpora ustvarjalnemu razmišljanju - Aplikacije na praktičnih primerih generiranja, razčlenjevanja in analize strategij, razvojnih vizij in rešitev, priložnosti za nova poslovna območja, rešitev financiranja in možnosti vlaganja, trženja, organizacijskih in informacijskih struktur z ustrezno računalniško podporo III. METODE ODLOČANJA ZA USTVARJALNO REŠEVANJE PROBLEMOV - Osnovni pojmi: podpora odločanju, pomen in pregled kvantitativnih metod za reševanje problemov, tradicionalni in alternativni pristopi za vrednotenje, izbiro in preverjanje idej/priložnosti/rešitev, učeče se podjetje, koraki obravnavanja problemov odločanja po več kriterijih hkrati, razvrščanje - Kvantitativne metode za odločanje (vrednotenje, izbiro in preverjanje idej/priložnosti/rešitev) pri ustvarjalnem reševanju problemov po več kriterijih hkrati - Računalniška podpora odločanju - Aplikacije na praktičnih primerih vrednotenja, izbire in preverjanja idej/priložnosti/rešitev ter reševanja in analize problemov z ustrezno računalniško podporo  
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literatura (Compulsory textbooks): 1. Čančer, V., Mumel, D.: Metode ustvarjalnega reševanja problemov: zapiski predavanj. Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor, 2008. Dodatna študijska literatura (Additonal textbooks): - Čančer, V.: Gradivo za vaje pri predmetu Metode ustvarjalnega reševanja problemov. Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor, 2008. - Boulden, G. P.: Thinking Creatively. London: Penguin, 2002. - Hammond, J.S., Keeney, R.L., Raiffa, H.: Pametne odločitve. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 2000. - Keeney, R.L.: Value-Focused Thinking – A Path to Creative Decisionmaking. Cambridge et al.: Harvard University Press, 1992. - Pečjak, V.: Poti do novih idej: tehnike kreativnega mišljenja. Ljubljana, Piran, Beograd: D. Sakan – New Moment, 2001. - Saaty, T.L.: Creative Thinking, Problem Solving & Decision Making. Pittsburgh: RWS Publishing, 2005. - Thorpe, S.: Vsak je lahko Einstein. Kršite pravila in odkrijte svojo skrito genialnost!. Ljubljana: Mladinska knjiga, založba, 2003. - Aktualni strokovni prispevki.  
Cilji
Študenti pri tem predmetu: 1. Sistematično nadgradijo teoretično znanje na področju odločitvenih metod. 2. Se usposobijo uporabljati teoretično znanje v konkretnih kompleksnih primerih vrednotenja, izbire in preverjanja idej/priložnosti/rešitev na ekonomsko-poslovnem področju. 3. Kritično uporabljajo pristop ustvarjalnega reševanja problemov (po fazah: definiranje problemov, ustvarjalno razmišljanje, odločanje) k preučevanju kompleksnih primerov iz ekonomsko-poslovne prakse, ki zahtevajo ustvarjalnost. 4. Izvajajo kritično presojo, ki temelji na trdnih teoretičnih osnovah.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: 1. Celovito obvladajo specifično znanje o elementih, procesu in metodah ustvarjalnega reševanja ekonomskih in poslovnih problemov. 2. Se naučijo razložiti povezave med različnimi fazami postopka ustvarjalnega reševanja problemov. 3. Razvijejo sposobnost kritične presoje rešitve problema svoje usmeritve Poslovne ekonomije, dobljene z metodami ustvarjalnega reševanja problemov. 4. Se naučijo analizirati in sintetizirati različne poglede na ustvarjalno reševanje ekonomskih in poslovnih problemov ob spreminjajočih se pogojih. 5. Se zavedajo lastne etične in profesionalne odgovornosti pri aktiviranju in razvijanju ustvarjalnosti. 6. Razvijajo zmožnost kritičnega etičnega razmišljanja.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti 1. Pridobijo razumevanje in uporabo kritične analize in razvoja metod ustvarjalnega reševanja problemov ter njihove uporabe v reševanju konkretnih in abstraktnih strokovnih problemov, brez dodatnih navodil. 2. Pridobijo sposobnost iskanja in sinteze novih informacij s področja ustvarjalnega reševanja problemov v literaturi in praksi ter sposobnost njihovega umeščanja v ustrezen strokovni okvir. 3. So sposobni izbrati ustrezno metodo za pridobitev rešitve kompleksnega problema ter znajo presoditi o zanesljivosti, veljavnosti in signifikantnosti dobljenih rezultatov. 4. Znajo identificirati problem iz različnih zornih kotov ter iskati ustrezne rešitve. 5. Znajo preučiti nasprotujoče si informacije in presoditi vzroke za to. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 1. Dalje razvijajo veščine in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju. 2. Nadgrajujejo sposobnost samostojnega učenja. 3. Nadgrajujejo sposobnost uporabe informacijske tehnologije. 4. Nadgrajujejo sposobnosti timskega dela in sposobnosti za vodenje tima. 5. Razvijajo komunikacijske sposobnosti za učinkovito reševanje konfliktov. 6. Znajo identificirati problem iz različnih zornih kotov ter iskati ustrezne rešitve. 7. So učinkoviti v (samo)vrednotenju lastnega dela in znanja. 8. Znajo izbrati in upravljati z ustreznimi informacijami ob minimalnem vodenju. Praktične veščine: Študent: 1. Lahko deluje samostojno, ob minimalnih navodilih in nadzoru.  
Metode poučevanja in učenja
klasična predavanja obravnava študijskih primerov aktivno skupinsko delo, diskusija 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 30  
Seminarska naloga s predstavitvijo 50  
Aktivno sodelovanje v seminarju 20  
[EOP]