EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 MULTIPROJEKTNO POSLOVANJE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=V053

Šifra učne enote    V053 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B110 EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA 3 Poletni
2 B120 MANAGEMENT 2 Poletni
2 B130 MARKETING 3 Poletni
2 B150 PODJETNIŠTVO 3 Poletni
2 B160 POSLOVNE FINANCE IN BANČNIŠTVO 3 Poletni
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 3 Poletni
2 B180 TURIZEM 3 Poletni
2 B190 MEDNARODNO POSLOVANJE 3 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 120

Nosilci
izr. prof. dr. VREČKO IGOR

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
projekt, pomen projektov za razvoj in poslovanje multiprojektno poslovanje kot procesi izvajanja projektov in doseganje poslovnih in razvojnih ali drugih učinkov projektni sistem naročnika, skrbništev in izvajalcev za potrebe multiprojektnega poslovanja interno multiprojektno poslovanje v profitnih organizacijah (gradbeništvo, inženiringi, RR organizacije, turizem, osvajanju tržišč itd.) interno multiprojektno poslovanje v neprofitnih organizacijah (javna uprava, šolstvo, zdravstvo socialno delo itd.) projektni management multiprojektnega poslovanja planiranje multiprojektnega poslovanja načrtovanje in organizacija multiprojektnega poslovanja osnove ekonomike multiprojektnega poslovanja primeri multiprojektnega poslovanja iz prakse gradbeništvo, strojegradnja, raziskovalno-razvojne organizacije, inženiring organizacijah, svetovalnih organizacijah itd. ter v javni uprav 
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literatura (Compulsory textbooks): 1. Hauc, Anton: Projektni management, Ljubljana, GV Založba, 2007. 2. Tobis, Michael, Tobis, Irene: Managing Multiple Projects, McGraw-Hill Companies, Inc., New York, 2002 Dodatna študijska literatura (Additonal textbooks): 1. Dobson, Michael Singer: The Juggler's Guide to Managing Multiple Projects, Project Management Institut, Inc., Newtown Square, 1999. 2. TURNER, J. Rodney: Handbook of Project Based Management: Improving the Process for Achieving Strategic Objectives, 2002  
Cilji
Študenti pri tem predmetu: 1. Utrdijo in nadgradijo teoretično znanje na področju projektnega managementa. 2. Se usposobijo uporabljati teoretično znanje projektnega managementa v multiprojektnem okolju in konkretnih primerih multiprojektnega poslovanja. 3. Osvojijo analitični pristop k preučevanju posebnosti projektnega managementa v multiprojektnih okoljih in organizacijah. 4. Usvojijo nadgradnjo osnovnih teoretičnih spoznanj na področju projektnega managementa z njihovo aplikacijo v multiprojektnem okolju.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: 1. Obvladajo specifično znanje s področja s področja priprave projektov in ekonomike projektov v multiprojektnem okolju. 2. Pridobijo poglobljeno znanje na področju priprave, organiziranja in vodenja izvajanja projektov v multiprojektnem okolju. 3. Se naučijo prepoznavati povezave med različnimi vrstami projektov ter oblikovati in optimirati portfelj projektov. 4. Razvijejo sposobnost interpretacije dobljene rešitve na področju oblikovanih portfeljev projektov. 5. Se naučijo analizirati in sintetizirati različne organizacijske rešitve v multiprojektnem okolju ter modele oblikovanja projektnih portfeljev. 6. Se usposobijo za nadaljnje proučevanje na področju managementa programov in projektov. 7. Se usposobijo za spremljanje in nadziranje izvajanja projektnega portfelja. 8. Se zavedajo širših etičnih družbenih in okoljskih vprašanj, ki izhajajo iz izvajanja velikega števila projektov in iz njihovih doseženih rezultatov.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti 1. Pridobijo razumevanje in uporabo kritične analize in razvoja teorij ter njihove uporabe v reševanju konkretnih strokovnih problemov, ob upoštevanju osnovnih usmeritev. 2. Pridobijo sposobnost iskanja in sinteze novih informacij s področja multiprojektnega managementa in poslovanja v literaturi in praksi. 3. Se naučijo povezovanja različnih znanj in postopkov ter pomena uporabe strokovne literature. 4. So sposobni izbrati ustrezno metodo za pridobitev rešitve problema ter znajo presoditi o pomenu in značilnosti zbranih podatkov. 5. Znajo identificirati problem iz različnih zornih kotov. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 1. Dalje razvijajo veščine in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju. 2. Nadgrajujejo sposobnost samostojnega učenja. 3. Nadgrajujejo sposobnost uporabe informacijske tehnologije. 4. Nadgrajujejo sposobnost in spretnost dela v parih in skupinah. 5. Razvijajo komunikacijske sposobnosti za učinkovito strokovno komuniciranje. Praktične veščine: Študent: 1. Pridobi praktične izkušnje na področju timskega dela, uporabe IT v podporo optimiziranja projektov ter predstavljanja in utemeljevanja oblikovanega portfelja projektov. 2. Lahko deluje dokaj samostojno, ob podanih navodilih in delnem nadzoru.  
Metode poučevanja in učenja
klasična predavanja, AV predstavitve, obravnava aktualnih študijskih primerov in primerov iz prakse, delo v računalniški učilnici, aktivno skupinsko delo. 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 40  
Seminar 40  
Sodelovanje pri predavanjih in vajah 20  
[EOP]