EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 NAČRTOVANJE IN USTANAVLJANJE PODJETJA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=V056

Šifra učne enote    V056 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B110 EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA 3 Poletni
2 B120 MANAGEMENT 3 Poletni
2 B150 PODJETNIŠTVO 3 Poletni
2 B160 POSLOVNE FINANCE IN BANČNIŠTVO 3 Poletni
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 3 Poletni
2 B180 TURIZEM 3 Poletni
2 B190 MEDNARODNO POSLOVANJE 3 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Laboratorijske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 120

Nosilci
viš. pred. mag. RUS MATEJ

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
1. Podjetniška perspektiva. Ustvarjalnost, poslovne zamisli, poslovni model in poslovni načrt. 2. Podjetje, posel in panoga 3. Tržna analiza in priprava načrta trženja 4. Načrt razvoja in izvedbe proizvodnega (storitvenega) procesa 5. Pridobivanje ustreznih virov in oblikovanje podjetniške skupine, 6. Preverjanje ekonomike poslovne zamisli 7. Pregled kritičnih tveganj 8. Financiranje ustanovitve podjetja in začetnega poslovanja 9. Komuniciranje podjetniških zamisli 10. Ustanovitev podjetja  
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literatura (Compulsory textbooks): 1. Drnovšek, M., Stritar, R., Vahčič, A., (2005): Osnove podjetništva. Priročnik za vaje, EF, Ljubljana. 2. Rus, M., Rebernik, M., (2005): Načrtno do uspeha : priročnik za izdelavo učinkovitega poslovnega načrta. Maribor: IRP Inštitut za raziskovanje podjetništva, www.poslovninacrt.org. 3. Rus M., (2007): Orodje za poslovno načrtovanje, IRP, www.poslovninacrt.org. 4. RUS, M., (2007): Praktični primer poslovnega načrta Prenosnik d.o.o. in navodila za pripravo finančnega načrta s pomočjo orodja za poslovno načrtovanje. www.poslovninacrt.org. 5. Goljar, M., (2012): Poslovno modeliranje. Ustvarjalnik. Ljubljana. 6. Maurya. A., (2014): Delaj vitko: Od načrta A do načrta, ki deluje. Pasadena, Ljubljana. www.delajvitko.si. Dodatna študijska literatura (Additonal textbooks): Antončič, B., Hisrich, R., Petrin, T., Vahčič, A. (2000): Podjetništvo. Gospodarski vestnik, Ljubljana .  
Cilji
Študenti pri tem predmetu: 1. Sistematično nadgradijo teoretično znanje na področju podjetništva 2. Se usposobijo uporabljati teoretično znanje v konkretnih kompleksnih primerih iz poslovnega načrtovanja in podjetniških procesov. 3. Kritično uporabljajo celovit pristop k preučevanju procesa poslovnega načrtovanja novega podjema in njegovega zagona. 4. Izvajajo kritično presojo, ki temelji na trdnih teoretičnih osnovah.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Študenti: 1. Celovito obvladajo specifično znanje s področja poslovnega načrtovanja in procesa ustanavljanja podjetja. 2. Pridobijo poglobljeno znanje na področju poslovnega načrtovanja in procesa ustanavljanja podjetja. 3. Razvijejo sposobnost kritične presoje dobljene rešitve na področju poslovnega načrtovanja in ustanavljanja podjetja. 4. Se naučijo analizirati in sintetizirati različne poglede na poslovno načrtovanje ob spreminjajočih se pogojih 5. Se usposobijo za nadgradnjo in načrtovanje proučevanja na področju poslovnega načrtovanja in ustanavljana podjetja 6. Se zavedajo lastne etične in profesionalne odgovornosti na področju poslovnega načrtovanja in ustanavljana novih podjetij ter razvijajo zmožnost kritičnega etičnega razmišljanja.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti 1. Pridobijo sposobnost iskanja in sinteze novih informacij s področja poslovnega načrtovanja in ustanavljanja podjetja v literaturi in praksi ter sposobnost njihovega umeščanja v ustrezen strokovni okvir. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 1. Dalje razvijajo veščine in spretnosti v uporabi znanja na področju podjetništva. 2. Nadgrajujejo sposobnosti timskega dela in sposobnosti za vodenje tima. 3. Razvijajo komunikacijske sposobnosti za učinkovito reševanje konfliktov. 4. Znajo identificirati problem iz različnih zornih kotov ter iskati ustrezne rešitve. Praktične veščine: Študent: 1. Pridobi praktične izkušnje na področju poslovnega načrtovanja in ustanavljanja podjetja 2. Lahko deluje samostojno, ob minimalnih navodilih in nadzoru.  
Metode poučevanja in učenja
Predavanja z diskusijo Gostujoči predavatelj Študij primerov 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 40  
Predstavitev seminarske naloge 20  
Izdelava seminarske naloge 30  
Sodelovanje pri predavanjih in vajah 10  
Opombe
40% - Pisna preizkušnje, 10% - Individualno poročilo o izdelani kratki predstavitvi ideje 10% - Individualno poročilo o testiranju hipotez poslovnega modela na terenu 30% - Skupinsko poročilo o izdelanem poslovnem načrtu 10% - Predstavitve rezultatov v razredu • drugo sodelovanje v razredu in zadolžitve na terenu Pozitivna ocena pisnega izpita je predpogoj za upoštevanje 60% deleža ocene iz ostalih obveznosti pri predmetu. Pozitivno ocenjene seminarske naloge so predpogoj za pristop k pisnemu izpitu.  
[EOP]