EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 OBLIKOVANJE ORGANIZACIJE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=V057

Šifra učne enote    V057 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B110 EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA 3 Poletni
2 B120 MANAGEMENT 3 Poletni
2 B130 MARKETING 3 Poletni
2 B160 POSLOVNE FINANCE IN BANČNIŠTVO 3 Poletni
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 3 Poletni
2 B180 TURIZEM 3 Poletni
2 B190 MEDNARODNO POSLOVANJE 3 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 135

Nosilci
red. prof. dr. URŠIČ DUŠKO

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Teoretična izhodišča predhodnega študija: osnove organizacije in managementa osnove strateškega managementa osnove finančnega managementa osnove marketinga upravljanje s človeškimi viri Pogoj je tudi bralno razumevanje angleškega jezika (za študije primerov). 
Vsebina
- Analiza in metode vrednotenja obstoječe organiziranosti - Ključni dejavniki za bodočo uspešno organiziranost - Zasnova modela nove organiziranosti - Priprava načrta uvedbe nove organiziranosti - Implementacija nove organiziranosti - Managementski koncepti za učinkovito upravljanje organiziranosti - Analiza in kriteriji spremljanja učinkovitosti nove organiziranosti  
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literature (Compulsory textbooks): - Uršič, Duško: Analiza in projektiranje organizacije, UM. Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, 2006 Dodatna študijska literature (Additonal textbooks): - Uršič, Duško: Inoviranje podjetja, Maribor, 1996 - Buble, Marin: Metodika projektiranja organizacije, Ekonomski fakultet, Split, 1995. - Blum, Egon: Betriebs-Organization, Gabler, 1991 - Daft, Richard: Organization Theory and Design, West Publishing, 1998 - Harvey, Donald E. in Donald R. Brown: An Experiential Approach to Organisation Development, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1992 - Mintzberg, Henry: Structure in Fives, Prentice-Hall, 1983 - George, J.M. in G.R. Jones: Organization Behavior, Addison – Wesley, 1996. - Worley, G.C., Hitchin D.E. in W.L. Ross: Integrated Strategic Change, Addison – Wesley, Reading, Ma., 1996. 
Cilji
Študenti pri tem predmetu: 1. Sistematično nadgradijo teoretično znanje na področju oblikovanja organizacije 2. Se usposobijo uporabljati teoretično znanje v konkretnih kompleksnih primerih iz organizacijskega področja 3. Kritično uporabljajo sistemski pristop k preučevanju podjetja in organizacije 4. Izvajajo kritično presojo, ki temelji na trdnih teoretičnih osnovah.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: 1. Celovito obvladajo specifično znanje s področja specializacije organizacijskih rešitev 2. Pridobijo poglobljeno znanje na področju specializacije organiziranosti podjetja 3. Se naučijo razložiti celovite povezave na področju organizacije 4. Razvijejo sposobnost kritične presoje dobljene rešitve na področju organizacije 5. Se naučijo analizirati in sintetizirati različne poglede na učinkovite organizacijske rešitve ob spreminjajočih se pogojih 6. Se usposobijo za nadgradnjo in načrtovanje proučevanja na področju organizacijskih rešitev 7. Se zavedajo lastne etične in profesionalne odgovornosti na področju projektiranja organizacije 8. Razvijajo zmožnost kritičnega etičnega razmišljanja.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti 1. Pridobijo razumevanje in uporabo kritične analize in razvoja teorij ter njihove uporabe v reševanju konkretnih in abstraktnih strokovnih problemov, brez dodatnih navodil. 2. Pridobijo sposobnost iskanja in sinteze novih informacij s področja organizacije v literaturi in praksi ter sposobnost njihovega umeščanja v ustrezen strokovni okvir. 3. So sposobni izbrati ustrezno metodo za pridobitev rešitve kompleksnega problema ter znajo presoditi o zanesljivosti, veljavnosti in signifikantnosti dobljenih rezultatov. 4. Znajo identificirati problem iz različnih zornih kotov ter iskati ustrezne rešitve. 5. Znajo preučiti nasprotujoče si informacije in presoditi vzroke za to. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 1. Dalje razvijajo veščine in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju. 2. Nadgrajujejo sposobnost samostojnega učenja. 3. Nadgrajujejo sposobnost uporabe informacijske tehnologije. 4. Nadgrajujejo sposobnosti timskega dela in sposobnosti za vodenje tima. 5. Razvijajo komunikacijske sposobnosti za učinkovito reševanje konfliktov. 6. Znajo identificirati problem iz različnih zornih kotov ter iskati ustrezne rešitve. 7. So učinkoviti v (samo)vrednotenju lastnega dela in znanja. 8. Znajo izbrati in upravljati z ustreznimi informacijami ob minimalnem vodenju. Praktične veščine: Študent: 1. pridobi praktične izkušnje na področju oblikovanja organizacijelahko deluje samostojno, ob minimalnih navodilih in nadzoru. 2. lahko deluje samostojno, ob minimalnih navodilih in nadzoru.  
Metode poučevanja in učenja
interaktivna predavanja samostojno delo študentov študije primerov 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Projekt 60  
Poročilo 40  
[EOP]