EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 OKOLJSKA EKONOMIKA IN OKOLJSKI MANAGEMENT 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=V059

Šifra učne enote    V059 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B110 EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA 2 Poletni
2 B120 MANAGEMENT 2 Poletni
2 B130 MARKETING 2 Poletni
2 B150 PODJETNIŠTVO 2 Poletni
2 B160 POSLOVNE FINANCE IN BANČNIŠTVO 2 Poletni
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 2 Poletni
2 B180 TURIZEM 2 Poletni
2 B190 MEDNARODNO POSLOVANJE 2 Poletni

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Laboratorijske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 90

Nosilci
izr. prof. dr. BRADAČ HOJNIK BARBARA
izr. prof. dr. DENAC MATJAŽ

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
- Opredelitev osnovnih konceptov trajnostnega razvoja - Izkoriščanje virov v ekonomiji in pomen vrednotenja storitev ekosistemov - Vloga naravnih dobrin v ekonomiji in problematika javnih dobrin - Reševanje okoljskih problemov podjetja z uporabo ekonomskih konceptov - Konfrontacija ekonomskih načel z načeli trajnostnega razvoja - Implementacija trajnostnih konceptov - Opredelitev okoljskega managementa; načela aditivnega in integriranega varstva okolja; - Značilnosti gospodarjenja v krožnem toku; hierarhija integralnega ravnanja z odpadki v EU; - Politika in značilnosti ravnanja z odpadki v Sloveniji; načini in možnosti vzpostavitve krožnih tokov v podjetjih; - Sistemi upravljanja z okoljem (serija standardov ISO 14000, EMAS) - Razvoj okolju primernejših proizvodov in storitev (okoljski kriteriji, okoljsko označevanje) - Vplivi podjetij in proizvodov na okolje v različnih fazah okoljskega življenjskega cikla; metoda LCA  
Vsebina
- Predmet okoljske ekonomike podjetja - Ekonomski cilji podjetja in temeljni cilji varstva okolja ter okoljska ozaveščenost podjetja - Vloga naravnih dobrin v poslovnem procesu podjetja - Konfrontacija ekonomskih načel z načeli trajnostnega razvoja - Reševanje okoljskih problemov podjetja z uporabo ekonomskih konceptov - Okoljski vidik uspešnosti podjetja - Okoljske inovacije in okoljske naložbe - Opredelitev okoljskega managementa; načela aditivnega in integriranega varstva okolja; zahteve in smernice okoljske politike EU - Sistemi ravnanja z okoljem (serija standardov ISO 14000, EMAS, metoda za minimiranje odpadkov in emisij) - Značilnosti gospodarjenja v krožnem toku; hierarhija integralnega ravnanja z odpadki v EU; politika in značilnosti ravnanja z odpadki v Sloveniji; načini in možnosti vzpostavitve krožnih tokov v podjetjih - Razvoj okolju primernejših proizvodov (okoljski kriteriji za proizvode, označevanje okolju primernejših proizvodov, primeri okoljsko usmerjenih strategij pri razvoju proizvoda) - Vplivi proizvodov na okolje v različnih fazah okoljskega življenjskega cikla; ekološke bilance za proizvode (metoda LCA)  
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literature (Compulsory textbooks): 1. Bradač Hojnik, B. (2019). Okoljska ekonomika, zapiski predavanj. 2. Denac M. (2020). Zbrano gradivo pri predmetu Okoljska ekonomika in okoljski management - Okoljski management. Dodatna študijska literatura (Additonal textbooks): 1. Članki, konferenčno gradivo, študije (opredeljeno na predavanjih in seminarskih vajah) 2. Rebernik, M., Močnik, D., Bradač Hojnik, B. (2015). Slovenska podjetja in okoljski vidiki poslovanja: slovenski podjetniški observatorij 2014. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta. (poglavje: Pregled okoljskega podjetništva in okoljskih inovacij v Sloveniji, str. 63-84). 3. Močnik, D., Crnogaj, K., Bradač Hojnik, B. (2017). Slovenska podjetja in družbena odgovornost: slovenski podjetniški observatorij 2016, (Slovenski podjetniški observatorij). Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. (poglavje: Družbena odgovornost podjetij v Sloveniji, str. 91-136). 4. Širec, K., Bradač Hojnik, B., Denac, M., Močnik, D. (2018). Slovenska podjetja in krožno gospodarstvo: slovenski podjetniški observatorij 2017, (Slovenski podjetniški observatorij). Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. (poglavje: Izzivi in priložnosti MSP na prehodu v krožno gospodarstvo, str. 71-110). 5. Kolk, A. (2000). Economics of Environmental Management. Prentice Hall, Harlow: Financial Times. (izbrana poglavja oz. deli poglavij) 6. Kolstad, C.D. (2003). Environmental economics. NY and Oxford: Oxford university press. 7. Field, B.C., Field, M.K. (2008). Environmental Economics. Boston: Irwin/McGraw-Hill. 8. Taylor, B. et al. (1994). The Environmental Management Handbook. London: Pitman Publishing. (izbrana poglavja oz. deli poglavij) 9. Marcus, P., Willing, J. (1997). Moving Ahead with ISO 14000. New York: John Wiley. 10. Pribakovič Borštnik,A., Zornik, M., Žagar, T. (2004). Odgovorno okoljsko delovanje. Sistemi ravnanja z okoljem. Ljubljana: Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje. (izbrana poglavja oz. deli poglavij) 11. Wenzel, H., Hauschild, M., Alting, L. (1997). Environmental Assessment of Products. London: Chapman and Hall. (izbrana poglavja oz. deli poglavij) 12. Graedel, T.E., Allenby, B.R. (1995). Industrial Ecology. New Jersey: Prentice Hall. (izbrana poglavja oz. deli poglavij) 13. Klemmensen B. (2007). Environmental policy: Legal and economic instruments. Book 1 in a series on Environmental Management. Uppsala: Baltic University Press. 14. Nilson L. (2007). Cleaner production: Technologies and tools for resource efficient production. Book 2 in a series on Environmental Management. Uppsala: Baltic University Press. 15. Zbicinski I. (2006). Product design and life cycle assessment. Book 3 in a series on Environmental Management. Uppsala: Baltic University Press. 16. Weiss P., Bentlage J. (2006). Environmental management systems and certification. Book 4 in a series on Environmental Management. Uppsala: Baltic University Press. 17. Starkey R. (1998). Environmental Management Tools for SMEs: A Handbook. Copenhagen: European Environment Agency. 18. Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G. (2018). SDG Index and Dashboards Report 2018. New York: Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network (SDSN). 19. EllenMacArthur Foundation. (2013). Towards the circular economy. EllenMacarthir Foundation. Dostopno na: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf 20. Schaper, M. (2010). Making ecopreneurs: Developing sustainable entrepreneurship. Farnham, England: Gower/Ashgate Pub.  
Cilji
Študenti pri tem predmetu: 1. Spoznajo osnovne elemente konceptov okoljske ekonomike in okoljskega managementa, ki so relevantni za okoljsko ozaveščeno poslovanje podjetja, ter razlike in povezave med njimi. 2. Spoznajo in osvojijo pojme s področja podjetniškega varstva okolja. 3. Se naučijo natančnosti izražanja, pisanja in razmišljanja na področju identifikacije in analize problemov iz področja okoljske ekonomike in okoljskega managementa. 4. Usvojijo temeljna znanja o pomenu varstva okolja in konceptov trajnostnega sonaravnega razvoja ter integracije teh vidikov v poslovanje podjetij v okvirjih sodobnih mednarodnih standardov ter trendov EU. 5. Spoznajo pomen in vlogo okoljske ekonomike in okoljskega managementa kot izrazitega inter- in multidisciplinarnega področja ter njegovo integracijo v poslovne odločitve podjetij.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: 1. Osvojijo osnovne pojme na področju okoljske ekonomike in okoljskega managementa in pridobijo osnovno znanje o vplivih podjetij oz. proizvodov na okolje v vseh fazah življenjskega cikla. 2. Osvojijo osnovne značilnosti trajnostnega razvoja podjetij. 3. Se naučijo uporabljati najpogostejše metode za reševanje poslovnih problemov s področja okoljske ekonomike in okoljskega managementa. 4. Prepoznajo temeljne značilnosti okoljske ekonomike in okoljskega managementa, razumejo povezanost med ekonomskimi in okoljskimi vidiki poslovanja, ki so jih sposobni povezati v celoto. 5. Se zavedajo etičnih vprašanj na področju okoljske ekonomike in okoljskega managementa v nasprotju s klasičnim ekonomskim delovanjem podjetij. 6. Etična vprašanja znajo uskladiti z lastnimi pogledi.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine: Študenti: 1. Ob upoštevanju navodil znajo izvesti osnovno okoljsko in ekonomsko analizo, upoštevajoč določena izhodišča. 2. Znajo zbrati in urediti podatke in ideje na standarden način. 3. Študenti se oblikujejo kot samostojno misleči in v reševanje problemov usmerjeni ljudje. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti: 1. Uporabljajo IKT. 2. Razvijajo spretnosti za timsko delo. 3. Izgrajujejo profesionalno etiko. 4. Razvijajo študijske tehnike in strategije za samoizobraževanje, stalno refleksijo in evalvacijo. Praktične veščine: 1. Usposobljenost za sprejemanje poslovnih odločitev ob upoštevanju ekonomskih in okoljskih posledic. 2. Zmožnost uporabe analitičnih konceptov in orodij pri reševanju poslovno-okoljskih problemov podjetja. 3. Sposobnost oblikovanja okoljske politike in integracije temeljnih okoljskih vidikov v poslovanje podjetij.  
Metode poučevanja in učenja
- Predavanja z diskusijo - Študijski primeri - Terensko delo (obisk podjetij) - Aktivno skupno delo  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 70  
Opravljene seminarske vaje 30  
Opombe
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt) 70% - pisni izpi 30% - opravljene seminarske vaje, laboratorijske vaje (poročilo in zagovor) Sodelovanje na predavanjih na predavanjih lahko nadomesti 20% pisnega izpita  
[EOP]