EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 OPERACIJSKE RAZISKAVE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=V060

Šifra učne enote    V060 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B110 EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA 2 Poletni
2 B120 MANAGEMENT 2 Poletni
2 B130 MARKETING 2 Poletni
2 B150 PODJETNIŠTVO 2 Poletni
2 B160 POSLOVNE FINANCE IN BANČNIŠTVO 2 Poletni
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 2 Poletni
2 B180 TURIZEM 2 Poletni
2 B190 MEDNARODNO POSLOVANJE 2 Poletni

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 90

Nosilci
red. prof. dr. KAVKLER ALENKA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
1. Uvod v operacijske raziskave 2. Linearni optimizacijski modeli Simplex metoda za reševanje linearnih optimizacijskih modelov Analiza občutljivosti in interpretacija optimalne rešitve Reševanje linearnih modelov z računalniški programi Uporaba linearnih modelov na podjetniških primerih 3. Optimizacija transporta 4. Celoštevilski linearni model Uporaba celoštevilskih linearnih modelov za reševanje izbranih problemov (izbor optimalnega portfelja, izbor optimalnega investicijskega projekta,..) Reševanje celoštevilskih linearnih modelov z računalniškimi programi 5. Pregled drugih optimizacijskih modelov 
Temeljni literatura in viri
Osnovna študijska literature (Compulsory textbooks): Meško, I. (1997). Optimizacija poslovanja. Maribor: EPF. Kavkler, A. (2014). Gradivo za vaje pri predmetu Operacijske raziskave. Maribor: EPF. Dodatna študijska literature (Additonal textbooks): Bastič, M. & Čančer, V. (1999). Rešene problemske naloge iz operacijskih raziskav. Maribor: EPF. Winston, W.L. (2004). Operations Research, Application and algorithms. Stamford: International Thomson Publishing.  
Cilji
Študenti pri tem predmetu: 1. Utrdijo in nadgradijo teoretično znanje na področju operacijskih raziskav. 2. Se usposobijo uporabljati teoretično znanje v konkretnih primerih optimizacije transformacijskih procesov.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: 1. Pridobijo poglobljeno znanje z določenih področij operacijskih raziskav. 2. Razvijejo sposobnost kreirati zaznanemu problemu optimizacijski model, ga rešiti z ustreznim računalniškim programom ter interpretirati optimalno rešitev. 3. Se zavedajo širših etičnih družbenih in okoljskih vprašanj, povezanih s transformacijskimi procesi. Kognitivne/Intelektualne veščine: Študenti: 1. Se naučijo povezovanja različnih znanj in postopkov ter pomena uporabe strokovne literature. 2. So sposobni izbrati ustrezno metodo za pridobitev rešitve problema ter znajo presoditi o pomenu in značilnosti zbranih podatkov.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Ključne/prenosljive veščine in spretnosti: Študenti: 1. Dalje razvijajo veščine in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju. Praktične veščine: Študenti: 1. Pridobijo praktične izkušnje na področju uporabe metod operacijskega raziskovanja.  
Metode poučevanja in učenja
• Klasična predavanja • Obravnava študijskih primerov • Aktivno delo  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit ali 2 pisna testa 80  
Aktivno sodelanje pri pedavanjih in vajah 20  
Opombe
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt) 80% - Pisni izpit ali 2 testa 20% - Aktivno delo Študent opravi izpit, če na pisnem izpitu (ali na obeh testih) skupaj s točkami aktivnega dela zbere najmanj 56 točk (od skupnih 100 točk).  
[EOP]