EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 ORGANIZACIJA STROKOVNEGA DELA IN UPRAVLJANJE S ČASOM 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=V062

Šifra učne enote    V062 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B110 EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA 2 Oba
2 B110 EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA 2 Zimski
2 B110 EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA 3 Oba
2 B110 EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA 3 Zimski
2 B120 MANAGEMENT 3 Oba
2 B120 MANAGEMENT 3 Zimski
2 B130 MARKETING 2 Oba
2 B130 MARKETING 2 Zimski
2 B130 MARKETING 3 Oba
2 B130 MARKETING 3 Zimski
2 B150 PODJETNIŠTVO 2 Oba
2 B150 PODJETNIŠTVO 2 Zimski
2 B150 PODJETNIŠTVO 3 Oba
2 B150 PODJETNIŠTVO 3 Zimski
2 B160 POSLOVNE FINANCE IN BANČNIŠTVO 2 Oba
2 B160 POSLOVNE FINANCE IN BANČNIŠTVO 2 Zimski
2 B160 POSLOVNE FINANCE IN BANČNIŠTVO 3 Oba
2 B160 POSLOVNE FINANCE IN BANČNIŠTVO 3 Zimski
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 2 Oba
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 2 Zimski
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 3 Oba
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 3 Zimski
2 B180 TURIZEM 3 Oba
2 B180 TURIZEM 3 Zimski
2 B190 MEDNARODNO POSLOVANJE 3 Oba
2 B190 MEDNARODNO POSLOVANJE 3 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 120

Nosilci
izr. prof. dr. ŠAROTAR ŽIŽEK SIMONA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
- Opredelitev delovne sposobnosti - Delovna sposobnost in zdravje zaposlenih - Delovna sposobnost in energija zaposlenega - Vpliv delovne sposobnosti na organizacijsko energijo in obratno - Vpliv delovne sposobnosti na individualno uspešnost zaposlenega - Ohranjanje delovne sposobnosti zaposlenih kot del osebne in družbene odgovornosti - Vpliv digitalizacije na delovno sposobnost zaposlenih - Načini ohranjanja/krepitve o Ravnanje s starejšimi zaposlenimi o Medgeneracijsko sodelovanje o Coaching o Varnost in zdravje pri delu o Ergonomija o Krepitev medsebojnih odnosov o Ustvarjalno sodelovanje in metode o Obvladovanje konfliktov o Asertivno komuniciranje in aktivno poslušanje o Organizacijska kultura in klima o Management stresa o Upravljanje časa o Oblikovanje ustreznih delovnih pogojev in organizacija dela o Kompetence in kompetenčni modeli  
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literature (Compulsory textbooks): 1. Treven, S. (2005). Premagovanje stresa. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 2. ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona. Premagovanje stresa : dodatno gradivo pri predmetu Organizacija strokovnega dela in upravljanje s časom : študijsko leto 2017/18. Maribor: Ekonomsko - poslovna fakulteta, 2017. 22 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12819484] 3. ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona. Upravljanje časa : študijsko gradivo pri predmetu Organizacija strokovnega dela in upravljanje s časom : študijsko leto 2017/2018. Maribor: Ekonomsko - poslovna fakulteta, 2017. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12818972 4. ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona. Organizacija strokovnega dela : študijsko gradivo pri predmetu Organizacija strokovnega dela in upravljanje s časom : študijsko leto 2017/2018. Maribor: Ekonomsko - poslovna fakulteta, 2017. 62 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12817948] 5. ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona, VEINGERL ČIČ, Živa, ŠEBJAN, Urban. Manager za zdravje - modna muha ali nuja za podjetja. Anali PAZU HD, ISSN 2386-0219. [Tiskana izd.], jun. 2017, letn. 3, št. 1, str. 17-38, ilustr. http://hd.anali-pazu.si/sites/default/files/%C5%A1arotar%20%C5%BEi%C5%BEek_simona.pdf. [COBISS.SI-ID 12850204] 6. in druga literatura nosilke predmeta Dodatna študijska literature (Additonal textbooks): 1. Moodle  
Cilji
Študenti pri tem predmetu: 1. Sistematično nadgradijo teoretično znanje na področju organizacije strokovnega dela in upravljanja s časom. 2. Se usposobijo uporabljati teoretično znanje v konkretnih kompleksnih primerih iz področja organizacije strokovnega dela in upravljanja s časom. 3. Kritično uporabljajo pristop k preučevanju organizacije strokovnega dela in upravljanja s časom . 4. Izvajajo kritično presojo, ki temelji na trdnih teoretičnih osnovah.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: 1. Celovito obvladajo specifično znanje s področja specializacije organizacije strokovnega dela in upravljanja s časom . 2. Pridobijo poglobljeno znanje na področju specializacije organizacije strokovnega dela in upravljanja s časom . 3. Se naučijo razložiti povezave na področju organizacije strokovnega dela in upravljanja s časom .. 4. Razvijejo sposobnost kritične presoje dobljene rešitve na področju organizacije strokovnega dela in upravljanja s časom. 5. Se naučijo analizirati in sintetizirati različne poglede na organizacijo strokovnega dela in upravljanja s časom ob spreminjajočih se pogojih. 6. Se usposobijo za nadgradnjo in načrtovanje proučevanja na področju organizacije strokovnega dela in upravljanja s časom . 7. Se zavedajo lastne etične in profesionalne odgovornosti na področju organizacije strokovnega dela in upravljanja s časom . 8. Razvijajo zmožnost kritičnega etičnega razmišljanja.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti 1. Pridobijo razumevanje in uporabo kritične analize in razvoja teorij ter njihove uporabe v reševanju konkretnih in abstraktnih strokovnih problemov, brez dodatnih navodil. 2. Pridobijo sposobnost iskanja in sinteze novih informacij s področja organizacije strokovnega dela in upravljanja s časom v literaturi in praksi ter sposobnost njihovega umeščanja v ustrezen strokovni okvir. 3. So sposobni izbrati ustrezno metodo za pridobitev rešitve kompleksnega problema ter znajo presoditi o zanesljivosti, veljavnosti in signifikantnosti dobljenih rezultatov. 4. Znajo identificirati problem iz različnih zornih kotov ter iskati ustrezne rešitve. 5. Znajo preučiti nasprotujoče si informacije in presoditi vzroke za to. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 1. Dalje razvijajo veščine in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju. 2. Nadgrajujejo sposobnost samostojnega učenja. 3. Nadgrajujejo sposobnost uporabe informacijske tehnologije. 4. Nadgrajujejo sposobnosti timskega dela in sposobnosti za vodenje tima. 5. Razvijajo komunikacijske sposobnosti za učinkovito reševanje konfliktov. 6. Znajo identificirati problem iz različnih zornih kotov ter iskati ustrezne rešitve. 7. So učinkoviti v (samo)vrednotenju lastnega dela in znanja. 8. Znajo izbrati in upravljati z ustreznimi informacijami ob minimalnem vodenju. Praktične veščine: Študent: 1. pridobi praktične izkušnje na področju organizacije strokovnega dela in upravljanja s časom. 2. lahko deluje samostojno, ob minimalnih navodilih in nadzoru.  
Metode poučevanja in učenja
predavanja diskusije delavnice oblikovanje timov študije primerov 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 60  
Aktivno delo na predavanjih 40  
[EOP]