EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 POTOVANJA IN POČITNIŠKE DESTINACIJE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=V083

Šifra učne enote    V083 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B110 EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA 3 Poletni
2 B120 MANAGEMENT 3 Poletni
2 B130 MARKETING 3 Poletni
2 B150 PODJETNIŠTVO 3 Poletni
2 B160 POSLOVNE FINANCE IN BANČNIŠTVO 3 Poletni
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 3 Poletni
2 B180 TURIZEM 3 Poletni
2 B190 MEDNARODNO POSLOVANJE 3 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 45
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 105

Nosilci
izr. prof. dr. LEBE SONJA SIBILA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
Pojma potovanja in počitnice Sestavine za potovanja – prevozna sredstva • Kopenski prevozi (cesta, železnica, žičnice) • Zračni prevozi (nacionalni in nizkocenovni prevozniki, druga plovila) • Tirni prevozi (železnica, podzemna železnica) Širši okvir za potovanja • Psihologija turizma • Sociologija turizma Vrste potovalnih agencij (TO in TA) in njihove naloge • Emitivne • Receptivne • Lokalne • Specializirane Priprava in izvedba potovanja • Raziskava turističnega trga (sejmi, konkurenca, dolgoročni trendi, lastna klientela) • Priprava potovanj (itinerarjev) (ekonomski, didaktični, socialni, psihološki, geografski ipd. vidiki priprave potovanja) • Katalog • Turistični vodniki (znanje, potrebno za izpit pri GZS) • Po potovanju Dokumenti v agenciji (rezervacije letov, sob, vavčerji, kartoteke…  
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literatura (Compulsory textbooks): Skripta, ki jih pripravi nosilka predmeta: Lebe, Sonja Sibila. Potovanja in počitniške destinacije. Študijsko gradivo za predavanja, BV 3. letnik. Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje. Maribor, 2017 Dodatna študijska literatura (Additional textbooks): • Breidenbach, R.: Freizeitwirtschaft und Tourismus. 2002, Gabler Verlag • Dann, M.s.: The Tourist as a Metaphor of the Social World. 2003 Cabi Publishing • Evans, Nigel; David Campbell and George Stonehouse: Strategic Management for Travel and Tourism. 2003 Butterworth-Heinemann • Graham, Anne: Managing Airports. An international perspective. Second edition 2003. Butterworth-Heinemann • Huybers, Twan and Jeff Bennett: Environmental Management and the competitiveness of nature-based tourism destinations. New horizons in environmental economics. 2002 Edgar Elgar publishing Ltd. UK • Mundt, Jörn W.: Reiseveranstaltung. 5. völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. 2000 Oldenbourg Verlag • Page, Steven J.: Tourism management. Managing for change. 2003 Butterworth-Heinemann • Syratt, Gwenda: Manual of travel agency Practice. Second edition. 1995 Butterworth-Heinemann 
Cilji
Študentje pri tem predmetu: 1. usvojijo osnovne pojme s področja potniškega prevozništva, prirejanja potovanj in delovanja destinacij; 2. spoznajo osnovne pojme na področju civilnega transporta in spoznajo njihovo medsebojno povezanost z destinacijskim managementom; 3. usvojijo širši okvir znanja o prirejanju potovanj, ki vključujejo tudi psihologijo in sociologijo turizma; 4. spoznajo in usvojijo znanje o vrstah turističnih agencij (prodajni agenti in organizatorji potovanj…)  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje študentov: 1. usvojijo osnovne pojme iz prirejanja potovanj in destinacijskega managementa; 2. naučijo se uporabljati povezovanja različnih vsebin pri reševanju poslovnih problemov s področja civilnega transporta in destinacijskega managementa; 3. spoznajo temeljne značilnosti povezovanja in mreženja med različnimi ponudniki turističnih storitev (hotel, turistična agencija, prevoznik, destinacija); 4. zavedajo se vprašanj etike na področju odgovornega destinacijskega managementa (ekonomski, ekološki in socialni vidik).  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študentje 1. znajo ob upoštevanju navodil izvesti osnovno analizo, upoštevajoč določena izhodišča. 2. Znajo zbrati in urediti podatke in ideje na standarden način. 3. Znajo presoditi o zanesljivosti podatkov na osnovi znanih metod in po navodilih. 4. Študenti se oblikujejo kot samostojno misleči in v reševanje problemov usmerjeni ljudje. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študentje: 1. uporabljajo IKT; 2. razvijajo spretnosti za timsko delo; 3. izgrajujejo profesionalno etiko; 4. vzpostavljajo mednarodne stike; 5. razvijajo študijske tehnike in strategije za samoizobraževanje, stalno refleksijo in evalvacijo; 6. razvijajo interes za vseživljenjsko učenje. Praktične veščine: študentje obvladajo osnove prirejanja potovanj in znajo pripraviti enostaven itinerarij vključno s kalkulacijo.  
Metode poučevanja in učenja
Predavanja, Seminarske vaje, Predstavitve, Študijski primeri, Aktivno skupinsko delo, Terenske vaje 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Aktivno delo na predavanjih 10  
Seminarska naloga 40  
Ustni izpit 50  
[EOP]