EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 VODENJE MALEGA IN SREDNJE VELIKEGA PODJETJA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=V111

Šifra učne enote    V111 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B110 EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA 3 Poletni
2 B120 MANAGEMENT 3 Poletni
2 B130 MARKETING 3 Poletni
2 B150 PODJETNIŠTVO 3 Poletni
2 B160 POSLOVNE FINANCE IN BANČNIŠTVO 3 Poletni
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 3 Poletni
2 B180 TURIZEM 3 Poletni
2 B190 MEDNARODNO POSLOVANJE 3 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 120

Nosilci
doc. dr. ŠTRUKELJ TJAŠA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
I. Izhodiščne opredelitve o posebnosti malih in srednje velikih podjetij II. Dejavniki uspešnosti pri ustanavljanju podjetja III. Razvojni modeli podjetja in managementa IV. Politika malih in srednje velikih podjetij V. Management kot inštrumentalni sistem VI. Družinsko podjetje VII. Tudi: - Opredelitev malih in srednje velikih podjetij (MSP) - kriteriji za opredelitev MSP - vrste MSP - upravljalno-vodstvene in druge značilnosti MSP - Razvojne zakonitosti in posebnosti razvoja MSP - vplivni dejavniki na razvoj MSP - vpliv podjetnikove osebnosti na razvoj MSP - strateške razvojne situacije MSP - življenjski cikel MSP - modeli razvoja MSP - Upravljanje in vodenje MSP - hierarhičnost upravljalno-vodstvenega procesa v MSP - planiranje ustanovitve in razvoja MSP - ustanovitvena in razvojna uresničitev MSP Obravnava študijskih primerov  
Temeljni literatura in viri
Temeljna študijska literatura (Compulsory textbooks): 1. Belak, Ja. in soavtorji. (1998). Razvoj podjetja in razvojni management: posebnosti malih in srednje velikih podjetij. Maribor: MER Evrocenter. Strani: 99–120, 131–144, 155–170. 2. Duh, M.. (2003). Družinsko podjetje. Maribor: MER Evrocenter, Založba MER. Strani: do str. 141. 3. Duh, M., Kajzer, Š. (2002). Razvojni modeli podjetja in managementa. Maribor: MER Evrocenter, Založba MER. Strani: 84–96. 4. Duh, M., Belak, Ja. (1997). Politika malih in srednje velikih podjetij. V Rebernik, M. in soavtorji, Podjetništvo in management malih podjetij (str. 81–91). Maribor: EPF. 5. Mugler, J. (1999). Dejavniki uspešnosti pri ustanavljanju podjetij. MER Revija za management in razvoj 1(2), str. 64–71. 6. Mulej, M. (2016). Pravi ljudje na pravih mestih – podlaga za vizionarske organizacije kot prihodnost ekonomije. V Mulej, M., Merhar, V., Žakelj, V. (ur.), Družbeno-ekonomski okvir in osebne lastnosti družbeno odgovornih (v tisku). Knjižna zbirka Nehajte sovražiti svoje otroke in vnuke, prvi zvezek. Maribor: IRDO Inštitut za razvoj družbene odgovornosti Maribor in Kulturni center Maribor. 7. Štrukelj, T. (2019). Vsebina predavanj in vaj pri predmetu Vodenje malega in srednje velikega podjetja (Priročnik za študente BV programa, z navodili in postopki). Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta. Dodatna študijska literatura (Additonal textbooks): 1. Močnik, D., Duh, M., Crnogaj, K., Širec, K. (ur., avtor dodatnega besedila), Rebernik, M. (ur., avtor dodatnega besedila) (2019). Slovenska podjetniška demografija in prenos podjetij: slovenski podjetniški observatorij 2018. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru. Dosegljivo 24. marca 2019 na: http://ipmmp.um.si/slovenski-podjetniski-observatorij/spo-monografije/. 2. Primeri in naloge, posredovani na predavanjih in vajah (Cases and exercises, closely examine at pedagogical process). Dopolnilna študijska literatura (Supplementary textbooks): 1. EY (2018). Družinsko podjetništvo: Slovenija 2018. Slovenija: Ernst & Young Svetovanje, d. o. o. Dosegljivo 24. marca 2019 na: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-druzinsko-podjetnistvo-slovenija-2018/$File/ey-druzinsko-podjetnistvo-slovenija-2018.pdf. 2. EY (2017). Družinsko podjetništvo: Slovenija 2017. Slovenija: Ernst & Young Svetovanje, d. o. o. Dosegljivo 24. marca 2019 na: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-fb-slovenia-2017-sl/$FILE/ey-fb-slovenia-2017-sl.pdf. 3. EY (2016). Družinsko podjetništvo: Slovenija 2016. Slovenija: Ernst & Young Svetovanje, d. o. o. Dosegljivo 24. marca 2019 na: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-family-business-book-2016-si/$FILE/ey-family-business-book-2016-si.pdf.  
Cilji
Študenti pri tem predmetu: 1. Sistematično nadgradijo teoretično znanje na področju vodenja malega in srednje velikega podjetja. 2. Se usposobijo uporabljati teoretično znanje v konkretnih kompleksnih primerih iz posebnosti vodenja malega in srednje velikega podjetja. 3. Kritično uporabljajo vodstveni pristop k preučevanju razvojnih problemov malega in srednje velikega podjetja. 4. Izvajajo kritično presojo, analizo in sintezo, ki temelji na trdnih teoretičnih osnovah.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje Študenti: 1. Celovito obvladajo specifično znanje s področja vodenja malih in srednje velikih podjetij. 2. Pridobijo poglobljeno znanje na področju vsebine in procesov upravljanja in vodenja malega in srednje velikega podjetja. 3. Se naučijo razložiti povezave na področju malega in srednje velikega podjetja s posebnostmi vodenja družinskih podjetij. 4. Razvijejo sposobnost kritične presoje dobljene rešitve na področju razvojnih posebnosti vodenja malega in srednje velikega (družinskega) podjetja. 5. Se naučijo analizirati in sintetizirati različne poglede na vodenje malega in srednje velikega (družinskega) podjetja ob spreminjajočih se pogojih. 6. Se usposobijo za nadgradnjo in načrtovanje proučevanja na področju vodenja malega in srednje velikega (družinskega) podjetja. 7. Se zavedajo lastne etične in profesionalne odgovornosti na področju vodenja malega in srednje velikega (družinskega) podjetja. 8. Razvijajo zmožnost kritičnega etičnega razmišljanja. Kognitivne/intelektualne veščine Študenti: 1. Pridobijo razumevanje in uporabo kritične analize in razvoja teorij o malih in srednje velikih podjetjih ter družinskih podjetjih ter njihove uporabe v reševanju konkretnih in abstraktnih strokovnih problemov, brez dodatnih navodil. 2. Pridobijo sposobnost iskanja in sinteze novih informacij s področja vodenja malega in srednje velikega (družinskega) podjetja v literaturi in praksi ter sposobnost njihovega umeščanja v ustrezen strokovni okvir. 3. So sposobni izbrati ustrezno metodo za pridobitev rešitve kompleksnega problema posebnosti razvoja in vodenja malih in srednje velikih (družinskih) podjetij ter znajo presoditi o zanesljivosti, veljavnosti in signifikantnosti dobljenih rezultatov. 4. Znajo identificirati problem, specifičen pri vodenju malih in srednje velikih (družinskih) podjetjih, iz različnih zornih kotov ter iskati ustrezne rešitve. 5. Znajo preučiti nasprotujoče si informacije, s katerimi se soočajo mala in srednje velika podjetja ter družinska podjetja, in presoditi vzroke za to.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 1. Dalje razvijajo veščine in spretnosti v uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju. 2. Nadgrajujejo sposobnost samostojnega učenja. 3. Nadgrajujejo sposobnost uporabe informacijske tehnologije. 4. Nadgrajujejo sposobnosti timskega dela in sposobnosti za vodenje tima. 5. Razvijajo komunikacijske sposobnosti za učinkovito reševanje konfliktov. 6. Znajo identificirati problem iz različnih zornih kotov ter iskati ustrezne rešitve. 7. So učinkoviti v (samo)vrednotenju lastnega dela in znanja. 8. Znajo izbrati in upravljati z ustreznimi informacijami ob minimalnem vodenju. Praktične veščine Študent: 1. Pridobi praktične izkušnje na področju vodenja malega in srednje velikega (družinskega) podjetja 2. Lahko deluje samostojno, ob minimalnih navodilih in nadzoru.  
Metode poučevanja in učenja
- predavanja - AV predstavitve - gostujoči strokovnjaki iz prakse - metode: študija primera, timsko delo, viharjenje možganov, obrnjeno učenje in poučevanje, meta plan, igrifikacija - aktivno individualno in/ali skupinsko (laboratorijsko) delo  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 100  
Opombe
Pisni izpit, kjer se preverja teoretično poznavanje in praktično razumevanje študijskih vsebin predmeta. Z vmesnim preizkusom znanja lahko študent nadomesti do 60 % pisnega izpita, s preverjanjem sposobnosti reševanja praktičnih problemov do 20 % pisnega izpita in z aktivnim delom na predavanjih in vajah do 20 % pisnega izpita.  
[EOP]