EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 POSLOVNA ANGLEŠČINA II - VS 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=V116

Šifra učne enote    V116 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 120

Nosilci
lekt.  KOROPEC TATJANA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Opravljen izpit iz – Poslovna angleščina I 
Vsebina
Vsebina: Predmet obravnava različne teme in besedišče s področja ekonomije in poslovnih ved in situacij, v katerih bodo bodoči diplomanti uporabljali angleški jezik. Planiranje, management kadrov, razreševanje konfliktnih situacij, ustanavljanje novih podjetij, izdelki in storitve, predstavitev izdelkov in storitev, sestanki in pogajanja v poslovnem kontekstu. Prav tako se študenti seznanijo z osnovami poslovne korespondence, to je slog in oblika poslovnih pisem, povpraševanje, odgovori na povpraševanje, ponudba, naročila, različne ostale oblike pisem v poslovnem kontekstu. 
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literature (Compulsory textbooks): Handford M., M. Lisboa, A. Koester, A. Pitt. (2011). Business Advantage. Student's Book Upper-intermediate. Cambridge: Cambridge University Press. (izbrana poglavja) Armitage-Amato, R. (2005). PONS. Jezikovni priročnik Poslovni stiki ANGLEŠČINA, PONS, Ljubljana: založba Rokus d.o.o. Dodatna literatura: Sanderson, P., A. Williams, I. Wood (2002). Pass Cambridge BEC Vantage – Student's Book, Summertown, Oxford: Summertown Publishing Ltd. – (izbrane enote); Mascull, B. (2010). Business Vocabulary in Use (Secoond edition). Cambridge: Cambridge University Press Duckworth, M.(2004). Business Grammar and Practice. Oxford: Oxford University Press; Šega, L.: Veliki moderni poslovni slovar – angleško-slovenski (CZ, 1997). http://www.bbc.co.uk/learningenglish http://www.macmillandictionary.com/  
Cilji
Študenti pri tem predmetu: 1. Usvojijo osnovne pojme iz področja ekonomije, ki se navezujejo na vsebinske sklope predmetov drugega letnika študija. 2. Utrdijo in nadgradijo poznavanje poslovne terminologije. 3. Se usposobijo uporabljati teoretično znanje v konkretnih primerih uporabe angleškega jezika. 4. Usvojijo osnove poslovne korespondence. 5. Razvijajo specifične poslovne komunikacijske spretnosti (predstavitve).  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje Študenti: 1. Obvladajo osnove iz področja poslovne korespondence. 2. Pridobijo poglobljeno znanje v angleškem jeziku na področju ekonomije in poslovnih ved. 3. Razvijejo sposobnost interpretacije besedil v angleškem jeziku. 4. Se usposobijo za nadaljnje samostojno učenje jezika in pri tem uporabljajo različne vire. 5. Se zavedajo širših etičnih družbenih in okoljskih vprašanj na področju ekonomije in poslovnih ved.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti 1. Znajo identificirati problem iz različnih zornih kotov. 2. Znajo zbirati, analizirati, ocenjevati in razumevati krajša avtentična poslovna besedila. 3. Razumejo osnovne ekonomske in poslovne koncepte, ki se navezujejo na ostale predmete drugega letnika. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 1. Dalje razvijajo veščine in spretnosti v uporabi znanja angleškega jezika na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju. 2. Nadgrajujejo sposobnost samostojnega učenja. 3. Nadgrajujejo sposobnost uporabe informacijske tehnologije. 4. Nadgrajujejo sposobnost in spretnost dela v parih in skupinah. 5. Razvijajo komunikacijske sposobnosti za učinkovito strokovno komuniciranje. Praktične veščine: Študent: 1. Pridobi praktične izkušnje na področju javnega nastopanja in predstavitev v angleškem jeziku. 2. Lahko deluje dokaj samostojno, ob podanih navodilih in delnem nadzoru.  
Metode poučevanja in učenja
Predavanja/lektorske vaje AV predstavitve Problemsko zasnovano učenje jezika Delo v dvojicah in skupinsko delo Analiza študijskih primerov 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 70  
Ustno izpraševanje 15  
Sprotno delo študenta 15  
Opombe
15% - sprotne obveznosti 15% - ustno preverjanje 70% - pisni izpit Študent mora obvezno pristopiti k opravljanju vseh razpisanih sprotnih obveznosti in k ustnemu preverjanju znanja. Brez teh pristopov je skupna končna ocena pri predmetu negativna. Če študent teh obveznosti ne opravi v tekočem študijskem letu, lahko pristopi k opravljanju sprotnih obveznosti in k ustnemu preverjanju znanja v naslednjem študijskem letu, ko so zanje razpisani termini.  
[EOP]