EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 POSLOVNA NEMŠČINA II - VS 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=V119

Šifra učne enote    V119 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 120

Nosilci
lekt. mag. PLOS ALENKA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Opravljen izpit Poslovna nemščina I-VS Opravljen izpit Nemški jezik za poslovno komuniciranje 1 (od 2020/2021)  
Vsebina
Predmet obravnava različne teme in besedišče s področja ekonomije in poslovnih ved in situacij, v katerih bodo bodoči diplomanti uporabljali nemški jezik: management kadrov, razreševanje konfliktnih situacij, izdelki in storitve, predstavitev izdelkov in storitev, sestanki in pogajanja v poslovnem kontekstu. Prav tako se študenti nadgradijo osnove poslovne korespondence, to je slog in oblika poslovnih pisem, različne oblike pisem v poslovnem kontekstu. 
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literature (Compulsory textbooks): 1. J. Braunert, W. Schlenker: Unternehmen Deutsch, Aufbaukurs, Lehrbuch. Klett, 2010 (poglavja 7–10), 2. V. Eismann: Erfolgreich in der geschäftlichen Korrespondenz, Cornelsen, 2010. (izbrana poglavja: 9, 10, 11, 12 in 15) 3. Izročki na predavanjih, povzeti iz aktualnih izdaj časopisov in strokovnih revij Študenti naj redno berejo časopise v nemškem jeziku, kot so Das Handelsblatt, Die Wirtschaftswoche, Das Wirtschaftsblatt, Der Markt (spletne izdaje) in drugo gradivo, ki je na voljo v fakultetni knjižnici in čitalnici. Zbirke spletnih slovarjev so v e-učilnici.  
Cilji
Študenti pri tem predmetu: 1. Sistematično nadgradijo znanje na področju nemške terminologije s področja ekonomskih in poslovnih ved. 2. Nadgradijo specifične slušne, govorne, bralne in pisne sposobnosti s pomočjo avtentičnih strokovnih besedil. 3. Razvijajo pozitiven in strpen odnos do govorcev tujega jezika in tujih kultur..  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
1. Študenti bodo uporabljali nemški poslovni jezik v poslovnem okolju, za potrebe nadaljnjega študija ali na delovnem mestu doma ali v tujini. 2. Študenti se naučijo natančnosti izražanja, pisanja in razmišljanja v nemškem jeziku na področju ekonomije in poslovnih ved. 3. Študenti znajo voditi poslovno konverzacijo po telefonu na zahtevnejši ravni. 4. Študenti znajo sestaviti poslovna pisma/ e-pošto v nemščini na zahtevnejši ravni. 5. Študenti znajo govoriti v različnih poslovnih kontekstih ter učinkovito izražati svoje mnenje.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti: 1. Znajo zbrati in urediti podatke in ideje na standarden način. 2. Razvijajo individualne lastnosti, kot so odgovornost, integriteta in spoštovanje sebe ter drugih. 3. Se oblikujejo kot samostojno misleči in v reševanje problemov usmerjeni ljudje. 4. Bodo učinkovito delali z ostalimi in s svojimi idejami prispevali k skupinskemu delu. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 1. Nadgrajujejo sposobnost uporabe IKT. 2. Znajo organizirati čas in pravočasno izpolnjevati obveznosti. 3. Izgrajujejo profesionalno etiko. 4. Dalje razvijajo študijske tehnike in strategije za samoizobraževanje, stalno refleksijo in evalvacijo. 5. Dalje razvijajo interes za vseživljenjsko učenje. 6. Imajo razvit občutek za kulturne razlike. Praktične veščine Študenti: 1. Se znajo učinkovito in ustrezno pisno in ustno izražati v nemškem jeziku v različnih mednarodnih poslovnih situacijah. 2. Samostojno uporabljajo spletne slovarje in druga jezikovna orodja.  
Metode poučevanja in učenja
Predavanja/ seminarske vaje Delo v dvojicah in skupinsko delo  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 70  
Ustni izpit 15  
Test 15  
Opombe
15% - Test 15% - Ustni izpit* 70% - Pisni izpit * Študent mora obvezno pristopiti k razpisanemu ustnemu delu izpita. Brez ocene ustnega dela je skupna končna ocena izpita negativna. Študent, ki ne pristopi k ustnemu izpitu v tekočem študijskem letu, sme k ustnemu izpitu ponovno pristopiti v naslednjem študijskem letu, ko so razpisani termini za ustne izpite.  
[EOP]