EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 TEHNOLOGIJA IN PODJETNIŠKO VARSTVO OKOLJA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=V136

Šifra učne enote    V136 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B110 EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA 2 Poletni
2 B120 MANAGEMENT 2 Poletni
2 B130 MARKETING 2 Poletni
2 B150 PODJETNIŠTVO 2 Poletni
2 B160 POSLOVNE FINANCE IN BANČNIŠTVO 2 Poletni
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 2 Poletni
2 B180 TURIZEM 2 Poletni
2 B190 MEDNARODNO POSLOVANJE 2 Poletni

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 30
Ure - Laboratorijske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 90

Nosilci
red. prof. dr. RADONJIČ GREGOR

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Opravljene laboratorijske vaje kot pogoj za pristop k izpitu. 
Vsebina
1. Tehnologija (definicije, razvrščanje) 2. Tehnološki sistemi (karakteristike in razvrščanje sistemov, tehnološki sistem kot del poslovno proizvodnega sistema, struktura tehnoloških sistemov) 3. Difuzija tehnologij 4. Prenos tehnologije 5. Faze tehnološkega razvoja 6. Pomembna področja razvoja in uporabe tehnologij 7. Uvajanje in razvoj tehnologij v podjetjih 8. Osnove varstva okolja 9. Vrste in viri onesnaževanja 10. Vplivi podjetja na okolje 11. Okoljske strategije v podjetjih 12. Sistem okoljskega menedžmenta (ISO 14001, EMAS) 13. Ogljični in vodni odtis 14. Okoljska in trajnostna poročila podjetij 15. Koncept čistejših tehnologij in učinkovite rabe energije 16. Krožno gospodarstvo in gospodarjenje z odpadki 17. Okoljske oznake  
Temeljni literatura in viri
TEMELJNI VIR / TEXTBOOK Gregor Radonjič (2019). Tehnologija in podjetniško varstvo okolja. Zbrano gradivo. Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor. DODATNI VIRI / SUPPLEMENT LITERATURE Gaynor, Gerard H. (1996). Handbook of Technology Mangement. McGraw-Hill, New York. Wolfrum, Bernd (1991). Strategisches Technologiemanagement. Gabler, Wiesbaden. Kirkwood, R.C. and A.J. Longley (1995). Clean Technology and Environment. Blackie Academic Press, Glasgow. Nilsson Lennart, Persson Per Olof, Ryden Lars, Darozhka Siarhei, Zaliauskiene Audrone (2007). Cleaner Production – Technologies and Tools for Resource Efficient Production. Book 2 in a series on Environmental Management. Baltic University Press, Uppsala.  
Cilji
Študenti: 1. Spoznajo pomen tehnologije ter tehnološkega razvoja za konkurenčnost ter poslovno uspešnost podjetij. 2. Osvojijo temeljna znanja o vlogi in nalogah tehnološkega menedžmenta in možnosti za integracijo le-tega v upravljalske in strateško razvojne odločitve podjetja. 3. Pridobijo znanja s področja spremljanja in predvidevanja tehnološkega razvoja kot enega temeljnih dejavnikov pri strateškem planiranju, bodisi na podjetniški, bodisi na narodnogospodarski in regionalni ravni. 4. Spoznajo smernice, pomen in vlogo varstva okolja kot izrazitega inter- in multidisciplinarnega področja ter možnosti za njegovo integracijo v poslovne odločitve podjetij. 5. Spoznavajo soodvisnosti med tehnološkim, okoljskim in energetskim menedžmentom.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: 1. Znajo pojasniti soodvisnosti ter povezanosti med tehnologijo, varstvom okolja in ekonomijo. 2. Znajo pojasniti pomen integracije varstva okolja za strateško upravljanje podjetja. 3. Se usposobijo za prepoznavanje interakcij med gospodarskim in naravnim okoljem. 4. Pridobijo znanja za sodelovanje pri organiziranju okoljske politike v podjetju. Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti: 1. Pridobijo si sposobnost iskanja informacij s področja z različnih razvojnih področij ter uporabe strokovne literature. 2. Znajo identificirati problem z vidika inter- in multidisciplinarnosti. 3. Študenti se oblikujejo kot samostojno misleči in v reševanje problemov usmerjeni ljudje.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 1. So sposobni inter- in multidisciplinarnega pristopa pri analizi ter pri reševanju problemov in iskanju rešitev. 2. Pridobijo zmožnost uspešnejšega presojanja in s tem učinkovitejše integracije znanj v poslovne odločitve. 3. Razvijajo sposobnosti za učinkovito strokovno komuniciranje. 4. Razvijajo spretnost za skupinsko delo. 5. Izgrajujejo profesionalno etiko. Praktične veščine: Študenti: 1. Identificirajo ključna področja in probleme ter izbirajo ustrezna orodja oz. metode za uspešno reševanje. 2. So sposobni delovati v kompleksnejših primerih, ki zahtevajo uporabo različnih metod. 3. So sposobni integrirati temeljne okoljske vidike v poslovanje podjetij.  
Metode poučevanja in učenja
- predavanja - obravnava študijskih primerov - laboratorijske vaje (aktivno skupinsko delo študentov)  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 70  
Opr. seminarska naloga in laboratorijske vaje 30  
Opombe
70% - pisni izpit 30% - opravljene seminarske vaje, laboratorijske vaje (poročilo, zagovor) S pozitivno oceno opravljene vaje (vključujoč poročilo in zagovor) so pogoj za pristop k izpitu. - s sodelovanjem na predavanjih lahko študent nadomesti 20% pisnega izpita  
[EOP]