EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 POSLOVNO KOMUNICIRANJE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=V137

Šifra učne enote    V137 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 120

Nosilci
red. prof. dr. MUMEL DAMIJAN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
1. Uvod 2. Osnove komuniciranja in poslovnega komuniciranja 3. Besedno komuniciranje in nebesedno komuniciranje 4. Sporočanje in komuniciranje 5. Predstavitev 6. Sestanek 7. Intervju 8. Govor 9. Poslušanje 10. Druge oblike komuniciranja in sporočanja  
Temeljni literatura in viri
Temeljna literatura Mumel, D. (2008). Komuniciranje v poslovnem okolju. Maribor: De Vesta, 2008. Dodatna literatura Thill J.V., Bovee C.L., (2011) Excellence in Business Communication. Pearson Educatuon, New Jersey Lahiff J.  
Cilji
Osnovni namen predmeta je, da študente seznani z komuniciranjem, poslovnim komuniciranjem in jih usposobi za izvajanje posameznih aktivnosti poslovnega komuniciranja na napredni ravni. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študent bo poznal komuniciranje, poslovno komuniciranje in posamezne aktivnosti poslovnega komuniciranja na napredni ravni.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študent bo znal pripraviti in izvesti osnovne aktivnosti poslovnega komuniciranja: • Predstavitev • Sestanek • Intervju • Govor • Poslušanje Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študent v procesu izvajanja predmeta razvijejo: • Spretnosti timskega dela. • Profesionalno etiko na področju poslovnega komuniciranja.  
Metode poučevanja in učenja
interaktivna predavanja, laboratorijske vaje, aktivno skupinsko delo. 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 70  
seminarska naloga 30  
Opombe
• 30 % seminarska naloga ali vaje, • 70 % pisni izpit 
[EOP]