EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 DENARNO-FINANČNI SISTEM 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=V284

Šifra učne enote    V284 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B110 EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA 2 Poletni
2 B120 MANAGEMENT 3 Poletni
2 B150 PODJETNIŠTVO 3 Poletni
2 B160 POSLOVNE FINANCE IN BANČNIŠTVO 2 Poletni
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 3 Poletni
2 B180 TURIZEM 3 Poletni
2 B190 MEDNARODNO POSLOVANJE 3 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 45
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 105

Nosilci
viš. pred. mag. TAŠKAR BELOGLAVEC SABINA
red. prof. ddr. JAGRIČ TIMOTEJ

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
1. Opredelitev denarnih sistemov 2. Ponudba denarja in kreiranje denarja 3. Povpraševanje po denarju 4. Teorija obrestnih mer 5. Monetarni mehanizem in gospodarska dejavnost 6. EMU in ECB 7. Finančni trgi in institucije  
Temeljni literatura in viri
1. Jagrič, Timotej, Taškar Beloglavec Sabina in Jagrič, Vita, Sabina Taškar Beloglavec (urednik). Denarno-finančni sistem: skripta za vaje : 2014, Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za finance, 2014. 2. Scheller, H.K. 2006. Evropska centralna banka: Zgodovina, vloga in naloge. Druga pregledna izdaja, Frankfurt: Evropska centralna banka. 3. Baye, Micahel R. in Jansen, Dennis W.. 1995. Money, banking, and financial markets : an economics approach / Michael R. Baye, Dennis W. Jansen (izbrana poglavja) 4. Glogovšek, Jože. 1996. Denar, denarni sistemi z osnovami denarne teorije. Maribor, EPF (izbrana poglavja) 5. Markovič Hribernik, Tanja. 2009. Osnove financ – zapiski predavanj. Maribor, EPF (poglavji 5 in 8) 6. aktualni članki in drugi viri.  
Cilji
1. Pridobijo dodatne podlage za razumevanje in izvajanje osnovne analize na področju monetarne teorije in vpetosti denarnega sistema v mednarodno okolje; 2. Pridobijo osnove za razumevanje ponudbe in povpraševanja denarja in oblikovanje obrestnih mer; 3. Spoznajo transmisijski mehanizem centralne banke; 4. Seznanijo s teoretičnimi okviri finančnega sistema in njegovega delovanja.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študenti: 1. Obvladajo ključne pojme s področja monetarne teorije in monetarne politike 2. Razumejo povezanost zunanje in notranje vrednosti denarja in vplivne dejavnike na oblikovanje deviznega tečaja 3. Razumejo dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje obrestne mere 4. Razumejo osnove delovanja transmisijskega mehanizma monetarne politike 5. Razumejo zakonitosti delovanja finančnih trgov in značilnosti finančnih instrumentov  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine Študenti: 1. Znajo identificirati problem iz različnih zornih kotov; 2. Znajo preučiti nasprotujoče si informacije in presoditi vzroke za to; 3. Pridobijo sposobnost iskanja in sinteze podatkov in oblikovanje novih informacij s področja denarne in finančne anlaize v literaturi in praksi. 4. Se naučijo povezovanja različnih znanj iz predhodnega nivoja študija in znanj s področjem tega predmeta; 5. So sposobni izbrati ustrezno metodo za rešitev problema ter znajo presoditi o pomenu in značilnosti zbranih podatkov. Ključne/prenosljive veščine in spretnosti Študenti: 1. So sposobni samostojnega dela pri elementarnih raziskovalnih projektih na tem področju; 2. Razvijejo sposobnost branja, razumevanja zanstvenih in strokovnih člankov s tega področja; 3. Lahko uporabljajo znanje v praksi 4. So sposobni samostojnega nadaljnjega študija. Praktične veščine: 1. Študent vzpostavi povezavo med teorijo in prakso v smislu, da pridobljeno teorijo uporabi za interpretiranje aktualne dnevne problematike na področju denarne in finančne analize; 2. V praksi lahko študent pridobljeno znanje uporabi pri reševanju konkretnih problemov; 3. Študent lahko deluje dokaj samostojno, ob podanih navodilih in delnem nadzoru.  
Metode poučevanja in učenja
– Predavanja – AV predstavitev- – Aktivno skupinsko delo  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Testi 70  
Aktivno sodelanje pri pedavanjih in vajah 30  
Pisni izpit 100  
Opombe
Pisni izpit (100%) ali sprotno preverjanje znanja: - dva testa (70%) in - aktivno delo na vajah in predavanjih med tekočim semestrom (poročilo, seminarska naloga,…).(30 %) * *Opomba: Sprotno preverjanje znanja predvideva dva testa (2 x 35 točk maksimalno) in vse pred semestrom dogovorjene sestavine aktivnega dela (maksimalno 30 točk). Študent opravi izpit na ta način, če na obeh testih doseže minimalno 15 točk in kumulativno zbere najmanj 56% vseh možnih točk (maksimalno 100 = 35 + 35 +30). Zbrane točke iz kateregakoli dela obveznosti veljajo samo v tekočem semestru in pri opravljanju obveznosti s sprotnim preverjanjem znanja.  
[EOP]