EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA


Učna enota
 SODOBNI DRUŽBENI POJMI IN PROCESI 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=12&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=V288

Šifra učne enote    V288 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 B110 EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA 2 Oba
2 B110 EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA 2 Zimski
2 B110 EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA 3 Oba
2 B110 EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA 3 Zimski
2 B120 MANAGEMENT 3 Oba
2 B120 MANAGEMENT 3 Zimski
2 B130 MARKETING 2 Oba
2 B130 MARKETING 2 Zimski
2 B130 MARKETING 3 Oba
2 B130 MARKETING 3 Zimski
2 B150 PODJETNIŠTVO 2 Oba
2 B150 PODJETNIŠTVO 2 Zimski
2 B150 PODJETNIŠTVO 3 Oba
2 B150 PODJETNIŠTVO 3 Zimski
2 B160 POSLOVNE FINANCE IN BANČNIŠTVO 2 Oba
2 B160 POSLOVNE FINANCE IN BANČNIŠTVO 2 Zimski
2 B160 POSLOVNE FINANCE IN BANČNIŠTVO 3 Oba
2 B160 POSLOVNE FINANCE IN BANČNIŠTVO 3 Zimski
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 2 Oba
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 2 Zimski
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 3 Oba
2 B170 RAČUNOVODSTVO IN DAVŠČINE 3 Zimski
2 B180 TURIZEM 3 Oba
2 B180 TURIZEM 3 Zimski
2 B190 MEDNARODNO POSLOVANJE 3 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 45
Ure - Seminarske vaje 45
Ure - Samostojno delo študenta 90

Nosilci
viš. pred. dr. SRUK VIDA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
Vsebina: 1. Postmoderna družba 2. Postindustrijska družba 3. Multikulturna družba 4. Individualizirana družba 5. Spol in družba 6. Brezsramna družba 7. Rizična družba 8. Disciplinirana družba 9. Funkcionalno diferencirana družba 10. Tržna in potrošniška družba 11. Doživljajska družba 12. Stratificirana družba 13. Globalna in svetovna družba 14. Civilna družba 15. Informacijska in medijska družba  
Temeljni literatura in viri
Obvezna študijska literatura (Compulsory textbooks): • Rizman, Rudi (2008) Globalizacija in avtonomija. Prispevki za sociologijo globalizacije. Ljubljana: Znanstvena založba FF UL (izbrana poglavja) • Kneer, Georg, Nassehi, Armin in Marcus Schroer (Hrsg.) (2000) Soziologische Gesellschaftsbegriffe Konzepte moderner Zeitdiagnosen, 2. Auflage. , München: Wilhelm Fink Verlag München (izbrana poglavja) • Aktualni znanstveni in strokovni članki in drugo gradivo posredovano na predavanjih in vajah Dodatna študijska literatura (Additonal textbooks): • Asa Briggs in Burke, Peter (2005) Socialna zgodovina medijev. Od Gutenberga do interneta. Ljubljana • Bauman, Zygmunt (2002) Tekoča moderna. Ljubljana: Založba *cf (izbrana poglavja) • Beck, Ulrich (1986) Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt a.M: Suhrkamp • Beck, Ulrich (2005) Power in the global age: A new global political economy. Cambridge: Polity Press • Beck, Ulrich (2003) Kaj je globalizacija? Zmote globalizma – odgovori na globalizacijo. Ljubljana: Zbirka Krt • Böhme, Hartmut (2006) Fetischismus und Kultur. Eine andere Theorie der Moderne. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag • Flere, Sergej in Kerševan, Marko (1995) Religija in (sodobna) družba. Uvod v sociologijo religije, (ALFA 1/95). Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče • Giddens, Anthony (2001) Sociology, 4th Edition. Cambridge: Polity Press • Haralambos, Michael in Martin Holborn (1999) Sociologija. Teme in pogledi. Ljubljana: DZS • Held, David, Anthony McGrew, David Goldblatt in Jonathan Perraton (1999) Global Transformations, Politics, Economics and Culture. Stanford, CA: Stanford University Press • Klanjšek, Rudi (2007) Pogledi na družbeno spremembo, (Zora, 52). Maribor: Slavistično društvo: Filozofska fakulteta • Müller, Hans-Peter (1992) Sozialstruktur und Lebensstile. Suhrkamp: Frankfurt • Nastran Ule, Mirjana (2000) Sodobne identitete v vrtincu diskurzov, Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče • Neckel, Sighard (1991) Status und Scham. Zur symbolischen Reproduktion sozialer Ungleichheit. Frankfurt a.M/New York: Campus Verlag • Purr, Mathias (2005) Postindustrielle Gesellschaft und Disziplinargesellschaft. GRIN Verlag • Schulze, Gerhard (1997) Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, 7. Aufl., Campus Verlag: Frankfurt a. M • Svetličič, Marjan. (2004) Globalizacija in neenakomeren razvoj v svetu. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede • Sztompka, Piotr (1994) The Sociology of Social Change. Oxford: Blackwell Publishers  
Cilji
? Nadgradnja in poglobitev teoretičnega znanja iz osnovnega predmeta »Sociologija« ? Uporaba teoretičnega znanja pri reševanju aktualnih družbenih problemov ? Študenti osvojijo razsežnost kritičnega in razmišljujočega pristopa k reševanju vsakdanjih problemov. ? Študenti imajo dostop do boljšega razumevanja aktualnega dogajanja v ožjem in širšem družbenem okolju, s čimer je kasneje bolje usposobljen za ustrezno delovanje, in reagiranjem v osebnem in poslovnem okolju. ? Skozi spoznavanje pojmov in procesov imajo študenti tudi dostop do samorefleksije in s tem do bolj zavestnega in reflektiranega vključevanja in aktivnega poseganja v poslovni in širši družbeni kontekst.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: ? s pomočjo študija sodobnih družbenih pojmov in procesov tako z zgodovinskega kot tudi zornega kota posameznika in njegove vloge v tej družbi študentje pridobijo dodatna znanja, ki jih opremijo za kritično presojo in razumevanje najrazličnejših problemov v vsakdanjem življenju (osebnem, poslovnem); ? ker predmet temelji na preučevanju sodobnih socioloških teoretskih koncepcij, študentom posledično omogoča njihovo samostojno in kreativno proučevanje sodobnih družbenih dogajanj  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Kognitivne/Intelektualne veščine ? študenti znajo identificirati zastavljeni družbeni problem iz različnih zornih kotov; ? študenti pridobijo sposobnost iskanja in sinteze podatkov in oblikovanje novih informacij z obravnavanega področja v literaturi in praksi. ? študenti znajo poiskati in kritično presoditi strokovne vire s področja tega predmeta; ? študenti se naučijo povezovanja različnih znanj iz predhodnega nivoja študija in znanj s področja družboslovja ? študenti so sposobni izbrati ustrezno metodo za rešitev problema ter znajo presoditi o pomenu in značilnosti zbranih podatkov; ? študenti nenehoma nadgrajujejo svoje splošno znanje in ga povezujejo z ostalimi pridobljenimi znanji in težijo h kar se da holističnemu pogledu na svet; ? študenti se oblikujejo kot samostojno misleči in v reševanje problemov usmerjeni ljudje. Ključne/prenosljive veščine in spretnost: ? razumevanje, primerjava in kritična presoja sodobnih družbenih pojmov in procesov, ? ustvarjalno in kritično razmišljanje, ? samostojno delo in reševanje problemov, ? skupinsko delo, ? odgovornost za delo in občutek za organiziranje časa. Praktične veščine: ? študent vzpostavi povezavo med vsakdanjimi potekajočimi družbenimi procesi in teorijo s tega področja; ? pridobljeno teoretično znanje lahko uporabi za interpretiranje aktualne dnevne problematike v zvezi ključnih vsebinskih poudarkih tega predmeta; ? v podjetju lahko pridobljeno znanje uporabi pri reševanju različnih problemov tako v interakciji med sodelavci (multikulturna družba, spol in družba, idr.) kot tudi na ravni poslovanja podjetja z drugimi subjekti (tržna družba, potrošniška družba, globalizacija, idr.).  
Metode poučevanja in učenja
? klasična predavanja; ? razprava o vsebini predstavljenih seminarskih nalog; ? individualne konzultacije s predavateljem; ? samostojni študij gradiva ? AV predstavitve ? obravnava študijskih primerov ? aktivno individualno in skupinsko delo  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 70  
Seminarska naloga s predstavitvijo 30  
Opombe
Opomba: Da je obveznost pri predmetu opravljena (pozitivna končna ocena), morajo študenti opraviti vse obveznosti po programu. Seminarska naloga s predstavitvijo in uspešnim zagovorom je predpogoj za pristop k izpitu.  
[EOP]