FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO


Učna enota
 NUMERIČNE METODE V ELEKTROTEHNIKI 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=15&Jezik=&Leto=2020&Nacin=&Predmet=15V030

Šifra učne enote    15V030 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 BV13 MOČNOSTNA ELEKTROTEHNIKA 2 Zimski

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Laboratorijske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 90

Nosilci
red. prof. dr. TRLEP MLADEN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Pogojev ni. 
Vsebina
Uvod: osnovni pojmi pri numeričnih metodah, napake, konvergenca in stabilnost metod, numerični algoritmi. Sistemi linearnih enačb: direktne metode (Gaussova), iteracijske metode (Jacobijeva), zgledi iz elektrotehnike. Nelinearne enačbe: iterativne (sekantna, tangentna) metode, konvergenca, večkratni koreni, sistemi nelinearnih enačb, zgledi iz elektrotehnike. Interpolacija in aproksimacija: interpolacijski polinom, Lagrangeova in Hermiteova interpolacijska formula, metoda najmajših kvadratov, napaka aproksimacije, zgledi iz elektrotehnike. Numerično odvajanje in integriranje: odvod interpolacijskega polinoma, ulomljene končne diference, zgledi iz elektrotehnike. Numerično reševanje navadnih diferencialnih enačb: enokoračne (Runge-Kutta) metode, večkoračne (Adams-Bashfort) metode, zgledi iz elektrotehnike. Uporaba matematičnih programskih orodij za numerično reševanje elektrotehniških problemov. 
Temeljni literatura in viri
• M. Trlep: Numerične metode v elektrotehniki – zbrano gradivo, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor, 2019. • B. Orel: Osnove numerične matematike, Fakulteta za elektrotehniko, UL, Ljubljana, 2005. • Steve C Chapra, Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineering and Science, McGraw-Hill Science/Engineering/Math, New York, 2015.  
Cilji in kompetence
Cilj tega predmeta je, da bodo študenti razumeli numerične pristope pri reševanju elektrotehniških problemov in jih uporabiti v praksi. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben • opisati in interpretirati osnovne numerične metode, • prepoznati in uporabiti numerične pristope pri reševanju različnih elektrotehniških problemov • uporabiti matematična programska orodja za numerično reševanje problemov.  
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Spretnosti komuniciranja: ustni zagovor laboratorijskih vaj in ustni izpit, pisno izražanje pri pisnem izpitu. Uporaba informacijske tehnologije: uporaba matematičnih programskih orodij. Spretnosti računanja: izvajanje osnovnih iteracijskih algoritmov. Reševanje problemov: numerično reševanje različnih elektrotehničnih problemov. Delo v skupini: skupinsko reševanje nekaterih zahtevnejših domačih nalog. 
Metode poučevanja in učenja
• predavanja, • seminar vaje, • laboratorijske vaje. 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Domače naloge 5  
Laboratorijske vaje 5  
2 testa 90  
Opombe
Testa se lahko nadomestita s pisnim izpitom (40%) in ustnim izpitom (50%). 
[EOP]