FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO


Učna enota
 SPLETNO PROGRAMIRANJE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=15&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=61U018

Šifra učne enote    61U018 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 BU20 RAČUNALNIŠTVO IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 2 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 3
Ure - Računalniške vaje 42
Ure - Samostojno delo študenta 105

Nosilci
izr. prof. dr. KOSAR TOMAŽ

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Pogojev ni. 
Vsebina
• Zgodovina spletnih aplikacij. • Življenjski cikel gradnje spletnih aplikacij, spletni strežniki, brskalniki. • Lastnosti spletnih aplikacij: piškotki, seje, zmogljivost, predpomnenje, zanesljivost, varnost. • Izmenjava podatkov (JSON, XML), serializacija in deserializacija. • Spletne storitve (SOAP, REST). • NoSQL baze za uporabo v spletnih aplikacijah (npr. MongoDB). • Načrtovalski vzorec MVC (model-view-controller). • Celostna arhitektura spletnih aplikacij. • Skladi rešitev: LAMP, MEAN, MERN, MERNG. • Programiranje na strežniku: o Node.js, npm, Express, Mongoose, itd. • Programiranje na odjemalcu: o Angular. • Pogledi in šablone. • Enostranske spletne aplikacije. • Globoko povezovanje. • Evolucija spletnih aplikacij (Responsive Web Design, Progressive Web Apps). • Načrtovanje dobre spletne aplikacije (stilski vodiči, prelomne točke, Material Design, internacionalizacija, podpora za omejene uporabnike). • JavaScript in translatorji (TypeScript). • Trendi pri programiranju na odjemalcu (React). • Hibridne mobilne aplikacije (Flutter, React Native, Ionic, Framework7). • Prihodnost spletnih aplikacij (WebAssembly). • Socialna omrežja in tehnologije spleta. • Portali, sistemi za upravljanje z vsebino, dokumentni sistemi, priporočilni sistemi, pomenski splet.  
Temeljni literatura in viri
• T. Kosar: Učno gradivo in primeri dosegljivi na E-študij UM: https://estudij.um.si/ – potrebna je prijava v portal. • E. Brown: Web Development with Node and Express, O'Relly Media Inc., 2019. • A. Banks, E. Porcello: Learning React: Functional Web Development with React and Redux, O'Relly Media Inc., 2018. • S. Seshadri: Angular: Up and Running: Learning Angular, Step by Step, O'Relly Media Inc., 2018. • D. K. Barry: Web Services, Service-Oriented Architectures, and Cloud Computing, Second Edition: The Savvy Manager's Guide (The Savvy Manager's Guides), Elsevier, Waltham, 2013.  
Cilji in kompetence
Cilj predmeta je naučiti študenta implementirati spletne aplikacije s trenutno aktualnimi spletnimi tehnologijami, programskimi orodji, skriptnimi in programskimi jeziki za razvoj spletnih aplikacij. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben: • poiskati na internetu ustrezne informacije o tehnologijah, skriptnih in programskih jezikih, programskih orodjih, ki jih uporablja pri razvoju svojih spletnih aplikacij, • izbrati ustrezno tehnologijo, skriptni jezik, programski jezik, programsko orodje in podatkovno bazo za razvoj spletne aplikacije, • uporabljati skriptne jezike pri razvoju predstavitvenega dela spletne aplikacije, • uporabljati trenutno aktualne programske jezike pri razvoju poslovne logike in podatkovnega sloja spletnih aplikacij, • analizirati, načrtovati, izdelati, testirati in promovirati spletno aplikacijo, • izdelati spletno storitev. 
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
• Spretnosti komuniciranja: ustni zagovor laboratorijskih vaj, ustno izražanje na ustnem izpitu, pisno izražanje pri pisnem izpitu. • Uporaba informacijske tehnologije: uporaba programskih orodij za načrtovanje, implementacijo, razhroščevanje in testiranje spletnih aplikacij. • Reševanje problemov: načrtovanje in implementacija spletnih aplikacij. • Delo v skupini: študenti v skupini analizirajo, načrtujejo, izdelajo in testirajo spletno aplikacijo.  
Metode poučevanja in učenja
• predavanja, • laboratorijske vaje, • delo v skupini.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Računalniške vaje 50  
1. kolokvij 25  
2. kolokvij 25  
Opombe
Kolokvija se lahko nadomesti s pisnim izpitom v deležu 50%.  
[EOP]