FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO


Učna enota
 PROGRAMIRANJE II 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=15&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=61V006

Šifra učne enote    61V006 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 BV20 RAČUNALNIŠTVO IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 1 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 3
Ure - Računalniške vaje 42
Ure - Samostojno delo študenta 105

Nosilci
red. prof. dr. MERNIK MARJAN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Ni pogojev. 
Vsebina
• Uvod v objektno usmerjeno programiranje: slabosti strukturiranega programiranja, prednosti objektno usmerjenega programiranja. • Razredi in objekti: razred in komponente razreda, ustvarjanje objektov, posebne metode, delo z viri, konstantni objekti, statični elementi razreda, skrivanje informacij. • Kazalci: kazalci na objekte, kazalec this, dinamične podatkovne strukture. • Prekrivanje: prekrivanje metod, prekrivanje operatorjev. • Dedovanje: nadrazredi in izpeljani razredi, zaščiteni elementi, virtualne funkcije, abstraktni razredi, dinamično povezovanje. • Uvod v objektno usmerjeno analizo in načrtovanje: analiza, načrtovanje, osnove UML. • Šablone: šablone funkcij, šablone razredov. • Izjeme: zbujanje izjem, lovljenje izjem. • Podatkovni tokovi: vhodni tokovi, izhodni tokovi, datoteke. • Novi konstrukti v jeziku C++11 in C++14  
Temeljni literatura in viri
• B. Stroustrup: Programming: Principles and Practice Using C++, Addison-Wesley, Reading, 2014. • H. M. Deitel, P. J. Deitel: C++ How to Program, Fourth Edition, Prentice Hall, London, 2002. • F. L. Friedman, E. B. Koffman: Problem Solving, Abstraction, and Design Using C++, Addison-Wesley, Reading, 1994. • D. S. Malik: C++ Programming: From Problem Analysis to Program Design, Second Edition, Thomson Course Technology, Boston, 2004.  
Cilji in kompetence
Cilj tega predmeta je razumeti osnove objektno usmerjenega programiranja in jih naučiti načrtovanja, implementiranja, razhroščevanja, testiranja in dokumentiranja programov.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben razumeti tehnike objektno usmerjenega programiranja, razumeti razlike med strukturiranim in objektno usmerjenim programiranjem, definirati razrede in podrazrede, ustvarjati objekte, definirati polimorfne metode, uporabljati podatkovne tokove, definirati šablone in obravnavati izjeme. načrtovanja, implementiranja, razhroščevanja in dokumentiranja preprostejših programov.  
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Spretnosti komuniciranja: ustni zagovor laboratorijskih vaj, pisno izražanje pri pisnem izpitu. Uporaba informacijske tehnologije: uporaba programskih orodij za načrtovanje, implementacijo, razhroščevanje in testiranje programov. Reševanje problemov: načrtovanje in implementacija preprostejših programov. 
Metode poučevanja in učenja
• predavanja, • seminarske vaje, • laboratorijske vaje.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Laboratorijske vaje 50  
Kolokvij 25  
Kolokvij 25  
Opombe
Kolokvija se lahko nadomestita s pisnim izpitom v deležu 50 %. 
[EOP]