FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO


Učna enota
 UVOD V PLATFORMNO ODVISEN RAZVOJ APLIKACIJ 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=15&Jezik=&Leto=2020&Nacin=1&Predmet=61V121

Šifra učne enote    61V121 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 BV20 RAČUNALNIŠTVO IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 2 Poletni

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 2
Ure - Računalniške vaje 28
Ure - Samostojno delo študenta 90

Nosilci
izr. prof. dr. ČREPINŠEK MATEJ

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Pogojev ni. 
Vsebina
• Uvod: predstavitev predmeta, zgodovina razvoja platformno odvisnih aplikacij. • Pregled platform: splet, mobilne, industrijske in za igre. • Primer arhitekture platforme: nivo aplikacij, nivo aplikacijskega ogrodja, nivo knjižnic, nivo izvajalnega okolja, nivo jedra. • Življenjski cikel razvoja platformno odvisne aplikacije: osnove načrtovanja, uporaba razvojnih orodij, testiranje, vzdrževanje. • Načrtovanje izgleda: uporaba različnih komunikacijskih gradnikov, povezovanje gradnikov. • Upravljanje in shranjevanje podtakov: shranjevanje ključ-vrednost, shranjevanje datotek, uporaba baze SQL. • Izbrani koncepti: namen, fragment, aktivnost, ponudniki vsebin, sprejemniki vsebin. • Izzivi pri mobilni in brezžični komunikaciji. • Delo s senzorji: dotik, kompas, pospeškometer, GPS, mikrofon, senzor svetlobe. • Razvoj heterogenih mobilnih aplikacij: pregled orodij in njihove omejitve. • Ostalo: varnost, testiranje, distribucija. • Mobilna platforma iOS: osnove, programski jezik Swift.  
Temeljni literatura in viri
• David S. Evans, Andrei Hagiu, Richard Schmalensee: Invisible Engines; The MIT Press, England; 2006. • Trish Cornez, Richard Cornez: Android Programming Concepts Paperback, ZDA, 2015. • Chris Stewart, Brian Hardy, Kristin Marsicano: Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide (2nd Edition, Indianapolis ZDA, 2015. • Matt Neuburg: iOS 8 Programming Fundamentals with Swift: Swift, Xcode, and Cocoa Basics 1st Edition, ZDA, 2015.  
Cilji in kompetence
Cilj predmeta je, da študentje osvojijo specifična znanja potrebna pri razvoju platformno odvisnih aplikacij. Združiti različna znanja drugih predmetov in jih uporabiti na drugačni razvijalski platformi. Analiza in uporaba ključnih funkcionalnosti aplikacijskih vmesnikov potrebnih za razvoj mobilne aplikacije. Poglobiti znanja in izboljšati spretnosti iz programiranja. Izdelati aplikacijo, ki zajema vse elemente tipične mobilne aplikacije. Delo z različnimi senzorji mobilnih naprav. Spodbuditi študente k kreativnemu razmišljanju.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben: • Ovrednotiti in uporabiti razvojno platformo. • Načrtovanje in razvoj mobilnih aplikacij. • Razširjeno znanje in izkušnje iz programiranja v programskem jeziku Java in Kotlin. • Načrtovanje in izdelava mobilne aplikacije 
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
• Spretnosti komuniciranja: podajanje opisa težav pri razvoju programske opreme, zagovor vaj ter pisno izražanje pri izpitu. • Uporaba informacijske tehnologije: uporaba sodobnih naprav in razvojnih orodij, uporaba programskih jezikov in analiza podatkov. • Reševanje problemov: definiranje algoritmov, razhroščevanje, iskanje novih načinov uporabe mobilnih naprav.  
Metode poučevanja in učenja
• predavanja, • seminarske vaje • laboratorijske vaje, • samostojno delo.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Laboratorijske vaje 50  
Kolokvij 25  
Kolokvij 25  
Opombe
Kolokvija se lahko nadomestita s pisnim izpitom v deležu 50 %. 
[EOP]